Διαφάνεια

Κώδικας δημοσιοποίησης της EFPIA

Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), ο οποίος επιβάλλει στις εταιρείες-μέλη της την ενσωμάτωση διατάξεων περί διαφάνειας στους κώδικες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο από την 21η Δεκεμβρίου 2013, έχει πλέον υιοθετηθεί. Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τα μέλη της EFPIA σχετικά με τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων παροχών σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και σε επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς. Στα παραδείγματα συναλλαγών που χρήζουν δημοσιοποίησης περιλαμβάνονται οι δωρεές σε επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς ή η αποζημίωση ενός επαγγελματία του τομέα της υγείας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης διάλεξης.

Ως εταιρεία-μέλος της EFPIA υποστηρίζουμε πλήρως τον Κώδικα της EFPIA σχετικά με τη δημοσιοποίηση των παροχών από φαρμακευτικές εταιρείες σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και σε επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς, και από το 2016 δημοσιοποιούμε τις πληρωμές μας σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και σε επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς με έδρα την Ευρώπη, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον κώδικα δημοσιοποίησης. Ελπίζουμε ότι η ενέργειά μας αυτή θα συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων της φαρμακευτικής βιομηχανίας με το ιατρικό επάγγελμα και τελικώς στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης απέναντι στο κύρος των εν λόγω αλληλεπιδράσεων.


Υποστήριξη μέσω χρηματοδότησης, δωρεών & εταιρικών χορηγιών

Η Bristol Myers Squibb προσφέρει τη δυνατότητα για τις παρακάτω μορφές (ή τα παρακάτω είδη ) οικονομικής υποστήριξης καθώς και υποστήριξης σε είδος.

  • Φιλανθρωπικές δωρεές
  • Ανεξάρτητη ιατρική εκπαίδευση
  • Υποστήριξη μέσω εταιρικών χορηγιών
  • Εταιρική συμμετοχή
  • Προπτυχιακές υποτροφίες
  • Μεταπτυχιακές υποτροφίες
  • Χορηγία για την εκπαίδευση ασθενών
  • Χορηγίες έρευνας (Κονδύλια που παρέχονται σε ένα ίδρυμα/οργανισμό για την υποστήριξη επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων με ευρύ πεδίο που σχετίζονται με το θεραπευτικό πεδίο δραστηριότητας (ή ενδιαφέροντος) της Bristol Myers Squibb. Οι χορηγίες έρευνας διαφέρουν από τις έρευνες που επιχορηγούνται από τον ερευνητή (Investigator Sponsored Research, ISR). 

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για οποιοδήποτε από αυτά τα είδη υποστήριξης μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την Επιστολή Υποβολής Αιτήματος της BMS.

Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αίτηση «Επιστολή Υποβολής Αιτήματος».