Om OPDIVO


opdivo

Onkologisk immunterapi har inneburit ett ytterligare verktyg i behandlingsarsenalen

Vi har därför samlat information och kunskap kring behandlingen samt riskminimieringsmaterial, med syfte att vara ett stöd i den kliniska situationen. Besök vår sida här: immunonkologi.se

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
OPDIVO® (nivolumab) 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATC-kod: L01XC17.
Indikationer: Opdivo är indicerat för behandling av vuxna med:

  • avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom som monoterapi eller i kombination med Yervoy®. Jämfört med Opdivo monoterapi har en ökning av progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad med kombinationen Opdivo och Yervoy endast visats hos patienter med lågt tumöruttryck av PD-L1
  • totalt resekterat melanom, som involverat lymfkörtlar eller som har metastaserat (adjuvant behandling)
  • lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi
  • avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos i första linjen i kombination med Yervoy
  • avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling
  • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation och behandling med brentuximabvedotin
  • återkommande eller metastaserande skivepitelial huvud- och halscancer som progredierat under eller efter platinumbaserad behandling
  • lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt av tidigare platinumbaserad behandling..

Varningar och försiktighet: Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling. Opdivo är associerat med immunrelaterade biverkningar. Tidig diagnos av dessa och lämplig behandling är nödvändig för att minimera livshotande komplikationer. Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad, ska uppehåll med Opdivo eller kombinationen av Opdivo och Yervoy göras och kortikosteroider administreras. Patienter bör övervakas kontinuerligt (i minst 5 månader efter sista dosen) då en biverkning kan ske när som helst under eller efter avslutad behandling. Immunrelaterade biverkningar inträffade med högre frekvens när Opdivo administrerades i kombination med Yervoy jämfört med Opdivo som monoterapi.
Melanom: Innan behandling av patienter med snabbt progredierande sjukdom, ska läkaren överväga den fördröjda effekten av Opdivo.
Icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp och skivepitelial huvud- och halscancer: Innan behandling av patienter med sämre prognostiska faktorer och/eller aggressiv sjukdom, ska läkaren överväga den fördröjda effekten av Opdivo.
Klassiskt Hodgkins lymfom: Det finns en ökad risk för akut graft versus host disease (GVHD) vid användning av Opdivo före och efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation. Nyttan med behandlingen respektive stamcellstransplantationen måste övervägas från fall till fall.
Förpackningar: 1 injektionsflaska om 4 ml, 10 ml eller 24 ml
Övrig information: Rx, EF. För fullständig information, se www.fass.se. Baserad på produktresumé: 11 jan 2019

Bristol-Myers Squibb AB, Tel. 08-704 71 00, www.bms.com/se

1506SE17PR08164