Privacyverklaring


Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levensfeer

Doel van het privacybeleid

Met inachtneming van richtlijn 95/46/EG en in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten omtrent privacy hecht Bristol-Myers Squibb België NV grote waarde aan de opgebouwde relatie met u.

In dit privacybeleid wordt beschreven welke soorten persoonlijke informatie wij verzamelen via deze website, de subdomeinen en/of mappen, de toepassingen en functies en alle hiermee verband houdende informatie dan wel communicatie, met inbegrip van e-mails (de "Site"), hoe wij deze informatie kunnen gebruiken en met wie wij deze kunnen delen. In ons privacybeleid worden tevens de maatregelen beschreven die wij nemen om de persoonlijke informatie te beschermen. Ook vertellen wij u hoe u ons kunt bereiken om antwoord te krijgen op eventuele vragen die u hebt omtrent de wijze waarop wij omgaan met privacy.

Op uw toegang tot en gebruik van deze Site zijn dit privacybeleid, de juridische kennisgeving, de kennisgeving inzake geneesmiddelenbewaking en alle geldende wet- en regelgeving van toepassing. Alle gebruikers moeten dit privacybeleid zorgvuldig doorlezen. Mocht u niet akkoord kunnen gaan met één of meer van deze voorwaarden, dan mag u zich geen toegang verschaffen tot de Site en/of de relevante persoonlijke informatie aan ons verschaffen.

Door u toegang te verschaffen tot de Site en deze te bekijken verklaart u dit privacybeleid volledig te begrijpen, te aanvaarden en ermee in te stemmen.

Hoe luidt de definitie van "persoonlijke informatie" in dit privacybeleid?

De term "persoonlijke informatie" zoals gebruikt in dit privacybeleid heeft betrekking op alle informatie of gegevensverzamelingen aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd of die door of namens Bristol-Myers Squibb wordt gebruikt om een persoon direct dan wel indirect te identificeren. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Anders lichten wij u in of vragen wij om uw toestemming zoals wettelijk vereist kan zijn.

Te verzamelen informatie en hoe wij deze gebruiken

A. Door u verstrekte persoonlijke informatie.

Op sommige plaatsen op de Site moet u mogelijk informatie verstrekken om een reactie te krijgen op uw verzoek, om toegang te hebben tot specifieke gedeeltes/inhoud/functies of om te kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten. Sommige van de gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen persoonlijke gegevens zijn (zoals naam, adres en telefoonnummer). U kunt er altijd voor kiezen de gevraagde informatie niet te verstrekken, maar in dat geval kan het zo zijn dat u niet kunt deelnemen aan de activiteit waarvoor deze informatie nodig is, of dat u geen toegang hebt tot de/het desbetreffende inhoud, gedeelte of functie.

Hieronder worden de manieren vermeld waarop u kunt worden gevraagd om persoonlijke informatie, en de soorten persoonlijke informatie die u kunt overleggen. Ook wordt hier aangegeven hoe wij deze informatie gebruiken.

Door u toegang te verschaffen tot de Site en deze te bekijken verklaart u dit privacybeleid volledig te begrijpen, te aanvaarden en ermee in te stemmen.

Contact opnemen

Indien u met ons communiceert via de koppeling "Contact opnemen" op onze Sites, kunnen wij u om gegevens vragen, zoals uw naam, telefoonnummer, beroepsgegevens en e-mailadres, zodat wij op uw vragen en opmerkingen kunnen reageren.

Andere functies van de Site

Onze Site biedt diverse functies, die wij van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Wij kunnen u vragen om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zodat wij met u kunnen communiceren over deze functies en ze naar behoren kunnen beheren.

Andere informatie toepassingen

Wij kunnen de door u via de Site verstrekte persoonlijke informatie gebruiken voor interne doeleinden. Hieronder vallen onder andere administratie ten behoeve van de Site, gegevensanalyses, nakoming van wettelijke verplichtingen, beleid en procedures en informatie met betrekking tot nieuwe BMS acties, ...

Informatie voor recruteringsdoeleinden:

Persoonlijke informatie, verzameld via het aanvraagformulier, zal in de Verenigde Staten worden bewaard en verwerkt worden door onze recruteringspartners in Europa.

Bovendien hebben de medewerkers van Bristol-Myers Squibb en onze partners die beiden betrokken zijn bij het selectieproces voor de vacature waarvoor u gesolliciteerd hebt, toegang tot uw persoonlijke gegevens. Dat betekent dat uw persoonlijke gegevens kunnen gedeeld worden om een beslissing te nemen inzake recrutering, het bepalen van een recruteringsbeleid en het toezicht houden op gelijke kansen en de finale selectie van kandidaten.

Bovendien, om u bijkomende opportuniteiten te geven, kan Bristol-Myers Squibb uw persoonlijke gegevens wereldwijd delen met andere BMS filialen. Privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens worden door contractuele overeenkomsten verzekerd op basis van de standaard Europese contractuele bepalingen.

Gelieve te noteren dat u recht heeft op toegang, verbetering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. In dit geval, contacteer de afdeling Human Resources van Bristol-Myers Squibb België op het telefoonnummer 32 2 352.76.11.

Indien u niet uw persoonlijke gegevens wenst te delen zoals hierboven beschreven, kunt u uw sollicitatie op papier naar Bristol-Myers Squibb NV, ter attentie van de afdeling Human Resources sturen - avenue de Finlande 4 - 1420 Braine-l’Alleud - België. We wensen er u op te wijzen dat in dat geval uw kandidatuur mogelijks niet verder zal kunnen worden behandeld.

B. Persoonlijke informatie die wij automatisch verzamelen

Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestandje dat door webservers naar de harde schijf van uw computer wordt gezonden, waar uw internetbrowserbestanden worden bewaard. Dankzij cookies kunnen websites kleine stukjes informatie op uw computer opslaan en op een later tijdstip ophalen.

Volgende cookies worden gebruikt:

Cookie Naam Doel Duur

Strikt noodzakelijk Cookie

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is

bms.be Zorgt voor website navigatie 5 jaar
brightcove.com Weergave  opgenomen videos via brightcove.com service 1 jaar
bms.com Onze bms.com website presentatie 5 jaar

Functioneel Cookie

Deze cookies geven ons inzicht in hoe onze klanten de website gebruiken, zodat wij deze nog meer kunnen verbeteren

UnicaID Web-traffic analysis 5 jaar
BIGipServernulojix_pub_sp_prod_80_win_pool Dit cookie wordt gekoppeld aan de infrastructuur van de site en staat toe de verdeling van de belasting gelijkmatig over meerdere servers te verdelen, samen met het behoud van informatie sessie op een enkele server Sessie
BannerInfo Dit cookie wordt gebruikt om banners op de hele site te tonen 1 jaar
dataprivacy-eu.bms.com    

Advertentie
cookie

Deze cookies worden gebruikt door advertentiebedrijven om advertenties aantrekkelijker te maken voor gebruikers

Niet van toepassing    

Als u het gebruik van cookies wilt uitschakelen of beperken, verwijzen wij u naar de opties die aangeboden worden door uw Internet-browser.

Als u dit echter doet, werken sommige pagina's of functies (zoals aangepaste producten/diensten of gebruikersvoorkeuren) op deze website niet goed.

 

U vindt meer informatie over cookies via de volgende links www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org

 

IP-adressen

Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel dat bepaalde elektronische hulpmiddelen gebruiken om elkaar te identificeren en met elkaar te communiceren op het Internet. Wanneer u onze Sites bezoekt, kunnen wij informatie ontvangen met betrekking tot het IP-adres van het hulpmiddel dat u gebruikt om verbinding te maken met het Internet.

Informatie die wij delen

Wij verkopen, verhuren of verhandelen geen persoonlijke informatie die gebruikers via onze Site overleggen, en maken deze in geen geval openbaar behalve zoals beschreven in dit privacybeleid. Persoonlijke informatie wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met aan Bristol-Myers Squibb verwante rechtspersonen in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, ten behoeve van de beperkte doeleinden zoals overeengekomen in dit privacybeleid. Wij kunnen de informatie ook delen met serviceproviders, opdat zij namens ons diensten kunnen leveren als gegevensprocessors, uitsluitend ten behoeve van gegevensverwerkingsdoeleinden en in overeenstemming met de geldende wetgeving (bijvoorbeeld voor de verwerking van onlineregistratieformulieren voor evenementen of het beheer van onze blogs). Mogelijk bevinden sommige van deze serviceproviders zich in landen buiten de Europese Unie, maar worden zij onderkend als bieders van een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke informatie, of bevinden zij zich in landen buiten de Europese Unie die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de Europese Unie. Desalniettemin zullen wij contractueel eisen dat door de serviceproviders voldoende garanties betreffende veiligheid en privacy worden geboden om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke informatie te waarborgen en dat zij bij het openbaar maken ervan handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Deze serviceproviders worden door ons niet geautoriseerd om de informatie te gebruiken of openbaar te maken behalve indien nodig om namens ons diensten te leveren of te voldoen aan wettelijke vereisten. Daarnaast kunnen wij informatie over u openbaar maken in de volgende gevallen: (i) indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of hiertoe via gerechtelijke weg worden verplicht, (ii) op een daartoe strekkend verzoek van rechtshandhavingsinstanties dan wel andere overheidsambtenaren of (iii) wanneer wij menen dat het openbaren ervan noodzakelijk dan wel gepast is teneinde fysieke of geldelijke schade te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende dan wel feitelijke verboden activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om informatie die wij over u hebben, over te dragen in het geval dat wij (een deel van) ons bedrijf of bedrijfsmiddelen verkopen dan wel overdoen, in overeenstemming met de vereisten zoals bepaald in de geldende wetgeving. Mocht zich een dergelijke verkoop of overdracht voordoen, dan spannen wij ons in redelijkheid in om van de verkrijger te eisen dat hij de persoonlijke informatie die u via deze Site hebt verstrekt, gebruikt op een manier die overeenkomt met dit privacybeleid.'

Bristol-Myers Squibb heeft een set van bindende bedrijfsvoorschriften (BCR) opgesteld om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de European Economic Area (EEA) afdoende is beschermd terwijl deze door Bristol-Myers Squibb Affiliates worden verwerkt.

Gebruik en onthulling van niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Bristol-Myers Squibb zal alle gegevens die u verstrekt die niet persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, niet als vertrouwelijk behandelen. U dient op de hoogte te zijn dat Bristol-Myers Squibb vrij zal zijn om naar eigen goeddunken dergelijke informatie openbaar te maken en te gebruiken.

Door het verstrekken van dergelijke informatie aan Bristol-Myers Squibb, begrijpt en aanvaardt u dat er geen relatie bestaat tussen Bristol-Myers Squibb en u, en Bristol-Myers Squibb geen enkele verplichting heeft tegenover u met betrekking tot deze informatie.

Koppelingen naar andere sites

Bij gelegenheid bieden wij koppelingen naar andere sites om het u gemakkelijk te maken en om u te informeren. Deze sites werken onafhankelijk van onze Site en staan niet onder onze controle. Mogelijk hanteren deze sites eigen privacykennisgevingen of gebruiksvoorwaarden. Wij raden u ten stelligste aan om deze door te lezen als u gekoppelde sites bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, voor via deze sites aangeboden producten of diensten of voor gebruik van de gekoppelde sites. In de juridische kennisgeving is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Hoe wij persoonlijke informatie beschermen

Wij handhaven administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen voor de Site, die bedoeld zijn ter bescherming tegen schade, misbruik dan wel onrechtmatige toegang, openbaarmaking, wijziging dan wel vernietiging van de persoonlijke informatie die wij via onze Site verzamelen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wijziging van privacybeleid

Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, kan Bristol-Myers Squibb te allen tijde de voorwaarden van dit voor het gebruik van de Site geldende privacybeleid herzien. Indien voorwaarden in dit privacybeleid worden gewijzigd, wordt het aangepaste beleid op de Site geplaatst. U bent gebonden aan dergelijke wijzigingen. U moet deze voorwaarden dan ook periodiek opnieuw doorlezen.

Toegang tot, correctie en verwijdering van persoonlijke informatie

Voor zover door de wet vereist, bieden wij gebruikers (i) toegang tot de persoonlijke informatie die zij via de Site verstrekken, en (ii) de mogelijkheid tot het doornemen, corrigeren en verwijderen van deze persoonlijke informatie. Als u uw contactgegevens of voorkeuren wilt bijwerken, als u wilt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke informatie van gedeeltes van de Site of als u zich wilt afmelden voor aangeboden diensten, dan kunt u op de onderstaande manieren contact met ons opnemen.

• U kunt een e-mail sturen naar : generalinfo.belgium@bms.com

• U kunt ons ook een brief sturen:

Bristol-Myers Squibb Belgium NV/SA
Ter attentie van het Market Access departement
Avenue de Finlande 4
B-1420 Braine- l'Alleud,
Belgium

Meer Informatie - Contact opnemen

Als u vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met informatie, of als u een gedetailleerd overzicht wenst te krijgen van ontvangers van uw persoonlijke informatie (aan Bristol-Myers Squibb verwante rechtspersonen in de Europese Economische Ruimte of serviceproviders), dan kunt u op de onderstaande manieren contact met ons opnemen.

• U kunt een e-mail sturen naar : generalinfo.belgium@bms.com

• U kunt ons ook een brief sturen:

Bristol-Myers Squibb Belgium NV/SA
Ter attentie van het Market Access departement
Avenue de Finlande 4
B-1420 Braine- l'Alleud,
Belgium