Juridische kennisgeving

Acceptatie van overeenkomst. Door uw toegang tot, het gebruik en browsen op de Site van Bristol Myers Squibb, verklaart u de volgende voorwaarden evenals alle toepasselijke wetgevingen, zonder enige  beperking of kwalificatie, volledig te begrijpen, te accepteren en daarmee in te stemmen. Bovendien erkent u dat van eventuele andere overeenkomsten tussen u en Bristol Myers Squibb wordt afgeweken en dat deze niet van kracht of van toepassing zijn met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Site. Elke verwijzing in deze voorwaarden naar "Bristol Myers Squibb” of “Bristol Myers Squibb Belgium NV/SA" verwijst collectief naar Bristol-Myers Squibb Company en al haar huidige en toekomstige dochterondernemingen en andere gelieerde ondernemingen.

Omvang van gebruik. Bristol Myers Squibb Belgium NV/SA onderhoudt de Site om de gebruiker algemene bedrijfs- of institutionele informatie te verstrekken over Bristol-Myers Squibb Company en/of haar groepsondernemingen in België. Het staat u vrij om op de Site te browsen. U mag het op de Site getoonde materiaal alleen voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik downloaden, op voorwaarde dat u alle op de materialen vermelde of op de Site getoonde auteursrechtelijke- en eigendomsaanduidingen handhaaft. U mag echter de inhoud van de Site inclusief (maar niet beperkt tot) de tekst, foto’s, grafieken, tabellen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, audiovisuele - en audio-inhoud, grafische ontwerpen, bron- en objectcodes, e-mailadressen en links (naar de Site en/of haar subdomeinen en/of directories) niet kopiëren, distribueren, wijzigen, overdragen, hergebruiken, herposten, linken of gebruiken voor publieke en/of commerciële doelen, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Bristol-Myers Squibb Company, die eenmaal gegeven te allen tijde weer kan worden ingetrokken.

U begrijpt dat Bristol Myers Squibb niet beweert dat de informatie op de Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Europese Unie of door partijen die geen deel uitmaken van de doelgroep.  Toegang tot de Site is verboden vanuit locaties waar de inhoud van de Site mogelijks illegaal of ongepast is. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgevingen.

Geen medisch advies. De Site verstrekt geen medisch advies. Bristol Myers Squibb producten of andere farmaceutische producten die (eventueel) op deze Site zijn beschreven, zijn alleen verkrijgbaar volgens voorschrift van een erkende professionele zorgverlener. Bristol Myers Squibb houdt zich niet bezig met het geven van medische of vergelijkbare professionele diensten of adviezen, en de op de Site verstrekte informatie beoogt niet het medisch advies van een professionele zorgverlener te vervangen. Wanneer u dergelijke diensten of adviezen wenst of nodig heeft, dient u onverwijld een professionele zorgverlener te raadplegen.

Auteursrechtelijke bescherming. U dient ervan uit te gaan dat al hetgeen dat u op de Site ziet of leest, tenzij schriftelijk anderszins is vermeld, auteursrechtelijk is beschermd en zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Bristol-Myers Squibb Company niet mag worden gebruikt, behoudens zoals voorzien in deze voorwaarden of in de tekst op de Site. Bristol Myers Squibb kan niet garanderen of verklaren dat uw gebruik van de op de Site getoonde materialen geen schending is van de rechten van derde partijen, die niet de eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Bristol Myers Squibb.

Handelsmerken. De op de Site getoonde handelsmerken, handelsnamen, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk de "Handelsmerken") zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Handelsmerken van Bristol Myers Squibb, haar groepsondernemingen wereldwijd of anderen. Niets op de Site kan worden uitgelegd als het verlenen, bij implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een op de Site getoond Handelsmerk te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bristol Myers Squibb of een derde partij die de eigendom heeft van de op de Site getoonde Handelsmerken. Uw gebruik van de op de Site getoonde Handelsmerken of een andere inhoud op de Site is absoluut niet toegestaan, behoudens zoals voorzien in deze voorwaarden.

U wordt er ook op gewezen dat Bristol Myers Squibb zijn industriële – en/of intellectuele eigendomsrechten agressief zal handhaven en alle rechtsmiddelen zal inzetten, inclusief, indien nodig, het vorderen van strafrechtelijke vervolging.

Uitsluiten van garantie. Hoewel Bristol Myers Squibb redelijke inspanningen levert om juiste en up-to-date informatie op de Site te plaatsen, geeft zij geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid daarvan. Bristol Myers Squibb aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, voor enige fouten of omissies in de inhoud van de Site. Zonder enige beperking van het voorgaande wordt alles op de Site u aangeboden "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING. U wordt erop geattendeerd dat sommige rechtsgebieden het uitsluiten van impliciete garanties niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn misschien niet op u van toepassing. U dient uw lokale wetgeving te raadplegen voor eventuele restricties of beperkingen betreffende de uitsluiting van impliciete garanties. Bristol Myers Squibb is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een gebruik van de Site dat in strijd is met deze voorwaarden, het privacybeleid, en alle toepasselijke wetgeving, voorschriften en regels. Uitsluitend de gebruikers zijn aansprakelijk voor het gebruik dat zij van de Site maken.

Beperken van aansprakelijkheid. Ondanks dat Bristol Myers Squibb redelijke inspanningen betracht om hoge technische standaards en efficiënte maatregelen toe te passen en te handhaven, zijn uw toegang tot, gebruik van en browsen op de Site voor uw eigen risico. Bristol Myers Squibb noch de andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of beschikbaar stellen van de Site zijn aansprakelijk voor de directe, bijkomende, gevolg, indirecte of aanvullende schade die het gevolg is van uw toegang tot of gebruik van de Site. Bristol Myers Squibb aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op de Site of uw downloaden van materialen, gegevens, tekst of afbeeldingen van de Site, of in het geval van technische problemen die de beschikbaarheid en het goed functioneren van de Site volledig of gedeeltelijk beïnvloeden.

Verstrekken of uitwisselen van informatie. Onverminderd het bovenstaande behoudt Bristol Myers Squibb zich het recht voor om de toegang van een gebruiker tot een dienst op te heffen wanneer zij zich bewust wordt van een oneigenlijk gebruik (bijv. verstrekken van inhoud die onrechtmatig, onzedelijk, of in strijd is met de openbare orde of met deze voorwaarden, een gebruik dat schadelijk is of kan zijn voor de reputatie van de onderneming of haar groepsondernemingen, etc.), evenals het recht om bedoelde oneigenlijke inhoud te verwijderen.

Verstrekken persoonsgegevens van de gebruiker. Op de "persoonlijk identificeerbare informatie of persoonsgegevens" in de elektronische communicatie naar de Site is het privacybeleid van de Site van toepassing. Anderzijds wordt en zal de door u per e-mail of anderszins naar de Site verstuurde, geen persoonsgegevens bevattende communicatie of materialen, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, of dergelijken worden behandeld als zijnde niet-vertrouwelijk of in eigendom. Met uitzondering van persoonsgegevens waarop zoals vermeld het privacybeleid van de Site van toepassing is, bent u zich ervan bewust dat alles dat u verstuurt of plaatst door Bristol Myers Squibb of haar groepsondernemingen kan worden gebruikt voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot het reproduceren, onthullen, overdragen, publiceren, verspreiden en plaatsen daarvan. Bovendien staat het Bristol Myers Squibb vrij om de ideeën, concepten, kennis, processen of technieken, vervat in een communicatie die u naar de Site verstuurt, te gebruiken voor elk mogelijk doel, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, marketen en verkopen van producten en diensten, waarbij van die ideeën, concepten, kennis, processen of technieken gebruik wordt gemaakt. Alle door u verstrekte gegevens en informatie moet waarheidsgetrouw zijn (inclusief zonder beperking alle informatie gebruikt voor het invullen van formulieren op de Site). U bent verantwoordelijk voor het voortdurend up-to-date houden van alle verstuurde informatie. In alle gevallen bent u zelf volledig aansprakelijk voor door u verstrekte bedrieglijke of onjuiste gegevens of informatie en voor een nadeel, verlies of schade geleden door Bristol Myers Squibb of derde partijen als gevolg van verstrekte informatie, gegevens, opmerkingen, meningen of materialen.

Links naar andere sites. Het aanbieden van een link naar een andere website die niet door Bristol Myers Squibb wordt beheerd, dient uitsluitend voor uw gemak en impliceert niet dat Bristol Myers Squibb de website of locatie van die andere derde partij goedkeurt of aanbeveelt. Bristol Myers Squibb heeft geen zeggenschap over de inhoud of het beheer van aan de Site gelinkte websites van derde partijen en is dus ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die inhoud of dat beheer. Doorlinken naar ander pagina´s buiten de Site of naar andere sites gebeurt op uw eigen risico. U dient zich ervan te vergewissen dat de inhoud daarop geschikt is voor u, voor wat betreft het beoogde publiek van de gelinkte websites en de toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer u doorlinkt naar een andere site zorgt u er dan voor dat u kennis neemt van de juridische kennisgeving en het privacybeleid van de nieuwe site. Deze kunnen afwijken van de juridische kennisgeving en het privacybeleid die op de Site van toepassing zijn.

Links naar deze website. Het is verboden om te linken naar deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bristol Myers Squibb.

Toepasselijk recht. Op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het collisierecht. U stemt in met en onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechter met betrekking tot alle vragen en geschillen voortvloeiend uit uw gebruik van de Site en deze overeenkomst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, moet elke rechtsvordering of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met uw toegang tot of gebruik van de Site binnen twee (2) jaar na de datum waarop een dergelijke rechtsvordering of actie is ontstaan ​​dienen te worden ingesteld.

Authentieke tekst. De authentieke tekst is in het Engels en de partijen komen overeen dat de Engelse versie zal prevaleren voor zover er sprake is van tegenstrijdigheden met vertalingen van dit document.

Wijzigen van de Overeenkomst. Voor zover de toepasselijke wetgeving dat toestaat, kan Bristol Myers Squibb te allen tijde de op het gebruik van de Site van toepassing zijnde voorwaarden van deze overeenkomst wijzigen. Indien bepaalde in deze juridische kennisgeving vermelde voorwaarden zijn gewijzigd, zal de gewijzigde kennisgeving op de Site worden geplaatst. U bent gebonden aan die wijzigingen en dient deze voorwaarden dus periodiek door te lezen."