Δήλωση Απορρήτου - Bristol Myers Squibb

Γενική Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο της Γενικής Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου της BMS.

Εάν είστε επαγγελματίας υγείας ή συμμετέχετε σε μια κλινική μελέτη της BMS ή σε ένα ερευνητικό έργο, μπορείτε να προσπελάσετε τις άλλες δηλώσεις μας εδώ: Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ΕΥ | Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου Ασθενούς.

Η Δέσμευσή μας


Στην Bristol Myers Squibb (BMS), το ιδιωτικό σας απόρρητο έχει σημασία για εμάς. Για εμάς, το απόρρητο των δεδομένων υπερβαίνει την απλή συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Στόχος της BMS είναι η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση πληροφοριών που λαμβάνουμε για εσάς με τρόπο συνεπή με τις αξίες της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών δεοντολογικών προτύπων, της ακεραιότητας, της συμπερίληψης, της αμεροληψίας και της διαφάνειας. Διαθέτουμε μια ειδικευμένη εσωτερική ομάδα που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η BMS αποκτά πρόσβαση, συλλέγει, χρησιμοποιεί, μοιράζεται, αποθηκεύει, μεταφέρει, διαγράφει και προστατεύει τις πληροφορίες που σας αφορούν. Για τη διασφάλιση των δεδομένων σας, η BMS εφαρμόζει εύλογα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε και οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί στην παρούσα Δήλωση, στη διεύθυνση  eudpo@bms.com ή όπως περιγράφεται παρακάτω.

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου Για Τους Επαγγελματίες Υγείας

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο της παρούσας δήλωσης ιδιωτικού απορρήτου της BMS για τους επαγγελματίες υγείας.

Εάν δεν είστε επαγγελματίας υγείας ή εάν θέλετε να διαβάσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις γενικές δραστηριότητες επεξεργασίας μας, μπορείτε να προσπελάσετε τη Γενική Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου.

Εάν συμμετέχετε σε μια κλινική μελέτη της BMS ή σε ένα ερευνητικό έργο, μπορείτε να προσπελάσετε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου Ασθενών.

Η Δέσμευσή μας


Στην Bristol Myers Squibb (BMS), το ιδιωτικό σας απόρρητο έχει σημασία για εμάς. Για εμάς, το απόρρητο των δεδομένων υπερβαίνει την απλή συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Στόχος της BMS είναι η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση πληροφοριών που λαμβάνουμε για εσάς με τρόπο συνεπή με τις αξίες της εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών δεοντολογικών προτύπων, της ακεραιότητας, της συμπερίληψης, της αμεροληψίας και της διαφάνειας. Διαθέτουμε μια ειδικευμένη εσωτερική ομάδα που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η BMS αποκτά πρόσβαση, συλλέγει, χρησιμοποιεί, μοιράζεται, αποθηκεύει, μεταφέρει, διαγράφει και προστατεύει τις πληροφορίες που σας αφορούν. Για τη διασφάλιση των δεδομένων σας, η BMS εφαρμόζει εύλογα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Κατά την άσκηση  των δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί στην παρούσα Δήλωση, στη διεύθυνση  eudpo@bms.com ή όπως περιγράφεται παρακάτω.

Δήλωση Απορρήτου Συμμετεχόντων Σε Έρευνα

Η παρούσα δήλωση παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποκείμενα δεδομένων των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται η Bristol Myers Squibb (BMS) στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών, μελετών παρατήρησης και άλλων ερευνητικών έργων.