Felhasználási feltételek

A weboldal üzemeltetője

Az BMS.com (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Bristol Myers Squibb Kft. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.); cégjegyzékszáma: 01-09-708861.

A megállapodás elfogadása

A Weboldal elérésére és használatára a következő felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) és törvényi rendelkezések vonatkoznak. A Weboldal használatával Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, és tudomásul veszi, hogy az Ön és a Bristol Myers Squibb között létrejött bármely más megállapodás hatályát veszti, és semmilyen érvényességgel vagy hatállyal nem rendelkezik a Weboldal elérésével és használatával kapcsolatban. A jelen Felhasználási Feltételekben a „Bristol Myers Squibb”-re történő utalás a Bristol Myers Squibb Vállalatra, valamint valamennyi jelenlegi és jövőbeli leányvállalatára és más fiókvállalatára egyaránt vonatkozik.

A felhasználás köre

A Bristol Myers Squibb a Weboldalt az Ön tájékoztatása, oktatása és az Önnel való kommunikáció céljából üzemelteti. A Weboldalon megjelenített anyagokat kizárólag nem kereskedelmi célú, személyes használatra töltheti le, feltéve, hogy betartja az anyagokon található összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi szabályokat. A Bristol Myers Squibb írásbeli engedélye nélkül azonban nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja, használhatja fel újra, teheti közzé a Weboldal tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célokra, beleértve a szöveget és a képeket. Ön tudomásul veszi, hogy a Bristol Myers Squibb nem szavatolja, hogy a Weboldalon található információk megfelelőek vagy elérhetőek az Európai Unión kívüli területeken történő felhasználásra, és olyan területekre sem, ahol a Weboldal tartalma jogellenes vagy nem megfelelőként tiltott. Akik úgy döntenek, hogy az Európai Unión kívüli területről látogatnak a Weboldalra, azok ezt saját szándékukból teszik, és maguk felelősek az alkalmazandó helyi törvények betartásáért.

Nincs orvosi tanácsadás

A Weboldal nem nyújt orvosi tanácsot. Korlátozott kivételtől eltekintve a Bristol Myers Squibb termékei csak gyógyszer rendelésére jogosult orvos által felírt vény ellenében adhatók ki. A Bristol-Myers Squibb nem nyújt orvosi ellátást, nem foglalkozik orvosi tanácsadással, és a Weboldal nyújtotta információk nem helyettesítik a képzett egészségügyi szakember által nyújtott orvosi tanácsadást. Egészségi állapotára vonatkozó kérdéseivel, orvosi ellátásra vonatkozó igényével mindig forduljon orvoshoz vagy egészségügyi szakemberhez.

Termékinformáció

A Weboldalon található termékinformáció csak az Európai Unió lakosainak szól. A Weboldal és linkjei azonban tartalmazhatnak információkat olyan termékekről, amelyek a világ bármely országában, területén vagy régiójában (így az Európai Unióban is) elérhetők, illetve amelyekre az egyes országokban különböző kormányzati szabályozások vonatkoznak azok engedélyeztetésére és forgalmazására vonatkozóan. A Weboldalnak nem profilja a promóciós vagy reklámtevékenység, így olyan termék vagy szolgáltatás promóciója vagy reklámozása sem, amelyet az Ön tartózkodási helyének (így az Európai Unió) törvényei és rendeletei nem engedélyeznek. Az egyes termékre vonatkozó konkrét termékinformációért olvassa el az Ön tartózkodási helye szerint illetékes kormányzati hatóság által jóváhagyott teljes alkalmazási előírás szövegét. Az abban megadott információk az Európai Unió besorolásán alapulnak, és nem feltétlenül felelnek meg az Európai Unió területén kívül.

Szerzői jogi védelem

Vegye figyelembe, hogy minden, amit a Weboldalon lát vagy olvas – hacsak másként nem jelezzük –, szerzői jogi védelem alatt áll, és csak a jelen Felhasználási Feltételekben vagy a Weboldal szövegében előírtak kivételével használható fel a Bristol Myers Squibb írásos engedélye nélkül. A Bristol Myers Squibb nem jelenti ki és nem szavatolja, hogy a Weboldalon megjelenített anyagok használata nem sérti a Bristol Myers Squibb tulajdonában lévő vagy vele társult harmadik fél jogait.

Védjegyek

A Weboldalon megjelenő védjegyek, márkanevek, logók és szolgáltatási védjegyek (a továbbiakban együttesen: “Védjegyek”) a Bristol Myers Squibb és mások bejegyzett és be nem jegyzett védjegyei. Semmi, amit a Weboldal tartalmaz, nem értelmezhető úgy, hogy az implicit módon vagy más módon engedélyt vagy jogot adna a Weboldalon megjelenített védjegyek használatára a Bristol Myers Squibb vagy a Weboldalon megjelenő védjegyek birtokában lévő harmadik fél írásbeli engedélye nélkül. Szigorúan tilos használni a Weboldalon megjelenített védjegyeket, vagy a Weboldal bármely más tartalmát, a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak kivételével. Vegye figyelembe, hogy a Bristol Myers Squibb határozottan védi és a törvény által megengedett legnagyobb mértékben – a büntetőeljárás indítását is ideértve – fellép a szellemi tulajdonra vonatkozó jogainak érvényesítése érdekében.

A garancia kizárása

A Bristol Myers Squibb minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkat jelenítsen meg a Weboldalon, ugyanakkor nem vállalja és szavatolja azok pontosságát. A Bristol Myers Squibb nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmában előforduló hibákért vagy hiányosságokért. Az előzőek korlátozása nélkül, minden, ami a Weboldalon az Önnek biztosított tartalom, az a szavatosság minden fajtája nélküli, akár kifejezetten vagy hallgatólagosan, beleértve, de nem korlátozva a termékszavatosságra és a meghatározott célra való alkalmasságra. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák kizárását, ezért a fenti kizárások némelyike nem vonatkozhat Önre. Ellenőrizze a helyi törvényekben a hallgatólagos garanciák kizárására vonatkozó esetleges korlátozásokat.

A felelősség korlátozása

Az Ön hozzáférése a Weboldalhoz, annak használata, böngészése mind az Ön felelősségére történik. Sem a Bristol Myers Squibb, sem a Weboldal létrehozásában, előállításában vagy lebonyolításában részt vevő bármely más fél nem felelős semmilyen közvetlen, véletlenszerű, következményes, közvetett vagy büntető kárért, amely a Webholdalhoz való hozzáféréséből vagy annak használatából, böngészéséből ered. A Bristol Myers Squibb nem vállal felelősséget és nem kérhető számon az esetleges károkért vagy vírusokért, amelyek megfertőzhetik számítógépes berendezéseit vagy egyéb tulajdonát a Weboldalhoz való hozzáférés, annak használatából vagy böngészéséből fakadó bármilyen anyag, adat, szöveg vagy kép letöltése miatt.

Tiltott transzmissziók

A Weboldal egyes részei lehetővé tehetik az online fórumokhoz való hozzáférést és e-mailek elküldését, vagy hogy más módon visszajelzést küldjenek a Bristol Myers Squibb részére. A Bristol Myers Squibb nem hagyja jóvá ezen fórumok tartalmát, nem vállal felelősséget és nem kérhető számon azokért. Tilos jogellenes, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, illetlen, uszító, pornográf, profán vagy bármilyen olyan anyagot közzétenni és továbbítani, amely bűncselekménynek minősülő magatartást képezhet vagy ösztönözhet, polgári jogi felelősségre vonható, vagy más módon törvénybe ütköző. Ezenkívül tilos olyan információkat közzétenni vagy továbbítani, amelyek (a) sértik mások jogait, vagy sértik a magánéletüket vagy a nyilvánossághoz fűződő jogaikat, (b) szerzői jogok, védjegyek vagy egyéb tulajdonosi jogok védelme alatt állnak, kivéve, ha az ilyen jog tulajdonosának kifejezett írásos engedélye birtokában van, (c) vírust, hibát vagy más árut tartalmaz, vagy (d) a kereskedelem vagy a verseny korlátozásában más személyekkel szemben jogellenesen összejátszik. Kizárólag Ön felelős a károkért, amelyek a szerzői jogok, a védjegyek vagy egyéb tulajdonosi jogok megsértéséből származnak, illetve bármilyen más kárért, amely a Weboldalhoz való hozzáféréséből vagy annak használatából ered.

Felhasználói hozzájárulások

A Weboldal által az elektronikus kommunikáció során által gyűjtött „személyes adatokra” a Weboldal adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. Másrészt minden olyan információt, amelyet elektronikus úton vagy más módon továbbít Ön a Weboldal számára, és amely nem kapcsolódik azonosított vagy azonosítható természetes személyhez, nem bizalmas információként és nem személyes tulajdonként kezelünk. Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen adatot, amelyet Ön továbbít vagy közzétesz, a Bristol Myers Squibb bármilyen célra felhasználhatja, ideértve többek közt a sokszorosítást, nyilvánosságra hozást, továbbítást, közzétételt és hozzászólást. Ezenkívül a Bristol Myers Squibb szabadon felhasználhat minden olyan ötletet, koncepciót, know-how-t, folyamatot vagy technikát, amelyet a Weboldalra küldött kommunikáció tartalmaz, bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólag, a fejlesztést, a gyártást, a marketinget és a termékek és szolgáltatások értékesítését ilyen ötletek, koncepciók, know-how, folyamatok vagy technikák felhasználásával.

Linkek más weboldalakra

A Bristol Myers Squibb nem vizsgálta felül az összes, a Weboldalhoz linkelt weboldalt, és nem felelős a más weboldalra történő hivatkozások vagy a Weboldalhoz linkelt más weboldalak tartalmáért. Bármely, a Weboldalon kívülre irányított hivatkozás használata saját felelősségére történik. Amennyiben más weboldalra lett átirányítva, feltétlenül olvassa el az adott weboldal jogi nyilatkozatát és adatvédelmi irányelveit, amelyek eltérhetnek a Weboldalra vonatkozóaktól.

Irányadó jog

Ezt a megállapodást és annak teljesítését a magyar jog szabályozza, a kollíziós rendelkezések figyelmen kívül hagyásával. Ön beleegyezik, hogy a magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága van minden olyan kérdésben és vitában, amely a Weboldalhoz való hozzáféréshez vagy a jelen szerződéshez való hozzáférésből ered. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben bármilyen követelést vagy keresetet, amely az Ön Weboldalhoz való hozzáféréséből vagy annak használatából ered, két éven belül kell benyújtani attól a naptól számítva, amikor az ilyen követelés vagy igény felmerült vagy keletkezett.

A megállapodás módosítása

A Bristol Myers Squibb bármikor felülvizsgálhatja a Weboldal elérésére és használatára vonatkozó Felhasználási Feltételeket. A jelen Felhasználási Feltételek minden módosítását közzétesszük a Weboldalon. Az ilyen változások kötelezik Önt, ezért rendszeresen át kell tekintenie a Weboldalon közzétett Felhasználási Feltételeket.


NO-HU-2100007
Lezárás dátuma: 2021.09.20.