Dosering och administrering av ORENCIA® (abatacept)


Kom ihåg att ORENCIA®: 
• ska förvaras i sin originalförpackning för att skyddas från ljus 
• ska förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) 
• får ej frysas

orencia

ORENCIA®- subkutan (sc) behandling med förfylld penna

Reumatoid artrit, vuxna patienter

Ny patient på ORENCIA®förfylld penna

ORENCIA®ska ges varje vecka som en subkutan injektion med en dos på 125 mg oberoende av vikt. Behandlingen kan inledas med eller utan en intravenös bolusdos. Om en intravenös infusion ges för att påbörja behandlingen ska den första subkutana injektionen ges inom ett dygn efter avslutad infusion. Därefter ges subkutana injektioner en gång per vecka.

förfylld penna
orenciadosering_penna

Byte från ORENCIA® IV till ORENCIA® SC förfylld penna

Patienter som övergår från intravenös (IV) behandling med ORENCIA® till subkutan administrering med förfylld penna ska ta den första subkutana dosen istället för nästa planerade intravenösa dos.

orenciadosering_iv-penna

ORENCIA®- subcutan (sc) behandling med förfylld spruta

Reumatoid artrit, vuxna patienter

Ny patient på ORENCIA®SC förfylld spruta

ORENCIA®ska ges varje vecka som en subkutan injektion med en dos på 125 mg oberoende av vikt. Behandlingen kan inledas med eller utan en intravenös bolusdos. Om en intravenös infusion ges för att påbörja behandlingen ska den första subkutana injektionen ges inom ett dygn efter avslutad infusion. Därefter ges subkutana injektioner en gång per vecka.

orenciaspruta
orenciadosering_spruta

Byte från ORENCIA®IV till ORENCIA®SC förfylld spruta

Patienter som övergår från intravenös (IV) behandling med ORENCIA®till subkutan administrering ska ta den första subkutana dosen istället för nästa planerade intravenösa dos.

orenciadosering_iv-spruta

ORENCIA®- intravenös (iv) behandling

Reumatoid artrit, vuxna patienter

(för JIA se www.fass.se)

Ny patient på ORENCIA®IV

ORENCIA®ska ges som intravenös infusion under 30 minuter med den dos som anges i tabellen nedan.

orenciaflaska
Kroppsvikt Dos* Antal injektionsflaskor**
< 60 kg 500 mg 2
≥ 60 kg till ≤ 100 kg 750 mg 3
> 100 kg 1000 mg 4
* Ca 10 mg/kg 
** Varje injektionsflaska innehåller 250 mg abatacept för administrering

Efter den inledande infusionen ska ORENCIA®ges efter 2 veckor och efter 4 veckor, och därefter var fjärde vecka.

orenciadosering_iv
 • Ingen premedicinering krävs
 • Ingen extra observationstid efter infusionen, utöver klinikens vanliga rutiner
 • Byte från TNF-hämmare kan ske utan wash-out period (1)

Referens: 

 1.  Schiff M et al. Ann Rheum Dis 2009;68:1708–1714.

Administrering av ORENCIA®

Nedan finns instruktioner för dig som ska demonstrera för patienter hur man injicerar ORENCIA® förfylld penna eller spruta.

ORENCIA® förfylld penna

 1. Förbered ClickJect® förfylld penna
  • Låt pennan värmas upp
   Låt den ligga i rumstemperatur i 30 minuter
  • Undersök pennan
   Kontrollera utgångsdatum
   Kontrollera eventuella skador
   Kontrollera att vätskan är klar till blekt gul i färgen
 2. Förbered för injektion
  • Välj injektionsställe
   Samma område på kroppen kan användas varje vecka, förutsatt att injektionsställena inom området varieras.
   Tvätta injektionsstället med en alkoholservett.
  • Injektionsställen:
   Buken (undvik en radie på 5cm runt naveln)
   Framsida lår
förfylld penna

Om du istället önskar se en video om hur det går till, klicka här!

 • Dra det orange nålskyddet RAKT UT, VRID INTE.
 1. Injicera dosen
  • Kläm ihop huden och tryck ned pennan mot huden för att låsa upp denna.
placering
tryckned
 • Tryck knappen, HÅLL pennan på plats i 15 sekunder OCH VÄNTA till den blå indikatorn har slutat röra sig.
tryck
vanta
 1. Efter injektionen
 • Skötsel av injektionsstället:
  Det kan blöda lite vid injektionsstället. Tryck en bomullstuss över injektionsstället.
  Förfyllda pennan ska kasseras i en riskavfallsbehållare omedelbart efter användning.

ORENCIA® pre-filled syringe

 1. Prepare the injection
  • Check expiration date and inspect the syringe for possible damage
  • Allow the syringe to warm to room temperature for 30 minutes. The syringe should not be stored outside the fridge for more than 60 minutes
  • Inspect the liquid - it should be translucent to slightly yellow and should not contain any large particles
  • Wash your hands thoroughly
orenciaspruta

Om du istället önskar se en video om hur det går till, klicka här!

 1. Välj och förbered injektionsstället
  • Välj injektionsställe: framsidan på låret är rekommenderat injektionsställe
  • Injicera inte i områden där huden är öm, har blåmärken, där den är röd, fnasig eller hård eller i områden med ärr eller hudbristningar
  • Torka av det utvalda injektionsstället med en alkoholservett med en cirkelformad rörelse
 2. Injicera
  • Avlägsna nålskyddet
  • Håll sprutkroppen i ena handen mellan tumme och pekfinger
  • Kläm försiktigt ihop det rengjorda hudområdet med andra handen och håll det i ett stadigt grepp
  • För in nålen med en enda snabb och jämn rörelse i 45 graders vinkel
  • Injicera allt läkemedel
  • Tryck en bomullstuss över injektionsstället och håll kvar den i tio sekunder
 3. Kassera sprutan
  • Lägg omedelbart den förbrukade sprutan i riskavfallsbehållaren
 4. Registrera
  • Skriv upp var du har injicerat varje spruta

Administreringsinstruktioner för dig som ska ge en intravenös infusion av ORENCIA® till vuxna RA-patienter

Beredning och spädning ska utföras i enlighet med gällande regler för god praxis, i synnerhet avseende asepsis.

orenciaflaska

Beredning

 1. Beräkna dosen och antalet ORENCIA®-injektionsflaskor som behövs (se doseringsanvisning ovan).
 2. Bered varje flaska med 10 ml vatten till injektionsvätskor under aseptiska förhållanden med hjälp av den silikonfria engångssprutan som bifogas varje injektionsflaska och en 18-21 gauge nål. 
  • Avlägsna locket från flaskan och torka öppningen med en alkoholservett.
  • För in injektionsnålen i flaskan genom gummiproppens mitt och rikta strålen av vatten till injektionsvätskor mot flaskans glasvägg.
  • Använd inte flaskan om vakuum uteblir.
  • Avlägsna sprutan och nålen när 10 ml vatten för injektionsvätskor har injicerats i flaskan.
  • För att minimera skumbildning i ORENCIA®-lösningen ska flaskan roteras genom att man försiktigt snurrar flaskan tills dess innehållet är fullständigt upplöst. Skaka inte. Undvik att rotera flaskan för länge eller för kraftigt.
  • När pulvret är fullständigt upplöst ska flaskan ventileras med hjälp av en nål för att få bort eventuell skumbildning.
  • Efter beredning ska lösningen vara klar och färglös till svagt gulaktig. Använd inte lösningen om ogenomskinliga partiklar, missfärgning eller andra främmande partiklar påträffas.
 3. Spädning

 4. Omedelbart efter beredning ska koncentratet spädas ytterligare till 100 ml med natriumklorid injektionsvätska 9 mg/ml (0,9%).
  • Avlägsna från en 100 ml infusionspåse eller infusionsflaska natriumklorid injektionsvätska 9 mg/ml (0,9%) motsvarande volymen för de beredda ORENCIA®-injektionsflaskorna.
  • Tillför långsamt den beredda ORENCIA®-lösningen från varje injektionsflaska till infusionspåsen eller infusionsflaskan med hjälp av samma silikonfria spruta för engångsbruk som bifogas varje injektionsflaska.
  • Blanda försiktigt. Den finala koncentrationen av abatacept i påsen eller flaskan beror på mängden aktiv substans som tillsatts men är inte högre än 10 mg/ml.
  • Oanvänt läkemedel i injektionsflaskorna ska kasseras omedelbart i enlighet med lokala föreskrifter. 
 5. När beredning och spädning sker under aseptiska förhållanden kan ORENCIA®-lösningen för infusion användas omedelbart eller inom 24 timmar om den förvaras i kylskåp vid (2°C - 8°C). Innan den administreras ska ORENCIA®-lösningen inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning. Kassera lösningen om partiklar eller missfärgning upptäcks. Hela volymen av den fullständigt spädda infusionslösningen med ORENCIA® bör ges under 30 minuter. Den ska administreras med hjälp av ett infusionsset med ett sterilt, pyrogentfritt filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 0,2 till 1,2 µm).
  • Spara inte någon del av oanvänd lösning för återanvändning.
 6. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.