Όροι και Προϋποθέσεις

Αποδοχή Συμφωνίας. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστοτόπου της Bristol Myers Squibb (ο “Ιστότοπος”) υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι και Προϋποθέσεις") και στο σύνολο της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Εάν εισέλθετε στον Ιστότοπο και περιηγηθείτε σε αυτόν, αποδέχεστε και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και αναγνωρίζετε ότι οιεσδήποτε άλλες συμφωνίες μεταξύ υμών και της   Bristol Myers Squibb αντικαθίστανται από αυτούς τους όρους και καθίστανται άνευ ισχύος ή εφαρμογής εν σχέσει με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και τη χρήση αυτού από εσάς. Οιαδήποτε αναφορά γίνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις στην “Bristol Myers Squibb” περιλαμβάνει, συλλογικά, την Bristol Myers Squibb Company καθώς και όλες τις υπάρχουσες ή μελλοντικές θυγατρικές της ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

Πεδίο χρήσης. Η Bristol Myers Squibb διατηρεί τον Ιστότοπο με σκοπό την προσωπική σας ενημέρωση, επιμόρφωση και επικοινωνία. Παρακαλούμε περιηγηθείτε ελεύθερα στον Ιστότοπο. Επιτρέπεται να κατεβάζετε υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπο για μη εμπορική, προσωπική χρήση μόνο, υπό τον όρο ότι τηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και όποιες  προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας περιέχονται στο υλικό. Δεν επιτρέπεται, ωστόσο, η  διανομή, τροποποίηση, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση, εκ νέου ανάρτηση ή χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου για δημόσια ή/και εμπορική χρήση, συμπεριλαμβανομένων του κειμένου και των εικόνων, χωρίς την γραπτή άδεια της Bristol Myers Squibb. Κατανοείτε ότι η Bristol Myers Squibb δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες προς χρήση σε περιοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι η πρόσβαση στον Ιστότοπο από περιοχές στις οποίες το περιεχόμενο του Ιστότοπου μπορεί να είναι παράνομο ή ακατάλληλο απαγορεύεται.΄Όσοι επιλέγουν να εισέλθουν στον Ιστότοπο από άλλες περιοχές το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της εφαρμοστέας τοπικής νομοθεσίας.  

Μη παροχή ιατρικών συμβουλών. Ο Ιστότοπος δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Tα προϊόντα της Bristol Myers Squibb διατίθενται αποκλειστικά με συνταγή από επαγγελματία υγείας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η Bristol Myers Squibb δεν εμπλέκεται στην παροχή ιατρικών ή παρόμοιων επαγγελματικών υπηρεσιών ή συμβουλών και οι πληροφορίες που δίδονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για να υποκαταστήσουν τις ιατρικές συμβουλές που προσφέρονται από τους επαγγελματίες υγείας. Αν επιθυμείτε ή χρειάζεστε τέτοιες υπηρεσίες ή συμβουλές, θα πρέπει να επισκεφτείτε άμεσα έναν επαγγελματία υγείας.

Πληροφορίες Για τα Προϊόντα: Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που παρέχονται στον Ιστότοπο προορίζονται μόνο για τους διαμένοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ο Ιστότοπος και οι περιεχόμενοι σε αυτόν σύνδεσμοι ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που μπορεί να είναι ή να μην είναι διαθέσιμα σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, περιοχή ή περιφέρεια του κόσμου (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών), μπορεί να διατίθενται υπό διαφορετικά εμπορικά σήματα στις διαφορετικές χώρες ή, όπου ισχύει, μπορεί να έχουν αδειοδοτηθεί ή εγκριθεί από κάποια ρυθμιστική αρχή για διάθεση ή χρήση ως προς διαφορετικές ενδείξεις και περιορισμούς στις διαφορετικές χώρες. Δεν θα πρέπει να εκλάβετε οτιδήποτε στον Ιστότοπο ως προώθηση ή προσέλκυση για οιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία ή για τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που δεν επιτρέπεται από τους νόμους και κανονισμούς της χώρας στην οποία βρίσκεστε, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, θα πρέπει να ανατρέξετε στις πλήρεις πληροφορίες συνταγογράφησης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Οι συνταγογραφικές πληροφορίες που παρέχονται εδώ βασίζονται στην επισήμανση των Ηνωμένων Πολιτειών και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να θεωρείτε ότι οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στον Ιστότοπο προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν άλλως δηλώνεται γραπτώς, και δεν επιτρέπεται άλλη χρήση πέρα από τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή στο κείμενο στον Ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Bristol Myers Squibb Company. Η Bristol Myers Squibb δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η εκ μέρους σας χρήση του υλικού που εμφανίζεται στον Ιστότοπο δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν έχουν εκχωρηθεί στην Bristol Myers Squibb.

Εμπορικά σήματα. Τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών (συλλογικά τα “Εμπορικά Σήματα”) που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα Εμπορικά Σήματα που ανήκουν στην Bristol Myers Squibb ή σε τρίτους. Κανένα σημείο από όσα περιέχονται στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση, δια υπαινιγμού, εγγυητικής δήλωσης ή άλλως, άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος που εμφανίζεται στον Ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Bristol Myers Squibb ή άλλου ιδιοκτήτη των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Απαγορεύεται αυστηρώς να χρησιμοποιήσετε τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή άλλο περιεχόμενο του Ιστοτόπου, με εξαίρεση τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, απαγορεύεται αυστηρά. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η Bristol Myers Squibb θα ασκεί τα δικαιώματα περί βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής δίωξης, εάν κρίνεται σκόπιμο.

Εξαίρεση εγγύησης. Παρά τις εύλογες προσπάθειες που καταβάλλει η Bristol Myers Squibb να περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, η Bristol Myers Squibb δεν παρέχει εγγυήσεις και δηλώσεις για την ακρίβεια αυτών. Η Bristol Myers Squibb δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για οιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του Ιστότοπου. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, οτιδήποτε στον Ιστότοπο παρέχεται σε εσάς "ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν τον αποκλεισμό τεκμαιρόμενων σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως ορισμένες από τις παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Ελέγξτε την εθνική σας νομοθεσία για τυχόν περιορισμούς ή περιορισμούς όσον αφορά στον αποκλεισμό των τεκμαιρόμενων εγγυήσεων.

Περιορισμός ευθύνης. Η πρόσβαση, χρήση του Ιστοτόπου και η περιήγηση σε αυτόν πραγματοποιούνται με δική σας ευθύνη. Ούτε η Bristol Myers Squibb ούτε και οιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, στην παραγωγή ή στη διατύπωση του Ιστοτόπου φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, παρεπόμενη, επακόλουθη, έμμεση ή ποινική ζημία που προκύπτει από την προσπέλαση ή τη χρήση του Ιστοτόπου. Η Bristol Myers Squibb δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα ενοχοποιείται για βλάβες ή ιούς που μπορεί να προσβάλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλο περιουσιακό στοιχείο εξαιτίας της πρόσβασης στον Ιστότοπο, της χρήσης του ή της περιήγησης σε αυτόν ή εξαιτίας της λήψης υλικού, δεδομένων, κειμένου ή εικόνων από τον Ιστότοπο.

Απαγορευμένες Μεταδόσεις. Ορισμένες ενότητες του Ιστότοπου ενδεχομένως να σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε διαδικτυακά φόρα και να υποβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με άλλο τρόπο να παρέχετε αναδραστικώς πληροφορίες στην Bristol Myers Squibb. H Bristol Myers Squibb δεν υποστηρίζει, και συγκεκριμένα αποποιείται κάθε ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτά τα φόρα. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, άσεμνο, αναξιοπρεπές, πορνογραφικό ή βρώμικο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρείται ποινικό αδίκημα, να γεννήσει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οιοδήποτε νόμο. Επιπροσθέτως, σας απαγορεύεται να αναρτάτε ή να μεταδίδετε τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία που (α) παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή που παραβιάζει τα δικαιώματά τους περί απορρήτου ή δημοσιότητας, (β) προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, εκτός και αν έχει παρασχεθεί η ρητή γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη αυτού του δικαιώματος, (γ) περιέχει ιό, ελαττωματικό λογισμικό ή άλλο επιβλαβές στοιχείο, ή (δ) μπορεί να συνεργεί παράνομα κατά τρίτου για τον περιορισμό της εμπορικής δραστηριότητας ή του ανταγωνισμού. Θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, για οποιαδήποτε βλάβη που οφείλεται στην πρόσβαση ή χρήση του Ιστότοπου από εσάς.

Υποβολές Χρηστών. Οποιαδήποτε “προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία ” που περιέχεται στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στον Ιστότοπο διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου . Επιπλέον, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που εσείς μεταδίδετε στον Ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, το οποίο θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε δεδομένα, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, συστάσεις, ή συναφή στοιχεία, θα θεωρείται και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο. Κατανοείτε πως οτιδήποτε μεταδίδετε ή αναρτάτε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί από την Bristol Myers Squibb για οποιονδήποτε σκοπό συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της αναπαραγωγής, της γνωστοποίησης, της μετάδοσης, της δημοσίευσης, της εκπομπής και της ανάρτησης. Επίσης, η Bristol Myers Squibb μπορεί ελευθέρα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία, διαδικασία ή τεχνική που περιέχεται σε οποιαδήποτε επικοινωνία που αποστέλλετε στον Ιστότοπο, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης, της κατασκευής, του μάρκετινγκ, και της πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας αυτές τις ιδέες, τις έννοιες, την τεχνογνωσία, τις διαδικασίες ή τις τεχνικές.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους. Η Bristol Myers Squibb δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο ή τη διαχείριση ιστοτόπων τρίτων που συνδέονται με τον Ιστότοπο ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή υπόλογη για το εν λόγω περιεχόμενο ή διαχείριση. Η σύνδεσή σας με άλλες σελίδες εκτός Ιστοτόπου ή άλλους ιστότοπους πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.Όταν συνδέεστε σε άλλον ιστότοπο, να διαβάζετε πάντα την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου και την πολιτική απορρήτου του νέου ιστότοπου. Μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που διέπουν τον Ιστότοπο.

Ισχύον δίκαιο. Η παρούσα συμφωνία και η εκτέλεσή της διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας του New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Συναινείτε και υποβάλλεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων στην Επαρχία Mercer, New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αναφορικά με όλα τα θέματα και τις αμφισβητήσεις που απορρέουν από τη χρήση του Ιστότοπου και την παρούσα συμφωνία. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής που απορρέει ή σχετίζεται με τη χρήση από εσάς του Ιστότοπου θα πρέπει να εγείρεται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία στην οποία αυτή η αξίωση ή αγωγή εγέρθηκε ή προέκυψε.

Τροποποίηση Συμφωνίας. Η Bristol Myers Squibb δύναται οποιαδήποτε στιγμή να αναθεωρεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που διέπουν την πρόσβαση στον Ιστότοπο και τη χρήση αυτού. Όλες οι τροποποιήσεις στους Όρους και τις Προϋποθέσεις  θα αναρτώνται στον Ιστότοπο. Δεδομένου ότι οι αναθεωρήσεις αυτές είναι δεσμευτικές για εσάς, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που αναρτώνται στον Ιστότοπο.