Δήλωση Απορρήτου

Η ΜΠΡΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥΪΜΠ Α.Ε., οι θυγατρικές της και οι συνδεδεμένες εταιρείας της (συλλογικά εφεξής η «εταιρεία» ή «Εμείς») καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση των απαιτήσεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν.  

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου της ΜΠΡΙΣΤΟΛ-ΜΑΓΙΕΡΣ ΣΚΟΥΪΜΠ Α.Ε. (εφεξής η «Δήλωση») παρέχει στα άτομα που εισέρχονται στον Ιστότοπο αυτό  (εφεξής ο «Επισκέπτης» ή οι «Επισκέπτες»), ορισμένες σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τα Προσωπικά Δεδομένα τους.  Η εταιρεία είναι ο κύριος ελεγκτής δεδομένων που είναι επιφορτισμένος με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα Προσωπικά Δεδομένα που ενδέχεται να συλλεγούν και να υποστούν επεξεργασία μέσω του Ιστοτόπου αυτού περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους δεδομένων: Όνομα, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός τηλεφώνου (σταθερό και/ή κινητό), Βιογραφικό σημείωμα, Προϋπηρεσία, Εκπαίδευση, Συστατικές επαφές, Φύλο, Εθνικότητα, Τόπος Γέννησης, Οικογενειακή Κατάσταση.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρείας χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των Επισκεπτών, τα οποία ενδέχεται να συλλεγούν, για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας.

Η νομική βάση της εταιρείας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνει την επεξεργασία που είναι  απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας, βασίζεται στη συγκατάθεση του Επισκέπτη, η οποία μπορεί αργότερα να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω επικοινωνίας με εμάς στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» χωρίς να επηρεάζεται η τήρηση των νόμων όσον αφορά στην επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. 

Αν ο Επισκέπτης παράσχει στην εταιρεία δεδομένα τρίτων (όπως π.χ. βιογραφικά σημειώματα ή διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου κ.α.), αποτελεί ευθύνη του Επισκέπτη να εξασφαλίσει ότι η διαβίβαση αυτών των δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία τους από την εταιρεία, είναι νόμιμη.

Στο βαθμό που απαιτείται σε σχέση με αυτούς τους σκοπούς, οι εξουσιοδοτημένοι τρίτοι προμηθευτές (π.χ. εργολάβοι, ερευνητές, πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης στο cloud) και περιορισμένα μέλη εσωτερικών τμημάτων της εταιρείας μας (π.χ. τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τμήμα πληροφορικής, ανώτερη διοίκηση) μπορεί να έχουν πρόσβαση και γενικά να επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα σε σχέση με τις επαγγελματικές τους αρμοδιότητες ή τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  Μέρος αυτού του προσωπικού και των τρίτων προμηθευτών βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων χωρών που ενδεχομένως να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων όπως αυτό που παρέχει η χώρα διαμονής των Επισκεπτών μας.  Η εταιρείας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι αυτό το προσωπικό και οι συγκεκριμένοι τρίτοι προμηθευτές δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας και η εταιρεία εφαρμόζει διάφορα μέτρα, όπως η συμπερίληψη τυπικών συμβατικών διατάξεων για την προστασία των δεδομένων, ώστε να εξασφαλίσει ότι τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται, παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή.   Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών των διατάξεων επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση που σημειώνεται παρακάτω, στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας»

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρούνται μόνο για το διάστημα που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους νόμους.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία εφαρμόζει εύλογα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από οποιαδήποτε απώλεια, παρεμβολή, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή.   Η εταιρεία εφαρμόζει επίσης εύλογες διαδικασίες που βοηθούν να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα δεδομένα είναι αξιόπιστα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και ότι είναι ακριβή, ολοκληρωμένα και επικαιροποιημένα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο Επισκέπτης δικαιούται, σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία, να εκφράσει την αντίθεσή του ή να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων του και να ζητήσει πρόσβαση, αποκατάσταση, διαγραφή και φορητότητα των Προσωπικών Δεδομένων του.   Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας». 

Αν κάποιος Επισκέπτης έχει γνώση για τυχόν αλλαγές ή ανακρίβειες στα Προσωπικά Δεδομένα του, θα πρέπει να μας ενημερώσει για αυτές τις αλλαγές, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», έτσι ώστε τα Προσωπικά Δεδομένα να επικαιροποιηθούν ή να διορθωθούν.  

Ο Επισκέπτης  μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην επιβλέπουσα αρχή αν θεωρεί ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του από την εταιρεία παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.  

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ή ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη στην παρούσα Δήλωση, η εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει ή γενικά να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα στο πλαίσιο οποιασδήποτε πώλησης ή συναλλαγής που αφορά το σύνολο ή ένα μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή όπως ενδεχομένως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή απαιτείται για τους σκοπούς οποιουδήποτε ρυθμιστικού ελέγχου, στον οποίο ενδεχομένως να υπόκειται η εταιρεία κατά καιρούς.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

O επισκέπτης μπορεί να αναφέρει οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  EUDPO@BMS.com