Politica de confidențialitate


[NUMELE PERSOANEI JURIDICE][BL1] [Art. 13.1.(a)], precum și subsidiarele și filialele societățile afiliate acesteia (denumite în mod colectiv „Compania” sau „Noi”) se străduiește să răspundă corespunzător cerințelor aplicabile de privind protecție a datelor cu caracter personal. 

DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta Notă cu privire la datele cu caracter personal („Nota”) pentru [NUMELE ACTIVITĂȚII/PROCESULUI OPERAȚIONAL] furnizează persoanelor fizice beneficiare ale serviciilor noastre, care includ fără a se limita la [DESCRIEREA SERVICIILOR (de exemplu, informații și servicii în legătură cu produse pentru profesioniști din domeniul sănătății)] ([„Clientului”]˝) anumite informații importante despre modul în care Compania noastră le prelucrează Datele cu Caracter Personal.  Compania este principalul operator de date pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.[Art. 13.1.(a)].

TIPURI DE DATE PRELUCRATE
Datele cu Caracter Personale prelucrate includ următoarele tipuri categorii de date: [Numele], [Data nașterii], [Adresa], [Adresa de e-mail] [A2] , [Nr. de telefon (fix și mobil)], [CV], [Istoricul activității profesionale], [Istoricul educației], [Date de contact pentru referințe], [Numărul Asigurării Naționale/ numărul de asigurare socială], [Sexul], [Naționalitatea], [Locul nașterii], [Starea civilă], [Date privind sănătatea], [Date bancare], [Orientare sexuală], [Apartenența la un sindicat], [Afiliere politică], [Afiliere religioasă], [Date genetice], [Date biometrice], [Condamnări penale]. [Date genetice], [Date biometrice], [Condamnări penale].

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR, TEMEIUL JURIDIC ȘI DEZVĂLUIRI ALE DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Compania va utiliza sau și vaaltfel va prelucra în alte moduri Datele cu Ccaracter Ppersonal ale Clienților:

  • [DESCRIEREA SCOPULUI PRELUCRĂRII DATELOR (de exemplu, îmbunătățirea serviciilor noastre)];[Art. 13.1.(c)]
  • [DESCRIEREA SCOPULUI PRELUCRĂRII DATELOR (de exemplu, pentru marketing și comunicare)];[Art. 13.1.(c)]
  • [DESCRIEREA SCOPULUI PRELUCRĂRII DATELOR (de exemplu, executarea contractului între Noi și [Clienți])];[Art. 13.1.(c)]

Baza legalăTemeiul juridic pentru prelucrarea Datelor cu Ccaracter Ppersonal de către Companie include prelucrarea [necesară scopurilor legitime ale Companiei, inclusiv cele indicate mai sus pentru a [DESCRIERE A MOTIVELOR PENTRU CARE PRELUCRAREA ESTE NECESARĂ COMPANIEI (de exemplu, efectuarea de analize interne și de cercetări ale pieței, îmbunătățirea produselor și serviciilor pe care le oferim)]][Art. 13.1.(d)];[necesară Companiei pentru a se conforma obligațiilor sale legale, inclusiv [INSERAȚI OBLIGAȚIILE LEGALE APLICABILE]];[necesară executării contractului dintre Companie și [Clienți]];[necesară îndeplinirii obligațiilor și exercitării drepturilor în conformitate cu dreptul muncii];[necesară în scopuri de medicină preventivă sau de medicina muncii, pentru evaluarea capacității de muncă a salariaților];[necesară pentru diagnostic medical, pentru furnizarea de asistență medicală sau pentru gestionarea serviciilor de asistență medicală];[necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții în drept];[necesară în scopul protejării unor interese vitale ale [Clientului] sau ale unei alte persoanei fizice];[necesară pentru îndeplinirea unei atribuții îndeplinite în interes public sau în exercitarea unei autorități oficiale];[necesară pentru rațiuni de interes public în domeniul sănătății publice];[necesară în scopul arhivării în interes public, al cercetării științifice sau istorice ori în scopuri statistice];[în baza consimțământului [Clienților], care poate fi retras ulterior în orice moment [contactându-‑ne la adresa indicată mai jos în secțiunea „Informații de contact”] sau prin [DESCRIEREA MODULUI ÎN CARE O PERSOANĂ CARE ÎȘI POATE RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL (de exemplu, prin pagina secțiunea despre Date cu Caracter Personal de pe site-‑ul nostru)] fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate în baza consimțământului până la retragerea acestuia][Art. 13.2.(c)]. [A3] [Art. 13.1.(c)]

[Clienții] [sunt obligați]/[nu sunt obligaț[A4] ], [în baza cerințelor legii]/[ca element necesar pentru încheierea contractului] [A5] [Art. 13.2.(e)], să ne furnizeze Date cu Ccaracter Ppersonal în vederea prelucrării lor în modul arătat mai sus.  Dacă [Clienții] nu ne pun la dispoziție Datele cu cCaracter Ppersonal, [DESCRIERE A CONSECINȚELOR SITUAȚIEI ÎN CARE SUBIECTUL DATELOR NU FURNIZEAZĂ DATELE (de exemplu, putem rezilia contractul cu aceștia)]. [A6] [Art. 13.2.(e)] Dacă [Clienții] furnizează Companiei date ale unor terți (de pildă [EXEMPLUL 1 (de ex. CV‑uri)], [EXEMPLUL 2 (de ex. adrese de e‑mail)], etc.) este responsabilitatea [Clientului] să asigure faptul că, comunicarea acestor date și prelucrarea lor ulterioară de către Companie sunt legale.

După cum este necesar în legătură cu aceste scopuri, furnizori terți autorizați [CATEGORII DE FURNIZORI CARE PRIMESC SAU PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL (de exemplu, contractori, cercetători științifici, furnizori de servicii de tip „cloud”)] și un număr limitat de membri ai [CATEGORII DE DEPARTAMENTE INTERNE (de ex. departamentul HR, departamentul IT, top managementul de vârf)][Art. 13.1.(e)] pot accesa și prelucra Date cu Ccaracter Ppersonal în legătură cu responsabilitățile posturilor lor sau cu obligațiile lor contractuale.  [O parte din acest personal și dintre acești furnizori terți se află în afara SEE, inclusiv în țări care este posibil să nu furnizeze același nivel de protecție a datelor ca cele din țara [Clienților]][A7] [Art. 13.1.(f)].  Compania ia măsuri adecvate pentru a se asigura faptul că acest personal și acei furnizori terți au obligația de a respecta caracterul confidențial [și Compania implementează măsuri precum clauze contractuale standard de protecție a datelor pentru a se asigura că toate Datele cu Ccaracter Ppersonal transferate rămân protejate și în condiții de securitate.  O copie a acestor clauze poate fi obținută contactându‑ne la adresa indicată mai jos, în secțiunea „Informații de contact.”]. [A8] [Art. 13.1.(f)] 

[PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT DE LUARE A DECIZIILOR [BL9]
Folosim tehnologii de automatizare a luării deciziilorprocesare decizională automatizată în sprijinul activităților noastre de prelucrare a datelor.  Capacitățile noastre de procesare decizională automatizată automatizare a deciziilor includ logica utilizată în sensulă care [DESCRIERE A CE FACE LOGICA [BL10] ].[Art. 13.2.(f)]  Utilizarea acestei logici ne ajută [DESCRIEREA A MODULUI ÎN CARE LOGICA AJUTĂ ACTIVITATEA].  Pentru [Clienții] noștri, aceasta înseamnă că [CONSECINȚA PRELUCRĂRII DATELOR PENTRU SUBIECTUL DATELOR].]

PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu Ccaracter Ppersonal vor fi păstrate atât timp cât este rezonabil necesar în scopurile sus-arătate, în conformitate cu legile aplicabile.[Art. 13.2.(a)] 

SECURITATEA DATELOR ȘI INTEGRITATEA DATELOR

Compania menține măsuri rezonabile de securitate pentru a proteja Datele cu Ccaracter Ppersonal de pierdere, interferență, utilizare abuzivă, acces neautorizat, dezvăluire, modificare și distrugere.  De asemenea, Compania menține proceduri rezonabile care să asigure că aceste date sunt fiabile în scopul vizat al utilizării lor și sunt precise, complete și actuale.

DREPTURI
În conformitate cu legea aplicabilă, [Clienții], în conformitate cu legea aplicabilă, au dreptul să obiecteze la prelucrare sau să ceară restricționarea prelucrării Datelor lor cu Ccaracter Ppersonal, precum și să ceară acces la Datele lor cu Ccaracter Ppersonal, rectificarea, ștergerea sau portabilitatea acestora.[Art. 13.2.(b), Art. 13.2.(e)]  Cererile trebuie înaintate în scris la adresa indicată mai jos, în secțiunea „Informații de contact.” 

Dacă un [Client] are cunoștință de modificări sau inexactități ale Datelor sale cu Ccaracter Ppersonal, el trebuie să ne informeze cu privire la aceste modificări astfel încât Datele cu Ccaracter Ppersonal să poată fi actualizate sau corectate.  

[Clienții] pot adresa o reclamație către o autoritate de supervizare supraveghere în cazul în care consideră că prelucrarea Datelor lor cu Ccaracter Ppersonal de către Companie încalcă legea aplicabilă.[Art. 13.2.(d)]

DEZVĂLUIRI IMPUSE SAU PERMISE DE LEGE
Fără a aduce atingere dispoziţiilor anterioareIndiferent de celelalte prevederi ale din aceastăstei Notăe, Compania poate dezvălui sau poate altfel prelucra în alt mod Datele cu cCaracter Ppersonal în contextul unei vânzări sau a unei tranzacții care implică întreaga sa activitate sau o parte a acesteia, ori astfel cum impune sau permite legea, sau în scopul unui audit al asupra Companiei pe care îl poate efectua uneori în mod periodic o autoritateăți de reglementare. 

INFORMAȚII DE CONTACT
[Clienții] pot ridica adresa orice probleme legate de prelucrarea Datelor lor cu cCaracter Ppersonal: [DETALII DE CONTACT][Art. 13.1.(a)].

[De asemenea, [Clienții] pot contacta oricând Ofițerul Responsabilul nostru pentru cu Protecția Datelor: [DETALII DE CONTACT]][Art. 13.1.(b)].