Om YERVOY


yervoy

Onkologisk immunterapi har inneburit ett ytterligare verktyg i behandlingsarsenalen

Vi har därför samlat information och kunskap kring behandlingen samt riskminimieringsmaterial, med syfte att vara ett stöd i den kliniska situationen. Besök vår sida här: immunonkologi.se

Indikation: Yervoy för behandling av avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Yervoy i kombination med Opdivo för behandling av vuxna med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom. Jämfört med Opdivo monoterapi har en ökning av progressionsfri överlevnad (PFS) och totalöverlevnad (OS) med kombinationen Opdivo och Yervoy endast visats hos patienter med lågt tumöruttryck av PD-L1. Yervoy i kombination med Opdivo som första linjens behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos.

Varningar och försiktighet: Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling. Yervoy är associerat med inflammatoriska biverkningar till följd av förhöjd eller alltför hög immunaktivitet (immunrelaterade biverkningar). Tidig diagnos av dessa och lämplig behandling är nödvändig för att minimera livshotande komplikationer. Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad, ska uppehåll med Yervoy eller kombinationen av Yervoy och Opdivo göras och kortikosteroider administreras. Patienter bör övervakas kontinuerligt (i minst 5 månader efter sista dosen) då en biverkning kan ske när som helst under eller efter avslutad behandling. Immunrelaterade biverkningar inträffade med högre frekvens när Opdivo administrerades i kombination med Yervoy jämfört med Opdivo som monoterapi.
Förpackningar: 1 injektionsflaska om 10 ml eller 40 ml.
Övrig information: Rx, EF. För fullständig information, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé: 11 jan 2019.

Bristol Myers Squibb AB, Tel. 08-704 71 00, www.bms.com/se

1506SE17PR08164