Algemene verkoopsvoorwaarden

De verkoopovereenkomsten die Bristol-Myers Squibb Belgium N.V. (“Vennootschap”) afsluit, zijn onderworpen aan de hieronder vermelde algemene verkoopvoorwaarden die primeren op alle andere voorwaarden o.a. die van de koper, tenzij de Vennootschap voorafgaandelijk schriftelijk bevestigt dat ervan afgeweken wordt of indien er een overeenkomst afgesloten is tussen de Vennootschap en de koper. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden en doet afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

I. AANVAARDING VAN DE BESTELLINGEN - PRIJZEN - ADMINISTRATIEVE KOSTEN

Het louter overhandigen/meedelen van de prijzen, tarieven en verkoopvoorwaarden houdt op zich geen aanbod in en verbindt de Vennootschap niet. Zij zullen slechts gelden bij het afsluiten van een verkoop.  De verkoop wordt slechts afgesloten op het moment dat de Vennootschap uitdrukkelijk aan de koper bevestigt dat zij akkoord gaat met de verkoop of door het feit dat de Vennootschap de producten levert. 

De verkoopprijzen worden berekend op basis van vervoertarieven, douanerechten en -kosten, in- en uitvoertaksen, verzekeringspremies en andere bedragen die op het moment van het afsluiten van de verkoop van kracht zijn voor het betrokken product of de betrokken producten. 

Elke verhoging ervan, en alle nieuwe kosten die na het afsluiten van de verkoop ontstaan en de koopwaar bezwaren, zijn ten laste van de koper. Voor hoogdringende bestellingen kan een extra kostprijs aangerekend worden, te bepalen door de Vennootschap.

De voorschotten die de koper betaalt worden in mindering gebracht op de verkoopprijs. Zij worden niet als handgeld beschouwd waarbij de afstand ervan de koper zou toelaten zich aan de overeenkomst te onttrekken.

II. BESTELLINGEN EN LEVERINGEN

De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts als indicatie. Vertraging in de levering geeft slechts aanleiding tot ontbinding van de verkoopovereenkomst, weigering van de koopwaar of tot schadevergoeding of interesten als dit op voorhand uitdrukkelijk bedongen is.

Gevallen van overmacht die het fabriceren of het vervoeren van de koopwaar beletten of belemmeren (zoals regeringsmaatregelen, het gedwongen stilleggen van de fabrieken, stakingen, lock-out, brand, oproer, machinebreuk, oorlog, ontoereikende voorziening van brandstof of van de grondstoffen, langdurige onderbrekingen in het vervoer, enz.) ontslaan de Vennootschap van de verplichting om op de vastgestelde tijden te leveren. Indien een hoeveelheid van de bestelde koopwaar, door een geval van overmacht niet aan de koper geleverd kan worden, wordt de bestelling geannuleerd, tenzij de Vennootschap naar eigen goeddunken beslist 1) om de verkoop gedeeltelijk uit te voeren 2) om geheel of gedeeltelijk te doen uitvoeren met gelijkaardige producten door een van haar fabrieken of door andere fabrikanten, of 3) om de levering te hervatten zodra het geval van overmacht een einde heeft genomen.

Indien, na het afsluiten van de overeenkomst, de verhouding tussen de koers van de Euro en de munteenheden waarin de verkoopovereenkomst is afgesloten, gewijzigd wordt, is de Vennootschap gerechtigd om de nog niet uitgevoerde bestellingen te annuleren en de lopende overeenkomsten niet meer uit te voeren.

III. EIGENDOMSRECHT EN RISICO

Het eigendomsrecht van de producten gaat op de koper over bij betaling door de koper. Het risico ( bv. op verlies, beschadiging) met betrekking tot de producten gaat over op de koper bij levering.

IV. AFHALEN VAN DE KOOPWAAR

De koper is verplicht om de koopwaar in ontvangst te nemen bij levering. Een niet in ontvangstname zal gelijkstaan met annulatie door de koper en de Vennootschap is gerechtigd een vergoeding te eisen van 15% van de verkoopprijs onverminderd haar recht om een hogere vergoeding te eisen indien de schade hoger is.

V. BETALING

De koper moet de verkoopfactuur betalen op de vervaldag te Brussel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is met de Vennootschap. Betaling van de koopprijs van geleverde producten wordt opeisbaar onmiddellijk na levering en dient uiterlijk te geschieden volgens de betalingstermijn vermeld op de factuur.

Indien de koper niet of laattijdig betaalt, kan de Vennootschap overgaan naar maatregelen conform artikel 5 van de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Conform artikel 5 is de Vennootschap van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd op de betaling van een interest door de koper aan de in deze wet bedoelde referentie-interestvoet, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.

Bovendien is de Vennootschap dan gerechtigd om de koopovereenkomst voor het overige zonder enige vergoeding te ontbinden of de uitvoering ervan te schorsen. De koper moet dan instaan voor alle nadelige gevolgen van de niet-tijdige betaling.

Indien de Vennootschap koopwaar levert vóórdat de koper alle verschuldigde sommen betaald heeft, blijft zij hiervan de eigenares tot deze volledig betaald is. Blijft de koper na ingebrekestelling in gebreke om de door hem verschuldigde sommen te betalen, is de Vennootschap gerechtigd om de verkoopovereenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden en om zich de koopwaar te doen teruggeven of enige andere actie te ondernemen.

De Vennootschap is gerechtigd om van de koper betalingswaarborgen te eisen in de loop van de uitvoering van de verkoopovereenkomst. Worden zulke waarborgen niet verstrekt dan is de Vennootschap gerechtigd om de verkoopovereenkomst te ontbinden, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de koper.

VI. KLACHTEN – BIJWERKINGEN - VERANTWOORDELIJKHEID

De koper zal de producten op eigen kosten keuren zodra de koper de producten ontvangt. Bij niet correcte levering dient de koper contact op te nemen met de Vennootschap en dienen de producten terug in het bezit te zijn van de Vennootschap ten laatste binnen de 10 dagen na leveringsdatum.

Bij zichtbare schade bij levering dient de koper de zichtbare schade onmiddellijk op het afleveringsbewijs van de transporteur te vermelden en binnen de 15 dagen na levering een beschrijving van de schade schriftelijk door te geven aan de Vennootschap. Schade die niet zichtbaar is bij ontvangst moet schriftelijk doorgegeven worden 5 dagen na levering.

Voor alle vragen en opmerkingen met betrekking tot medische informatie en farmacovigilantie en voor alle kwaliteitsgerelateerde klachten kan de koper 24 op 24 uur de Vennootschap contacteren op het nummer +32 2 352 76 11. De koper zal dan worden doorverbonden met de verantwoordelijke dienst. Tevens kan de koper contact opnemen met de dienst Medical Info via medicalinfo.belgium@bms.com. De koper dient te handelen in overeenstemming met de wet (cf. art. 12 sexies van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en art. 69 van het KB van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik) en binnen de 24u contact op te nemen met de Vennootschap. De koper zal niet nalaten bijkomende informatie te geven op verzoek van de Vennootschap.

De aansprakelijkheid van de Vennootschap is, in alle gevallen wat ook de oorzaak van de schade moge zijn, beperkt tot de waarde van de geleverde koopwaar, berekend op basis van de factuurprijs.

De Vennootschap houdt slechts rekening met klachten betreffende de vermeldingen op haar facturen, indien de koper ze indient binnen de 8 dagen na ontvangst van de facturen.

VII. TERUGROEPING

De Vennootschap zal als enige verantwoordelijke beslissen over het terugroepen (recall) van producten. In het geval van een product recall zal de koper nauw samenwerken met de Vennootschap en de Vennootschapsinstructies opvolgen.

De aansprakelijkheid voor gebreken aan de producten wordt beperkt tot het vervangen van de producten, of het crediteren van een bedrag gelijk aan de betaalde prijs door de koper voor de relevante producten.

VIII. UITVOER

Het is de koper niet toegestaan om de producten te verkopen of te leveren voor uitvoer aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

IX. TOEPASSELIJKE WETGEVINGEN

De partijen dienen zich te allen tijde te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgevingen met inbegrip van doch niet beperkt tot de toepasselijke anti-corruptiewetgeving.

X. GEGEVENSBESCHERMING

De Vennootschap houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU) in werking getreden op 25 mei 2018 en alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De Vennootschap kan uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken voor/in het kader van zijn legitieme belangen die gelden voor de uitvoering van deze overeenkomst.

De Vennootschap kan uw persoonlijke gegevens ook delen met andere partners of dienstverleners die betrokken zijn bij het leveren van diensten aan de Vennootschap met betrekking tot de koopovereenkomst.

De koper kan op elk moment contact opnemen met de Vennootschap om eventuele fouten te corrigeren of om verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te verzoeken.

Indien een dergelijk verwijderingsverzoek resulteert in een schending van de verplichtingen volgens toepasselijke codes en wetten door de Vennootschap of aan haar gelieerde ondernemingen, is de Vennootschap gerechtigd om deze overeenkomst te heronderhandelen. De Vennootschap kan voor het hierboven beschreven doel uw persoonlijke gegevens overbrengen in rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte, met het doel deze informatie op te slaan en te gebruiken. Meer informatie over het beleid van de Vennootschap met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens is te vinden op https://www.bms.com/be/privacy-policy.html of te bekomen via e-mail EUDPO@BMS.com.

Toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals hierboven bedoeld is vrijwillig en u kunt uw toestemming voor dergelijke verwerking op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met EUDPO@BMS.com.

XI. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De partijen erkennen en komen overeen dat de Vennootschap de vergunningen, alle onderliggende gegevens en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten bezit (met inbegrip van de logo’s en handelsmerken voor de producten). De koper zal in geen geval een inbreuk plegen op intellectuele of industriële eigendomsrechten van de Vennootschap.

De koper zal geen logo van de Vennootschap of producthandelsmerken gebruiken zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

XII. GEHEIMHOUDING

De Vennootschap en de koper zullen alle informatie en/of gegevens omtrent elkaars bedrijfsvoering als strikt vertrouwelijk behandelen en op geen enkele wijze dan ook aan derden openbaar maken, tenzij deze informatie en/of gegevens reeds aantoonbaar algemeen bekend waren ten tijde van het sluiten van de eerste overeenkomst tussen de Vennootschap en de koper, dan wel dat de ene partij aan de andere partij schriftelijk toestemming heeft verleend deze informatie en/of gegevens aan (een) derde(n) openbaar te maken.

XIII. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID

De verkoopovereenkomsten die de Vennootschap afsluit, worden beheerst door het Belgisch recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtscolleges.