Nasza misja, wizja, wartości i zobowiązania


Nasza misja

Naszą misją jest odkrywanie, opracowywanie oraz dostarczanie innowacyjnych leków, które pomagają pacjentom przezwyciężać poważne choroby.

Nasza wizja

Dążymy do pozycji światowego lidera w sektorze biofarmaceutycznym, aby dzięki nauce poprawiać jakość życia pacjentów.

Nasze wartości

UCZCIWOŚĆ

Naszą działalność dla pacjentów, klientów i współpracowników prowadzimy w oparciu o wysokie standardy etyczne, uczciwość i jakość.

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

Współdziałamy szybko i w oparciu o jakość, ponieważ pacjenci czekają.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszyscy przyczyniamy się do sukcesu Bristol Myers Squibb oraz dążymy do przejrzystości w działaniu i wywiązywaniu się z naszych zobowiązań.

INNOWACYJNOŚĆ

Szukamy przełomowych i odważnych rozwiązań dla pacjentów.

PASJA

Dzięki naszemu zaangażowaniu w uczenie się i doskonalenie, możemy osiągać wyjątkowe rezultaty.

SPRZYJAMY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

Jesteśmy zwolennikami różnorodności i tworzenia środowiska, w którym wszyscy możemy pracować razem, wykorzystując cały nasz potencjał.

Nasze zobowiązania


Wobec naszych pacjentów i klientów, pracowników, społeczności globalnych, udziałowców, środowiska i pozostałych interesariuszy zobowiązujemy się działać zgodnie z przekonaniem, że bezcennym składnikiem każdego produktu jest uczciwość jego twórcy. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o skuteczne zarządzanie i wysokie standardy etyczne. Dążymy do przejrzystości działań i dialogu z naszymi interesariuszami, aby lepiej rozumieć ich potrzeby. Poważnie traktujemy nasze zobowiązanie dotyczące zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Przekładamy te oczekiwania na naszych partnerów i dostawców. Jako odpowiedzialna społecznie korporacja staramy się aktywnie poprawiać stan zdrowia społeczności, w których żyjemy, pracujemy i którym służymy. Promujemy równość w dostępie do opieki zdrowotnej na całym świecie i dążymy do poprawy stanu całych populacji nieproporcjonalnie dotkniętych poważnymi chorobami. Wierzymy, że nasza zróżnicowana i integracyjna kultura daje lepsze wyniki naszej pracy z korzyścią dla wszystkich pacjentów, a sami dążymy do różnorodności we wszystkich aspektach naszej działalności.

Wobec naszych pacjentów i klientów

Stawiamy na doskonałość naukową i inwestujemy w badania biofarmaceutyczne oraz rozwój, aby dostarczać innowacyjne leki wysokiej jakości, które zaspokajają potrzeby medyczne pacjentów cierpiących na poważne choroby. Stosujemy rygorystyczne podejście naukowe w celu uzyskania optymalnych efektów klinicznych i ekonomicznych dzięki lekom, które poprawiają jakość życia pacjentów. Dążymy do tego, aby informacje o lekach wprowadzanych przez nas do obrotu były szeroko i łatwo dostępne. Aktywnie działamy na rzecz poprawy dostępu pacjentów do opieki zdrowotnej, popieramy politykę promującą równość w dostępie do służby zdrowia w celu uzyskaniu dostępu do leków, których potrzebują.

Wobec naszych pracowników

Jesteśmy zwolennikami kultury sprzyjającej włączeniu pracowników ze zróżnicowanych środowisk. Zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój zawodowy, równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz sprawiedliwe i pełne szacunku traktowanie naszych pracowników to priorytety, którymi się kierujemy. Zobowiązujemy się do zapewnienia naszym pracownikom możliwości rozwoju i awansu. Zobowiązujemy się do zatrudniania pracowników, którzy odzwierciedlają zmieniające się środowisko, w którym funkcjonujemy oraz umożliwiamy im rozwój zawodowy.

Wobec naszych dostawców

Wierzymy w pozytywny wpływ ekonomiczny płynący z angażowania zróżnicowanego grona dostawców. Podejmujemy współpracę z dostawcami, którzy reprezentują różne środowiska, z których pochodzą nasi pracownicy oraz różne społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Wobec naszych udziałowców

Dążymy do osiągnięcia trwałych i dobrych wyników oraz podnoszenia wartości dla udziałowców.

Wobec środowiska naturalnego

Zachęcamy do ochrony zasobów naturalnych i dążymy do minimalizowania wpływu naszych działań i produktów na środowisko naturalne.

466-PL-2100007