Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en alle overeenkomsten en leveringen van BMS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Levering

Alle leveringen geschieden vrachtvrij. Voor orders beneden € 250,- behouden wij het recht een bedrag van € 25 aan verzend- en administratiekosten in rekening te brengen. Het risico voor beschadiging, waardevermindering, achteruitgang en verlies van de producten gaat over op afnemer op het moment van verzending. BMS heeft het recht om voor door BMS aangewezen of nader te benoemen producten een minimum afname vast te stellen. 

Bestellingen welke op werkdagen voor 10.00 uur door BMS zijn ontvangen, zullen in de regel de volgende werkdag worden afgeleverd. Indien door de afnemer is aangegeven dat producten voor 12.00 uur geleverd dienen te worden, dan is het mogelijk dat pas de tweede werkdag wordt afgeleverd. Levertijden worden door BMS gelden bij benadering en zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijd brengt BMS niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 BW.

Betalingen

Betaling van de koopprijs van geleverde producten wordt opeisbaar terstond na levering en dient zonder enige korting of verrekening in Euro’s uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij betaling later dan 30 dagen na factuurdatum is de afnemer automatisch in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop afnemer in verzuim is, is hij vertragingsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

Alle kosten - de kosten van juridische bijstand daarbij inbegrepen - voor BMS verbonden aan de invordering van aan haar verschuldigde bedragen, komen ten laste van de nalatige afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag of het niet voldane gedeelte daarvan, met een minimum van € 115, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn hierboven is bepaald, heeft BMS te allen tijde het recht contante betalingen te verlangen dan wel te verlangen dat de afnemer zekerheid stelt voor de betaling of een door BMS te bepalen gedeelte van de koopprijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen.

Indien afnemer zich niet kan verenigen met een factuur van BMS, dient afnemer binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken bij BMS. Betwisting door afnemer van een factuur schort de verplichting tot betalen niet op.

Prijzen

Bestellingen kunnen slechts worden geaccepteerd tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen.

Indien vóór de aflevering bij BMS een algemene prijswijziging plaatsvindt, is BMS gerechtigd deze wijziging door te berekenen.

Retourzendingen

Retourzendingen en omruilingen dienen door BMS vóór verzending schriftelijk geaccepteerd te zijn.

Eigendomsvoorbehoud

BMS behoudt zich de eigendom van de te leveren producten voor totdat de afnemer al hetgeen op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten aan BMS verschuldigd is, aan laatstgenoemde heeft voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is BMS gerechtigd de afgeleverde producten bij de afnemer terug te halen. De afnemer moet BMS daartoe in de gelegenheid stellen, op straffe van een boete gelijk aan de verschuldigde koopprijs, onverminderd het recht van BMS om aanspraak te maken op schadevergoeding.

De afnemer is verplicht de door BMS geleverde producten op te slaan op zodanige wijze, dat deze producten te allen tijde duidelijk kunnen worden onderscheiden als producten door BMS geleverd. Indien afnemer voor de opslag van de geleverde producten een ruimte huurt zal afnemer de identiteit en woonplaats van de verhuurder op eerste verzoek van BMS aan BMS bekend maken.

Voorzover nodig zal afnemer steeds derden op de rechten van BMS wijzen en BMS onverwijld in kennis stellen indien een derde op enigerlei wijze conservatoire of executoriale maatregelen ten aanzien van die producten ten uitvoer mocht leggen.

Ontbinding

Indien de afnemer enige voor hem uit de overeenkomst met BMS voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt dan wel BMS redelijkerwijs kan afleiden dat afnemer te kort zal gaan schieten, heeft BMS het recht al haar verplichtingen jegens de afnemer op te schorten en/of de overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden met behoud van al de haar overig toekomende rechten.

BMS is voorts gerechtigd de overeenkomst met de afnemer zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, bij in kracht van gewijsde gegane beslissing in staat van faillissement is verklaard of indien de onderneming van afnemer wordt geliquideerd of beëindigd. Indien BMS om deze reden(en) de overeenkomst ontbindt, zal zij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Overmacht

Ingeval van overmacht kan BMS niet worden aangesproken op tekortkomingen in de nakoming. In geval van overmacht heeft BMS het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/ of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en/of iedere andere voor BMS redelijkerwijze niet voorzienbare en buiten de macht van BMS liggende omstandigheid. Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in dit artikel, tast niet het recht aan in volgende gevallen een beroep op overmacht te doen.

Garantie

Producten worden door BMS vervaardigd en op de markt gebracht met inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke vereisten. Mededelingen door of namens BMS gedaan betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enz. van de producten gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

Zorgplicht Afnemer en Reclames

De afnemer is verplicht de voorschriften en redelijke aanwijzingen van BMS inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen. De afnemer is verplicht de producten en emballage bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren. De gebreken van de producten en emballage, die bij deze controle worden geconstateerd, alsmede de gebreken die eerst later bij gebruik of verbruik door de afnemer of door derden blijken te bestaan dienen uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum aan BMS ter kennis worden gebracht onder opgave van factuurnummer. Iedere aansprakelijkheid vervalt indien de afnemer aan een van deze verplichtingen niet voldoet. 

Afnemer is verantwoordelijk voor alle eventuele vergunningen en toestemmingen die nodig zijn om de producten van BMS te kopen en gebruiken en voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Afnemer vrijwaart en stelt BMS schadeloos voor alle vorderingen die erop zijn gebaseerd dat aan het voorgaande niet wordt voldaan.

Afnemer zal er voor zorgen dat zijn administratie in verband met de door BMS geleverde producten voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Afnemer draagt er zorg voor dat de ontvangers van de producten kunnen worden opgespoord. Afnemer zal er voor zorgen dat de BMS geleverde producten identificeerbaar blijven en niet worden vermengd met andere producten indien dat er toe zou leiden dat de producten niet langer identificeerbaar zijn. Afnemer zal op eerste redelijke verzoek van BMS kosteloos zijn medewerking verlenen aan terugroepacties, acties om de ontvangers van de producten te informeren over belangrijke gezondheidsrisico’s of andere, vergelijkbare acties.

Afnemer dient zich in voldoende mate op de hoogte te stellen van de kenmerken (inclusief mogelijke bijwerkingen) van de producten die hij van BMS koopt.

Intellectuele Eigendomsrechten en Verpakking

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde producten en aanverwante materialen berusten bij BMS of haar licentiegevers.

Behoudens voor zover afnemer daartoe van overheidswege verplicht zou zijn, is het afnemer niet toegestaan op de aan hem geleverde producten of de verpakkingen daarvan aangebrachte merk- en/of herkenningstekens te verwijderen, wijzigen of (gedeeltelijk) onzichtbaar te maken dan wel de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

Afnemer zal BMS onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde in verband met een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan afnemer geleverde producten. BMS is dan gerechtigd, mede namens afnemer, verweer te voeren dan wel tegen de betreffende derde rechtsmaatregelen te treffen. Afnemer zal te allen tijde zijn medewerking verlenen aan BMS, mocht deze dat in dit verband verzoeken.

Geheimhouding

BMS en afnemer zullen alle informatie en/of gegevens omtrent elkaars bedrijfsvoering als strikt vertrouwelijk behandelen op geen enkele wijze dan ook aan derden openbaar maken, tenzij deze informatie en/of gegevens reeds aantoonbaar algemeen bekend waren ten tijde van het sluiten van de eerste overeenkomst tussen BMS en afnemer, dan wel dat de ene partij aan de andere partij schriftelijk toestemming heeft verleend deze informatie en/of gegevens aan (een) derde(n) openbaar te maken.

Aansprakelijkheid

Indien door BMS op de Nederlandse markt gebrachte producten worden afgenomen door een buitenlandse koper en/of in het buitenland worden gebruikt in strijd met de daar geldende voorschriften, aanvaardt BMS daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

BMS is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan de geleverde producten door schuld of toedoen van de afnemer of derden.

De aansprakelijkheid van BMS jegens de afnemer zal nimmer het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag van de geleverde producten te boven gaan. Bovendien is BMS niet aansprakelijk voor gevolgschade veroorzaakt door gebreken aan geleverde producten en emballage, waaronder in ieder geval begrepen schade door winstderving, gemiste besparingen, leegloop of bedrijfsstagnatie.

De afnemer is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. De afnemer zal daarbij met name de door BMS terzake gegeven aanwijzingen opvolgen.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden laten de aansprakelijkheid van BMS uit hoofde van productaansprakelijkheid onverlet.

Gedeeltelijke onverbindendheid

Zijn of worden deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. BMS zal alsdan gerechtigd zijn het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Rechts- en Forumkeuze

Op overeenkomsten tussen BMS en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat BMS het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.