Naše poslání

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pomáhají pacientům zvítězit nad vážnými nemocemi.

Naše vize

Být přední světovou biofarmaceutickou společností, která bude měnit životy pacientů pomocí vědy.

Naše hodnoty

Integrita

Ve všem, co děláme pro pacienty, zákazníky a kolegy, prokazujeme etiku, integritu a kvalitu

Naléhavost

Náš společný postup kupředu se vyznačuje rychlostí a kvalitou, protože pacienti čekají

Odpovĕdnost

My všichni stojíme za úspěchem společnosti Bristol Myers Squibb a usilujeme o to, abychom byli transparentní a dostáli našim závazkům

Inovace

Usilujeme o průlomová a odvážná řešení pro pacienty

Vášeň

Naše oddanost vzdělávání se a špičkové kvalitě nám pomáhá dosahovat výjimečných výsledků

Začlenění

Přijímáme rozmanitost a podporujeme prostředí, ve kterém můžeme všichni spolupracovat s využitím našeho plného potenciálu

 

 

Náš závazek

Našim pacientům a zákazníkům, zaměstnancům, globálním komunitám, akcionářům, životnímu prostředí a dalším zúčastněným stranám slibujeme, že budeme jednat podle našeho přesvědčení, že neocenitelnou složkou každého produktu je integrita jeho výrobce. Naše společnost je účinně řízena a spravována s vysokou úrovní etického chování. Usilujeme o transparentnost a dialog se všemi zúčastněnými stranami, abychom lépe porozuměli jejich potřebám. Náš závazek k ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti bereme vážně a rozšiřujeme toto očekávání na naše partnery a dodavatele.  Jako společensky odpovědná firma se snažíme aktivně zlepšovat zdraví komunit, ve kterých žijeme, pracujeme a kterým sloužíme. Po celém světě podporujeme rovnost v oblasti zdraví a snažíme se zlepšovat zdravotní stav populací nepřiměřeně postižených vážnými nemocemi. Věříme, že naše různorodá a inkluzivní kultura podněcuje lepší výsledky pro všechny pacienty, a hledáme rozmanitost ve všech aspektech našeho podnikání.

Našim pacientům a zákazníkům

Zavazujeme se ke špičkové kvalitě vědecké práce a investicím do biofarmaceutického výzkumu a vývoje za účelem poskytování inovativních, vysoce kvalitních léků, které řeší neuspokojené léčebné potřeby pacientů se závažnými onemocněními. K vytvoření klinického a ekonomického prospěchu prostřednictvím léků, které zlepšují životy pacientů, aplikujeme vědeckou důslednost. Usilujeme o to, aby byly informace o našich komerčních lécích široce a snadno dostupné.  Aktivně se snažíme zlepšit přístup k péči, zasazujeme se o politiky, které podporují rovnost v oblasti zdraví, a pomáháme pacientům s nedostatečnou péčí se získáním přístupu k lékům a s dostupností léků, které potřebují.

Našim zaměstnancům

Obklopujeme se různorodou pracovní silou a kulturou podporující začlenění. Zdraví, bezpečnost, profesní rozvoj, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a spravedlivé a uctivé zacházení s našimi zaměstnanci patří mezi naše nejvyšší priority. Zavazujeme se zajistit, aby naši kolegové měli příležitosti k rozvoji a pokroku. Zavazujeme se najímat a rozvíjet pracovní sílu, která odráží měnící se rozmanitost našich komunit a našich pacientů.

Našim dodavatelům

Věříme v pozitivní ekonomický dopad zapojení různých dodavatelů. Zavázali jsme se spolupracovat s dodavateli, kteří symbolizují rozmanitost našich zaměstnanců a komunit, ve kterých žijeme a pracujeme.

Našim akcionářům

Pro akcionáře se snažíme vytvářet trvale vysoké výkony a hodnotu.

Našemu životnímu prostředí

Podporujeme zachování přírodních zdrojů a snažíme se minimalizovat dopad našich provozů a produktů na životní prostředí.


NO-CZ-2100013