Partnerskap i kliniska prövningar

Klinisk prövning

BMS bedriver cirka 102 prövningar globalt med fler än 38.000 patienter. I Norden pågår över 63 prövningar på 590 patienter, varav ca 19 prövningar på 100 patienter i Sverige (april 2019).

Ungefär 40 personer arbetar på Bristol-Myers Squibbs nordiska avdelning för kliniska prövningar. Vår organisation består av projektledare, monitorer, kontraktsspecialister och projektadministratörer.

Vår vision är att vara den självklara partnern för högkvalitativa forskningscentra med målsättningen:

  • Rätt prövning där Sverige kan bidra
  • Patientrekrytering enligt överenskommelse
  • Hög datakvalitet
  • Nöjda samarbetspartners

Vi samarbetar med vår medicinska avdelning bestående av en medicinsk chef i varje nordiskt land samt vetenskapliga rådgivare som är experter inom sitt sjukdomsområde. Vi samarbetar även med andra forskande läkemedelsföretag för att i ännu högre grad stödja forskning och utveckling av läkemedel.

Tidig planering

Tidig planering

Tillsammans med den medicinska avdelningen i Norden görs en prioritering av de kliniska prövningar som kommer att startas globalt under det kommande året. Dessa prioriteringar diskuteras med våra aktiva, och eventuella nya, prövare i Norden för input på vetenskapligt och kliniskt intresse, medicinska behov, patienttillgänglighet, standardbehandling, konkurrerande prövningar och resurser på forskningscentra.

Utvärdering

En ny och mer detaljerad utvärdering, så kallad feasibility, görs cirka fyra månader före uppstart. Prövningsdesign och upplägg utvärderas såväl på landsnivå som på lokal nivå. Det är viktigt att vi får en realistisk bild av varje forskningscentras möjligheter att delta samt antal patienter som kan rekryteras till prövningen. Detta antal ligger sedan till grund för vårt rekryteringsmål per forskningscentra och land.

Start av ny prövning

Beslut om deltagande länder tas av det globala teamet cirka tre till fyra månader före uppstart. Det är viktigt att starta snabbt och att uppstartsprocessen sker smidigt i allt från signering av dokument, kontraktsskrivning till träningar. Beroende på prövningsdesign kan det också bli aktuellt att på förhand identifiera potentiella patienter så att patientrekryteringen kan starta så snart som möjligt.

kliniskeforsog

Partnerskap inom kliniska prövningar

Vi bygger nätverk med utvalda forskningscenter med målet att skapa ett nära partnerskap runt kliniska prövningar för att stödja forskning och utveckling av läkemedel. Detta partnerskap bygger på ömsesidig respekt för respektive partners kompletterande kompetens.

För forskningscentren ger partnerskapet en möjlighet att:

  • involveras tidigt i uppstart och planering av prövningen
  • ge input på vilka prövningar som är av intresse i Norden
  • ge input på studiedesign och upplägg om möjligt

För oss innebär partnerskapet en ökad förståelse för patientgruppen, standardbehandling och behovet av medicinsk behandling. Det ger också en bättre inblick i resurser och prövningssituation, vilket bidrar till bättre utvärdering och förståelse för vilka prövningar som bör prioriteras i Norden.

Förväntningar

De forskningscentra som vi samarbetar med utvärderas utifrån prestation, till exempel tid för uppstart, patientrekrytering och kvalitet. Detta jämförs sedan med prestationen på andra forskningscentra och länder. Resultatet påverkar sedan val av forskningscentra för kommande prövningar.

Feedback

Under och efter varje prövning ber vi våra partners om återkoppling på vårt samarbete. Det är avgörande för att hela tiden kunna utvecklas och bli bättre kliniska prövningspartners.

Mer information om kliniska prövningar

Bristol-Myers Squibb:

www.bms.se
www.bms.com/clinical_trials 
www.bmsstudyconnect.com/se

Andra webbsidor om kliniska prövningar:

www.fass.se
www.clinicaltrials.gov
www.clinicaltrialsregister.eu
https://www.kliniskastudier.se
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/

NOSE1902894-01-01