Nota prawna i regulamin korzystania

Akceptacja Noty prawnej i Regulaminu Korzystania.
Dostęp i korzystanie przez użytkownika z witryny internetowej Bristol Myers Squibb („Strony”), jej podstron, katalogów, aplikacji i funkcjonalności oraz wszelkich powiązanych informacji lub komunikatów, w tym wiadomości poczty elektronicznej, podlegają poniższym warunkom, Polityce prywatności, zastrzeżeniom dotyczącym monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii („Nota prawna i Regulamin Korzystania”), oraz wszelkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z niniejszą Notą Prawną i Regulaminem Korzystania. Prosimy o niewchodzenie na Stronę, jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych warunków. Wszelkie odniesienia w niniejszej Nocie prawnej i Regulaminie Korzystania do „Bristol Myers Squibb” odnoszą się łącznie do Spółki Bristol Myers Squibb oraz wszystkich jej obecnych oraz przyszłych spółek zależnych i innych podmiotów powiązanych.

Wejście na Stronę i korzystanie z niej przez użytkownika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że w pełni rozumie, akceptuje i zgadza się bez ograniczeń lub zastrzeżeń na przestrzeganie niniejszej Noty prawnej i Regulaminu Korzystania oraz innych zastrzeżeń lub instrukcji, jakie mogą zostać przekazane użytkownikowi przez Bristol Myers Squibb przy wejściu na Stronę lub podczas przeglądania jej zawartości. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a Spółką Bristol Myers Squibb zostają zastąpione i nie mają zastosowania do przypadków wejścia przez użytkownika na Stronę i korzystania z niej.

Zakres korzystania.
Bristol Myers Squibb prowadzi niniejszą Stronę w celu udostępnienia użytkownikom ogólnych informacji korporacyjnych i instytucjonalnych na temat spółki Bristol Myers Squibb Polska i/lub podmiotów z nią powiązanych w Polsce i na świecie. Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie korzystał ze Strony w sposób mający na celu oferowanie własnych usług i/lub produktów, ani usług i/lub produktów osób trzecich, prowadzenie działalności reklamowej ani działań handlowych bezpośrednio lub pośrednio związanych z takimi usługami lub produktami oraz w innych celach niezgodnych z prawem, sprzecznych z wartościami moralnymi, zagrażających porządkowi publicznemu lub w inny sposób naruszających niniejsze warunki.

Opinie i rekomendacje wyrażane przez użytkowników Strony należy traktować wyłącznie jako opinie i rekomendacje tych osób i nie powinny być rozumiane jako udzielenie przez Bristol Myers Squibb poparcia lub rekomendacji dla poszczególnych produktów lub usług. Zapraszamy do przeglądania Strony. Użytkownik może pobierać materiały umieszczone na Stronie wyłącznie na własny użytek i nie dla celów komercyjnych, pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika wszelkich zastrzeżeń dotyczących praw autorskich i innych zastrzeżeń umieszczonych na materiałach lub na Stronie. Niemniej jednak użytkownikowi, z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, nie wolno kopiować, prowadzić dystrybucji, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, ponownie umieszczać, umieszczać odnośników do ani korzystać z zawartości Strony dla celów publicznych i/lub komercyjnych, w tym m.in. tekstu, zdjęć, grafik, tabel, obrazów, ikon, technologii, oprogramowania, treści audiowizualnych i audio, projektów graficznych, kodów źródłowych i obiektowych, adresów e-mail oraz łączy (do Strony i/lub poddomen i/lub katalogów) bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Bristol Myers Squibb, która to zgoda, jeżeli zostanie udzielona, może zostać przez Spółkę Bristol Myers Squibb w dowolnym momencie wycofana.

Ewentualny kod rejestracji lub hasło dla dostępu do niniejszej Strony lub jej przeglądania jest przypisane do konkretnej osoby i nie może być przekazywane innym osobom. Surowo zabrania się przekazywania ewentualnych kodów rejestracji lub haseł innym osobom oraz udostępniania ich innym osobom.

Docelowa grupa odbiorców i terytorium.
Bristol Myers Squibb podejmują racjonalne działania w celu zapewnienia, że użytkownicy wchodzą na Stronę i korzystają z treści w niej zawartych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kodeksami i regulacjami, niemniej jednak nie gwarantują, że informacje zawarte na Stronie będą dostępne w lokalizacjach poza Polską lub dla osób nienależących do docelowej grupy odbiorców, zgodnie z opisem docelowej grupy odbiorców znajdującym się na stronie głównej Strony. Zakazuje się korzystania z niniejszej Strony przez osoby nienależące do docelowej grupy odbiorców i/lub wchodzące na niniejszą Stronę z terytoriów, na których treści Strony mogą być niezgodne z przepisami prawa lub nieodpowiednie. Osoby wchodzące na Stronę z innych lokalizacji czynią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z odpowiednimi lokalnymi przepisami prawa.

Porada lekarska.
Na niniejszej Stronie nie udziela się porad lekarskich. Produkty Bristol Myers Squibb oraz ewentualne inne produkty farmaceutyczne, których opisy zostały zamieszczone na niniejszej Stronie, są dostępne wyłącznie na receptę wypisaną przez uprawnionego specjalistę z zakresu ochrony zdrowia. Działalność Bristol Myers Squibb nie obejmuje świadczenia usług ani udzielania porad lekarskich lub podobnych, a informacje zamieszczone na Stronie nie mają na celu zastępowania porad lekarskich udzielanych przez specjalistę z zakresu ochrony zdrowia. Jeżeli użytkownik potrzebuje skorzystać z tego rodzaju usług lub porad, powinien niezwłocznie skonsultować się ze specjalistą z zakresu ochrony zdrowia.

Jeżeli użytkownik jest specjalistą z zakresu ochrony zdrowia, nie powinien polegać wyłącznie na danych umieszczonych na niniejszej Stronie w zakresie szczegółowych informacji dotyczących danego schorzenia i/lub wykrywania, diagnozy, rokowań, dawkowania oraz, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedniego leczenia w poszczególnych przypadkach. Pomimo okresowego aktualizowania danych, użytkownicy powinni niezależnie uzyskać oficjalne pełne informacje dotyczące przepisywania danego produktu farmaceutycznego wymienionego na niniejszej Stronie w celu uzyskania bieżących i kompletnych informacji.

Ochrona praw autorskich.
Użytkownik powinien zakładać, że – o ile nie zaznaczono inaczej – wszelkie informacje umieszczone na niniejszej Stronie są chronione prawami autorskimi i, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, nie mogą być wykorzystywane w sposób inny, niż zostało to opisane w Nocie prawnej i Regulaminie Korzystania lub w treści Strony, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Bristol-Myers Squibb. Bristol Myers Squibb nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie przez użytkownika z materiałów umieszczonych na Stronie nie będzie stanowiło naruszenia praw osób trzecich niebędących własnością Bristol Myers Squibb albo z nim powiązanych.

Znaki handlowe.
Umieszczone na Stronie znaki handlowe, nazwy handlowe, loga i znaki towarowe, w tym usługowe (zwane łącznie „Znakami Handlowymi”) stanowią zarejestrowane lub niezarejestrowane Znaki Handlowe Bristol-Myers Squibb, jej globalnych podmiotów powiązanych albo innych podmiotów. Żadna z informacji, które zostały umieszczone na Stronie, nie powinna być interpretowana w taki sposób, że na jej mocy udziela się, poprzez implikację, automatyczną rezygnację lub w inny sposób, licencji albo praw do korzystania ze Znaków Handlowych umieszczonych na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Bristol Myers Squibb albo osoby trzeciej będącej właścicielem Znaków Handlowych umieszczonych na Stronie. Surowo zabrania się wykorzystywania Znaków Handlowych umieszczonych na Stronie oraz innych treści umieszczonych na Stronie, z wyjątkiem wykorzystywania w sposób opisany w niniejszej Noty prawnej i Regulaminu Korzystania. Użytkownika informuje się, że Bristol Myers Squibb będzie egzekwować swoje prawa własności intelektualnej i/lub branżowej w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym w drodze postępowania karnego, jeżeli będzie to konieczne.

Wyłączenie gwarancji.
Pomimo faktu, że Bristol Myers Squibb podejmuje racjonalne starania w celu zapewnienia, że informacje zamieszczane na Stronie są rzetelne i aktualne (poprzez realizację wewnętrznych procesów kontroli i zatwierdzania treści), to nie udziela on żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń co do ich rzetelności. Bristol Myers Squibb nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, za błędy lub uchybienia w treści Strony. Bez ograniczenia powyższych postanowień, wszystko, co zostało zamieszczone na Stronie, jest przekazywane użytkownikowi W STANIE „JAK WIDAĆ” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŻONEJ OTWARCIE, ANI DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ LUB BRAKU NARUSZANIA PRAW. Należy mieć na uwadze to, że niektóre jurysdykcje mogą nie dopuszczać wyłączenia gwarancji dorozumianych, w związku z czym niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do danego użytkownika. Użytkownik powinien zapoznać się z lokalnymi przepisami prawa pod kątem restrykcji lub ograniczeń dotyczących wyłączenia gwarancji dorozumianych.

Bristol Myers Squibb nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Strony w sposób, który mógłby być sprzeczny z niniejszymi warunkami, Polityką prywatności, lub wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, kodeksami i regulacjami. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za sposób korzystania przez nich z Strony.

Ograniczenie odpowiedzialności.
Pomimo faktu, że Bristol Myers Squibb podejmuje racjonalne starania w celu wdrożenia i utrzymywania wysokich standardów technicznych i wydajnościowych, użytkownik ma dostęp do  Strony oraz korzysta z niej i przegląda ją na własne ryzyko. Ani Bristol Myers Squibb ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję i prowadzenie Strony nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, uboczne, wynikowe, pośrednie lub karne straty wynikające z wchodzenia przez użytkownika na Stronę lub korzystania z niej. Bristol Myers Squibb nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody lub wirusy, które mogą zainfekować komputer użytkownika lub inny sprzęt w wyniku wejścia przez użytkownika na Stronę, korzystania z niej, przeglądania jej lub ściągania przez użytkownika ze Strony materiałów, danych, tekstu lub obrazów, a także w przypadku problemów technicznych całkowicie lub częściowo wpływających na dostępność Strony i jej poprawne funkcjonowanie.

Przekazywanie lub wymiana informacji.
Niektóre obszary Strony dają użytkownikowi dostęp do forów internetowych, blogów, czatów lub sieci społecznościowych, umożliwiają przekazywanie lub wymianę komentarzy, opinii, materiałów lub innych informacji, a także przekazywanie e-maili lub przekazywanie do Bristol Myers Squibb informacji zwrotnych w inny sposób. Bristol Myers Squibb nie udziela poparcia ani nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za treści powyższych forów (użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przekazywane przez nich informacje, dane, komentarze, opinie i/lub materiały). Użytkownikowi nie wolno umieszczać ani w żaden sposób przekazywać ani wymieniać komentarzy, opinii, informacji lub materiałów sprzecznych z etyką i moralnością, zagrażających porządkowi publicznemu, niezgodnych z prawem, nieprawdziwych, nieuczciwych, niewyważonych, przesadzonych, nieodpowiednich, nierzetelnych, zawierających groźby, oszczerstwa, pomówienia, wulgarnych, obraźliwych, ubliżających, pejoratywnych, niemoralnych, podżegających do nienawiści, pornograficznych, nieprzyzwoitych, dyskredytujących lub stanowiących albo mogących zachęcać do postępowania, które byłoby uważane za przestępstwo, skutkowałoby odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszało obowiązujące prawo lub kodeksy branżowe albo regulacje lub które mogłoby nie być odpowiednie dla docelowych odbiorców danej funkcjonalności. Ponadto użytkownikowi nie wolno umieszczać ani w żaden sposób przekazywać ani wymieniać komentarzy, opinii, informacji ani materiałów, które
(a) naruszają prawa innych osób, ich prywatność lub prawa do publikowania informacji,
(b) są chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi lub innymi prawami zastrzeżonymi, chyba że po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody właściciela takich praw,
(c) zawierają wirusy, błędy oprogramowania lub inne czynniki szkodliwe albo
(d) mogą stanowić niezgodną z prawem zmowę przeciwko innej osobie w celu ograniczenia handlu lub konkurencji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków handlowych lub innych praw zastrzeżonych oraz inne szkody wynikające z dostępu lub korzystania przez użytkownika ze Strony.

Niezależnie od powyższego, Bristol Myers Squibb zastrzega sobie prawo do pozbawienia użytkownika dostępu do usług, jeżeli otrzyma informacje o nieprawidłowym korzystaniu (np. poprzez umieszczanie treści niezgodnych z prawem, niemoralnych, zagrażających porządkowi publicznemu, niezgodnych z niniejszą Notą prawną i Regulaminem Korzystania albo korzystanie w sposób szkodliwy lub potencjalnie szkodliwy dla wizerunku Bristol Myers Squibb.), a także zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych treści, o których mowa powyżej, zgodnie z procedurami określonymi obowiązującym prawem, w tym art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników.
Wszelkie „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej” w wiadomościach przesyłanych elektronicznie do Strony podlegają polityce prywatności Strony. Z drugiej strony, wszelkie wiadomości lub materiały przesłane – pocztą elektroniczną lub w inny sposób – do Strony, które nie zawierają danych osobowych, w tym wszelkie dane, pytania, uwagi, propozycje i tym podobne, są – i będą traktowane, o ile użytkownik nie zastrzeże inaczej, jako – nie poufne i niezastrzeżone. Należy rozumieć, że – z wyjątkiem danych osobowych, które, jak już wspomniano, będą podlegać polityce prywatności Strony – wszystko, co użytkownik prześle lub przekaże, może być wykorzystane przez Bristol Myers Squibb, o ile użytkownik nie zastrzeże inaczej, w dowolnym celu, w tym między innymi w celu reprodukcji, ujawnienia, przesłania, przekazania, publikacji i transmisji. Ponadto, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Bristol Myers Squibb może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, wiedzę technologiczną (know-how), procesy lub techniki zawarte we wszelkich wiadomościach przesłanych przez użytkownika do Strony, o ile użytkownik nie zastrzeże inaczej, w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowania, produkcji, marketingu i sprzedaży produktów i usług z użyciem takich pomysłów, koncepcji, wiedzy technologicznej, procesów lub technik. Wszystkie dane i informacje przekazane przez użytkownika (w tym m.in. wszystkie informacje wpisywane do formularzy dostępnych w Stronie) muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik odpowiada za ciągłe aktualizowanie wszystkich przekazanych informacji. We wszystkich przypadkach wyłącznie użytkownik będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie przekazane przez niego fałszywe lub niedokładne dane lub informacje oraz za ewentualne krzywdy, straty lub szkody wyrządzone Bristol Myers Squibb albo osobom trzecim za sprawą przekazanych informacji, danych, uwag, opinii lub materiałów.

Łącza do innych stron.
Łącza do dowolnej innej strony, pozostającej poza kontrolą Bristol Myers Squibb, są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkownika i z faktu ich zamieszczenia nie wynika, że Bristol Myers Squibb aprobuje lub poleca taką stronę lub adres podmiotu trzeciego. Bristol Myers Squibb nie kontroluje treści ani zarządzania w stosunku do witryn podmiotów trzecich połączonych ze Stroną łączami, ani nie może ponosić odpowiedzialności za tego rodzaju treści i zarządzanie. Uruchomienie łączy do wszelkich stron poza Stroną lub innych stron następuje na ryzyko użytkownika. Użytkownik powinien upewnić się, czy zawarte tam informacje są dla niego odpowiednie pod względem docelowej grupy odbiorców połączonych łączami stron oraz stosownych przepisów prawa. Po uruchomieniu łącza do innej strony, użytkownik powinien zapoznać się z informacjami prawnymi i polityką prywatności tej nowej strony, które mogą się różnić od obowiązujących na Stronie.

Prawo właściwe.
Korzystanie ze Strony, niniejsza Nota prawna i Regulamin Korzystania i ich wykonanie podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. Użytkownik wyraża zgodę i poddaje wyłącznej jurysdykcji sądów polskich wszystkie kwestie i spory związane z korzystaniem ze Strony oraz niniejszej Noty prawnej i Regulaminu Korzystania.

Postępowanie reklamacyjne.
Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony, mogą być składane na adres elektroniczny Bristol Myers Squibb, w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.

W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Bristol Myers Squibb, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Tekst oryginalny.
Niniejsza Nota prawna i Regulamin Korzystania zostały sporządzone w języku polskim i strony zgadzają się, że ich polska wersja ma pierwszeństwo stosowania w przypadku jakichkolwiek niespójności z jakimikolwiek tłumaczeniami niniejszego dokumentu.

Okres funkcjonowania Strony.
W zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy Bristol Myers Squibb może, w dowolnym momencie, zmienić i/lub tymczasowo lub na stałe zawiesić lub usunąć całą Stronę lub część jej treści, funkcji lub usług oferowanych na niej.

Zmiana Noty prawnej i Regulaminu Korzystania.
W zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy Bristol Myers Squibb może, w dowolnym momencie, zmienić warunki niniejszej Noty prawnej i Regulaminu Korzystania regulujących dostęp i korzystanie ze Strony. Wszystkie zmiany Noty prawnej i Regulaminu Korzystania zostaną zamieszczone na Stronie. Wszelkie takie zmiany będą dla użytkownika wiążące, toteż użytkownik powinien co pewien czas przeglądać niniejszą Notę prawną i Warunki Korzystania zamieszczone na Stronie.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

466-PL-2100005