Privacy Policy - Bristol Myers Squibb


ประกาศความเป็นส่วนตัวทั่วไป

คลิกที่นี่เพอื่ ดาวนโ์ หลดหรอื พมิ พส์ า เนาของค าประกาศความเป็นสว่ นตัวทั่วไปของ BMS ฉบับนี้

พันธกิจของเรา

ที่ Bristol Myers Squibb (BMS) ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญสำหรับเรา สำหรับเรา ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นมากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น BMS มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทของเรา ซึ่งรวมถึงมาตรฐานระดับสูงทางจริยธรรม ความซื่อสัตย์ การยอมรับความแตกต่าง ความเป็นธรรม และความโปร่งใส เรามีทีมงานภายในเฉพาะที่คอยตรวจสอบวิธีที่ BMS เข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ โอน ลบ และปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ BMS ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุผลและเหมาะสม เพื่อรักษาสิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราเพื่อให้ตอบข้อสงสัยใด ๆ ที่คุณอาจมีซึ่งไม่ได้รับคำตอบในคำประกาศนี้ได้ที่ dpo@bms.com หรือตามที่อธิบายด้านล่าง

1. เรำคือใคร
2. บทนำ - คำประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับคุณอย่างไร
3. เราใช้ข้อมูลของคุณทางออนไลน์อย่างไร
4. ข้อมูลใดที่เราอาจประเมินผลเกี่ยวกับคุณ
5. เราได้รับข้อมูลของคุณจากที่ใด
6. การลดขนาดข้อมูล
7. วัตถุประสงค์ของ BMS ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ
8. BMS ใช้หลักเกณฑ์ใดในการใช้ข้อมูลของคุณ
9. เราเปิดเผยข้อมูลของคุณกับใคร
10. การตัดสินใจโดยอัตโนมัติและสิทธิของแต่ละบุคคล
11. ฉันได้สิทธิอะไรและจะใช้สิทธิเหล่านี้ได้อย่างไร
12. เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นนานเท่าใด
13. เราปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับคุณอย่างไร
14. สมัครงานกับ BMS
15. เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับผู้ป่วยของเรา
16. เด็ก
17. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม
18. การแก้ไขคำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
19. ติดต่อเรา