Om YERVOY


yervoy

Onkologisk immunterapi har inneburit ett ytterligare verktyg i behandlingsarsenalen

Vi har därför samlat information och kunskap kring behandlingen samt riskminimieringsmaterial, med syfte att vara ett stöd i den kliniska situationen. Besök vår sida här: immunonkologi.se

YERVOY (ipilimumab) 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATC kod: L01XC11. 
Indikation: YERVOY för behandling av avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. YERVOY i kombination med nivolumab för behandling av vuxna med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom. Jämfört med nivolumab monoterapi har en ökning av progressionsfri överlevnad (PFS) och totalöverlevnad (OS) med kombinationen nivolumab och ipilimumab endast visats hos patienter med lågt tumöruttryck av PD-L1.
Varningar och försiktighet: Behandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling. YERVOY är associerat med inflammatoriska biverkningar till följd av förhöjd eller alltför hög immunaktivitet (immunrelaterade biverkningar). Tidig diagnos av dessa och lämplig behandling är nödvändig för att minimera livshotande komplikationer. 
Förpackningar: 1 injektionsflaska om 10 ml eller 40 ml. Övrig information: Rx, EF. För fullständig information, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé: 13 september 2018.

Bristol Myers Squibb AB, Tel. 08-704 71 00, www.bms.com/se

1506SE17PR08164