Om YERVOY


yervoy

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

YERVOY (ipilimumab) 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar, ATC kod: L01XC11. 

Indikation: YERVOY är indicerat för behandling av avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna. 

Varningar och försiktighet: BBehandling ska initieras och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av cancerbehandling. YERVOY är associerat med inflammatoriska biverkningar till följd av förhöjd eller alltför hög immunaktivitet (immunrelaterade biverkningar). Tidig diagnos av dessa och lämplig behandling är nödvändig för att minimera livshotande komplikationer. 

Förpackningar: 1 injektionsflaska om 10 ml eller 40 ml
Övrig information: Rx, EF. För fullständig information, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé: 1 september 2017

Bristol-Myers Squibb AB, Tel. 08-704 71 00, www.bms.se

1506SE17PR08164