Οι αρχές ακεραιότητάς μας

Kάθε απόφαση που λαμβάνουμε στην Bristol Myers Squibb καθοδηγείται από τις αξίες και τις αρχές μας, οι οποίες μας δεσμεύουν επίσης στα αυστηρότερα πρότυπα ηθικής και δεοντολογίας. Yποσχόμαστε να ενεργούμε υπέρ αυτού που πιστεύουμε: το ανεκτίμητο συστατικό του κάθε προϊόντος είναι η ακεραιότητα εκείνου που το κατασκευάζει.

Αρχές ακεραιότητας

Τα «Πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας» της BMS παρέχουν μια σύνοψη των σημαντικότερων πολιτικών και διαδικασιών διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας με νόμιμο, δεοντολογικό και υπεύθυνο τρόπο.


Οι «Αρχές ακεραιότητας» παρέχουν ειδικές οδηγίες προς τους εργαζομένους της εταιρείας, για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με αυτές τις πολιτικές και τις διαδικασίες. Η βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ακεραιότητα της εταιρείας και βοηθά στη διασφάλιση της τήρησης των αυστηρότερων προτύπων ηθικής και δεοντολογίας σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Bristol Myers Squibb.


Τρίτοι φορείς

Αναγνωρίζουμε ότι οι τρίτοι φορείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μας. Επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε μόνο με φορείς που ενστερνίζονται την αφοσίωσή μας στα «Πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας για τρίτους φορείς» (Πρότυπα 3P). Ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μας να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τα πρότυπα 3P, καθώς και να αναπτύξουν διαδικασίες ή/και συστήματα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές και τους βιομηχανικούς κώδικες. Οι ειδικές απαιτήσεις για την τήρηση των προτύπων 3P περιλαμβάνονται στις συμβάσεις μας με τους τρίτους φορείς.


Πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας για τρίτους φορείς

Αναφορά ανησυχιών ως προς τη συμμόρφωση

Το Bristol Myers Squibb Integrity Line είναι ένα τηλεφωνικό και διαδικτυακό σύστημα υποβολής ανώνυμων αναφορών που φιλοξενείται από τη Navex Global.