Právní upozornění

Provozovatel webové stránky. Provozovatelem webové stránky www.bms.com/cz (dále jako „stránky“) je společnost Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., se sídlem na adrese Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 430 04 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 4801 (dále jako „Bristol Myers Squibb“).

Přijetí dohody. Váš přístup na stránky a jejich používání podléhá následujícím podmínkám (dále jen „podmínky“) a všem příslušným zákonům. Otevřením a procházením stránek bez jakékoli další kvalifikace nebo omezení přijímáte a souhlasíte s těmito podmínkami a potvrzujete, že jakákoli další ujednání mezi vámi a společností  Bristol Myers Squibb jsou tímto nahrazena a nejsou tedy platná ani účinná, pokud jde o váš přístup a používání stránek. Jakýkoliv odkaz na „Bristol Myers Squibb“ v těchto podmínkách odkazuje souhrnně na společnost Bristol-Myers Squibb a všechny její současné a budoucí dceřiné společnosti a další přidružené společnosti.

Rozsah použití. Společnost Bristol Myers Squibb udržuje stránky pro vaše osobní informace, vzdělávání a komunikaci. Stránky můžete procházet bez omezení. Materiály zobrazené na těchto stránkách můžete stahovat pouze pro nekomerční a osobní použití za předpokladu, že zachováte veškerá autorská práva a další oznámení o vlastnictví obsažená v materiálech. Bez písemného souhlasu společnosti Bristol Myers Squibb však nesmíte šířit, upravovat, přenášet, opětovně využít, znovu publikovat nebo používat obsah těchto stránek pro veřejné nebo komerční účely, a to včetně textu a obrázků. Jste si vědomi toho, že společnost Bristol Myers Squibb neposkytuje žádné prohlášení, že informace na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití v místech mimo Evropskou unii, a jejich otevření na územích, kde může být obsah těchto stránek nezákonný nebo nevhodný, je zakázán. Ti, kteří se rozhodnou stránky otevřít z jiných lokalit, tak činí z vlastní iniciativy a odpovídají za dodržování příslušných místních zákonů.

Žádné lékařské poradenství. Stránky neposkytují žádné lékařské rady. S omezenou výjimkou jsou produkty společnosti Bristol Myers Squibb k dispozici pouze na lékařský předpis od licencovaného zdravotnického odborníka. Společnost Bristol Myers Squibb se nezabývá poskytováním lékařských nebo podobných odborných služeb nebo rad a informace uvedené na těchto stránkách nemají nahradit lékařskou pomoc nabízenou poskytovatelem zdravotní péče. Pokud si přejete nebo potřebujete takové služby nebo rady, měli byste se okamžitě poradit s lékařem nebo profesionálním poskytovatelem zdravotní péče.

Informace o produktu. Informace o produktu uvedené na těchto stránkách jsou určeny pouze pro rezidenty Evropské unie. Stránky a na nich uvedené odkazy však mohou obsahovat informace o produktech, které mohou nebo nemusí být dostupné v jakékoli konkrétní zemi, území nebo oblasti světa (včetně Evropské unie), mohou být dostupné pod různými ochrannými známkami v různých zemích a případně mohou být schváleny nebo neschváleny vládním regulačním orgánem k prodeji nebo použití s ​​různými indikacemi a omezeními v různých zemích. Žádná z informací uvedených na stránkách by neměla být vámi vykládána  jako propagace nebo nabízení jakéhokoliv produktu nebo služby či propagace nebo nabízení použití jakéhokoli produktu nebo služby, které nejsou povoleny zákony a předpisy země, ve které se nacházíte, a to včetně Evropské unie. Konkrétní informace o konkrétních produktech naleznete v úplných informacích o preskripci schválených příslušným vládním úřadem země, ve které se nacházíte. Zde poskytnuté informace o preskripci jsou založeny na označení Evropské unie a nemusí být přiměřené pro lokality mimo Evropskou unii.

Ochrana autorských práv. Pokud není uvedeno jinak, je třeba předpokládat, že je vše, co vidíte nebo čtete na stránkách, chráněno autorskými právy a bez písemného svolení společnosti Bristol Myers Squibb nesmí být používáno jinak, než jak je uvedeno v těchto podmínkách nebo v textu na stránkách. Společnost Bristol Myers Squibb nezaručuje ani nenaznačuje, že vaše použití materiálů zobrazených na stránkách neporuší práva třetích stran, které nejsou ve vlastnictví společnosti Bristol Myers Squibb  a ani nejsou s ní spojeny.

Ochranné známky. Ochranné známky, obchodní názvy, loga a značky služeb (dále souhrnně jako „ochranné známky“) zobrazené na stránkách jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti Bristol Myers Squibb a ostatních subjektů. Žádná z informací uvedených na stránkách by neměla být vykládána jako udělení, ať už implicitní, právní překážka nebo jiné, jakékoli licence nebo práva používat jakékoli ochranné známky zobrazené na stránkách bez písemného svolení společnosti Bristol Myers Squibb nebo takové třetí strany, která může ochranné známky zobrazené na stránkách vlastnit. Vaše použití ochranných známek zobrazených na stránkách nebo jakéhokoli jiného obsahu na stránkách, s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách, je přísně zakázáno. Rovněž vás upozorňujeme, že společnost Bristol Myers Squibb bude agresivně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu povoleném zákonem, včetně usilování o trestní stíhání.

Vyloučení záruky. Přestože společnost Bristol Myers Squibb vynakládá přiměřené úsilí, aby stránky obsahovaly přesné a aktuální informace, neposkytuje společnost Bristol Myers Squibb žádné záruky ani prohlášení týkající se jejich přesnosti. Společnost Bristol Myers Squibb nepřebírá žádnou odpovědnost nebo závazky za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu stránek. Bez omezení výše uvedeného je vám vše na stránkách poskytováno „TAK, JAK TO STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, A TO MIMO JINÉ VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. Upozorňujeme, že některé jurisdikce nemusí umožňovat vyloučení implicitních záruk, takže některá z výše uvedených výjimek se na vás nemusí vztahovat. Ověřte si ve svých místních zákonech jakákoli omezení nebo omezení týkající se vyloučení implicitních záruk.

Omezení odpovědnosti. Váš vstup na stránky, jejich používání a procházení jsou na vaše riziko. Ani společnost Bristol Myers Squibb ani žádná jiná smluvní strana podílející se na vytváření, výrobě nebo poskytování stránek neodpovídá za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo represivní škody vyplývající z vašeho vstupu na stránky nebo jejich používání. Společnost Bristol Myers Squibb nepřebírá žádné závazky a nebude odpovědná za jakékoli škody nebo viry, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek z důvodu vašeho vstupu na stránky, jejich používání nebo procházení nebo vašeho stahování materiálů, údajů, texů nebo obrázků ze stránek.

Zakázané přenosy. Některé oblasti stránek vám mohou umožnit přístup k online fórům a odesílání e-mailů nebo poskytování zpětné vazby společnosti Bristol Myers Squibb jiným způsobem. Společnost Bristol Myers Squibb nepodporuje obsah těchto fór a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti za jakýkoli obsah na těchto fórech. Nesmíte uveřejňovat ani přenášet jakýkoli nezákonný, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, neslušný, pobuřující, pornografický nebo vulgární materiál nebo jakýkoli materiál, který by mohl představovat nebo podporovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin, by mohlo vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat jakýkoli zákon. [JJ5] Kromě toho máte zakázáno uveřejňovat nebo přenášet jakékoli informace, které (a) porušují práva ostatních nebo porušují jejich práva na soukromí nebo propagační práva, (b) jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou nebo jiným vlastnickým právem, pokud tak není učiněno s výslovným písemným svolením vlastníka takového práva, (c) obsahují virus, skrytou chybu nebo jinou škodlivou položku, nebo (d) jsou použity k nezákonnému střetu s jinou osobou s cílem omezení obchodu nebo hospodářské soutěže. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z jakéhokoli porušení autorských práv, ochranných známek nebo jiného vlastnického práva nebo za jakoukoli jinou újmu vyplývající z vašeho přístupu nebo používání stránek.

Údaje poskytnuté uživateli. Jakákoli „osobní data“ v elektronické komunikaci se stránkami se řídí zásadami ochrany osobních údajů stránek. Na druhou stranu se s jakýmikoli informacemi, které na stránky předáte prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem a které se netýkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, bude zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Berete na vědomí, že cokoli, co předáte nebo zveřejníte, může společnost Bristol Myers Squibb použít za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně reprodukce, zveřejňování, přenosu, publikování, vysílání a veřejného umístění. Kromě toho může společnost Bristol Myers Squibb libovolně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how, procesy nebo techniky obsažené v jakékoli komunikaci, kterou na stránky zasíláte, a to pro jakýkoli účel, mimo jiné včetně vývoje, výroby, marketingu a prodeje produktů a služeb využívajících takové nápady, koncepty, know-how, procesy nebo techniky.

Odkazy na jiné stránky. Společnost Bristol Myers Squibb společnost nepřekontrolovala všechny weby propojené se stránkami a nenese odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek mimo tyto webové stránky nebo jiných webových stránek propojených s těmito stránkami. Vaše propojení s jinými stránkami mimo tyto webové stránky nebo jiným webem je na vaše vlastní riziko. Jakmile se propojíte s jiným webem, nezapomeňte si přečíst právní upozornění a zásady ochrany osobních údajů nového webu. Mohou se lišit od těch, které upravují tyto stránky.

Rozhodné právo. Tato dohoda a její plnění se řídí zákony státu New Jersey, Spojené státy americké, bez ohledu na ustanovení o kolizi právních norem. Souhlasíte a podřizujete se výhradní jurisdikci státních a federálních soudů se sídlem v Mercer County, státu New Jersey, Spojené státy americké, a to ve všech otázkách a sporech vyplývajících z vašeho přístupu na stránky nebo z jejich používání a této dohody. V rozsahu povoleném platnými zákony musí být jakýkoli nárok nebo důvod žaloby vyplývající nebo související s vaším přístupem nebo používáním stránek vznesen do dvou (2) let ode dne, kdy takový nárok nebo žaloba vznikla nebo vznikla.

Změna dohody. Společnost Bristol Myers Squibb může kdykoli podmínky upravující přístup a používání stránek pozměnit. Veškeré změny těchto podmínek budou na stránkách zveřejněny. Tyto změny jsou pro vás závazné, a proto byste měli podmínky zveřejněné na těchto stránkách pravidelně kontrolovat.

NO-CZ-2100013