Granty, Darowizny i Sponsoring

Granty, Darowizny i Sponsoring

Bristol Myers Squibb przekazuje znaczące wsparcie finansowe i rzeczowe, by realizować swoją misję. Poniżej zamieszczamy przykłady różne typy inicjatyw, w które nasza firma jest zaangażowana. Organizacje mogą ubiegać się o którykolwiek z wymienionych poniżej rodzajów wsparcia za pomocą prostego, jednolitego wniosku aplikacyjnego BMS.

  • Darowizny charytatywne
  • Niezależna edukacja medyczna (CME)
  • Sponsoring korporacyjny
  • Członkostwo korporacyjne
  • Stypendia i składki członkowskie
  • Granty edukacyjne dla pacjentów
  • Granty badawcze (środki przekazywane instytucjom / organizacjom wspierające programy badań naukowych o szerokim zasięgu związanym z obszarem terapeutycznym Bristol Myers Squibb. Dotacje przyznawane w ramach grantów badawczy różnią sie od badań sponsorowanych  - ISRs).


Kliknij tutaj jeśli jesteś zainteresowany złożeniem wniosku ISR.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do wniosku aplikacyjnego BMS.

Aplikowanie

Aby wniosek został rozpatrzony, organizacje muszą spełniać kryteria etyki i prowadzenia działalności gospodarczej opisane w wewnętrznych “Zasadach Uczciwości” Bristol Myers Squibb, zasady Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (Kodeks Przejrzystości, Kodeks Dobrych Praktyk, Zasady Prowadzenia Badań Klinicznych), regulacje wynikające z ustawy Prawo Farmaceutyczne i innych przepisów prawa, które mają zastosowanie oraz spełniać wszystkie inne odpowiednie wymogi prawne i regulacyjne.

Niestety, nie wszystkie wnioski mogą być rozpatrzone pozytywnie. Każdy wniosek ocenimy jednak pod względem merytorycznym i nadamy priorytet tym wnioskom, które dotyczą naszych obszarów terapii i koncentrują się na wsparciu organizacji naukowych, non-profit i charytatywnych, które bezpośrednio działają na rzecz poprawy jakości życia pacjentów, trwających badań medycznych i naukowych oraz edukacji.

[Zgodnie z ogólną zasadą nie jesteśmy w stanie obsługiwać aplikacji od osób fizycznych wnioskujących o ich osobistą edukację].

Aby ubiegać się o wsparcie BMS kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do "wniosku" w języku polskim.

466-PL-2100005