Generelle juridiske vilkår

Accept af vilkår. Deres adgang til og brug af denne hjemmeside, enhver af dens subdomæner og/eller links, dens applikationer og funktioner samt al information og kommunikation i relation hertil, herunder e-mails ("Hjemmesiden") er underlagt følgende betingelser og vilkår, data- og privatlivspolitikken, meddelelsen om lægemiddelovervågning (pharmacovigilance), samt gældende love og regler. Alle brugere skal omhyggeligt læse disse juridiske vilkår. Såfremt De ikke er enig i disse betingelser og vilkår, bedes De venligst ikke gå ind på Hjemmesiden.

Ved adgang til og browsing på Hjemmesiden erklærer De fuldt ud at forstå, acceptere og godkende, uden begrænsning og forbehold, disse betingelser og vilkår såvel som alle andre meddelelser og instruktioner, som måtte blive påkrævet af Bristol Myers Squibb ved adgang til og browsing på Hjemmesiden. Ydermere erkender De, at alle andre aftaler mellem Dem og Bristol Myers Squibb erstattes og er uden gyldighed eller effekt, hvad angår Deres adgang til og browsing på Hjemmesiden.

Omfattet brug. Bristol Myers Squibb Danmark vedligeholder Hjemmesiden for at give brugeren tilpasset information om Study Connect samt at informere brugeren om generel selskabs- og institutionel information om Bristol-Myers Squibb Company og/eller dens tilknyttede virksomheder i Danmark. De accepterer ikke at anvende Hjemmesiden til at tilbyde egne tjenesteydelser og/eller produkter eller tjenesteydelser og/eller produkter fra tredjemand, til markedsføring eller kommercielle aktiviteter direkte eller indirekte relateret til disse tjenesteydelser og produkter eller til andre formål, som er ulovlige, umoralske, strider mod den offentlige orden eller på nogen måde er i strid med disse betingelser og vilkår.

Meninger og anbefalinger fra brugere af denne Hjemmeside er de involverede personers egne og er ikke udtryk for Bristol Myers Squibbs godkendelse eller anbefaling af specifikke tjenesteydelser eller produkter. De er velkommen til at browse på Hjemmesiden. De kan udelukkende downloade materiale vist på Hjemmesiden til ikkekommerciel og egen brug, forudsat at De overholder alle meddelelser vedrørende ophavsret og ejendomsret, der fremgår af materialet eller er vist på Hjemmesiden. De må dog ikke kopiere, distribuere, ændre, transmittere, genbruge, genposte, linke eller bruge indholdet på Hjemmesiden til offentlige og/eller kommercielle formål, herunder (men ikke begrænset til) tekst, fotografier, grafik, tabeller, billeder, ikoner, teknologi, software, audiovisuelt indhold og lydindhold, grafisk design, kilde- og maskinkoder, e-mailadresser og links (til Hjemmesiden og/eller dens subdomæner og/eller links) uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bristol Myers Squibb, som kan tilbagekaldes til enhver tid af Bristol Myers Squibb, såfremt denne gives.

En eventuel registrerings- eller adgangskode til download, adgang eller brug af Hjemmesiden er personlig og må ikke overdrages. Det er strengt forbudt at dele Deres eventuelle registreringskoder eller kodeord med andre, eller på anden måde at gøre det muligt for andre at bruge dem.

Målgruppe og geografisk område. Bristol Myers Squibb foretager rimelige foranstaltninger for at sikre, at Hjemmesiden og indholdet herpå tilgås i overensstemmelse med gældende love, retningslinjer og regler, men udsteder ingen garanti for, at informationen på Hjemmesiden er passende eller tilgængelig for brug udenfor Danmark eller af personer, som ikke er omfattet af målgruppen ifølge beskrivelsen på Hjemmesiden. Brug af Hjemmesiden fra parter, som ikke er omfattet af målgruppen og/eller adgang til Hjemmesiden fra geografiske områder, hvor indholdet på Hjemmesiden er ulovligt eller upassende, er forbudt. De, som vælger at gå ind på Hjemmesiden fra andre steder, gør dette på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af gældende lokal lovgivning.

Ingen lægefaglig rådgivning. Hjemmesiden yder ikke lægefaglig rådgivning. Bristol Myers Squibbs produkter eller andre lægemidler, som måtte være beskrevet på denne Hjemmeside (hvis overhovedet) er muligvis kun tilgængelige på recept fra en autoriseret sundhedsfaglig person. Bristol Myers Squibb beskæftiger sig ikke med lægefaglige eller lignendes professionelle ydelser eller rådgivning, og informationen på Hjemmesiden skal ikke erstatte lægefaglig rådgivning fra en sundhedsfaglig person. Såfremt De ønsker eller har brug for sådanne ydelser eller sådan rådgivning, bedes De omgående kontakte en sundhedsfaglig person.

Såfremt De selv er en sundhedsfaglig person, bedes De venligst ikke udelukkende henholde Dem til data på Hjemmesiden for specifik information vedrørende en bestemt sygdom og/eller opdagelse, diagnose, prognose, indgivelse, og hvor relevant, hensigtsmæssig behandling for hvert enkelt tilfælde. Selvom data opdateres fra tid til anden, bør brugere selvstændigt læse den officielle indlægsseddel for ethvert lægemiddel, som der henvises til på denne Hjemmeside, for at få den seneste og fyldestgørende information.

Ophavsretlig beskyttelse. De bør antage, at alt, hvad De ser og læser på Hjemmesiden, er ophavsretligt beskyttet, medmindre andet er meddelt skriftligt, og må ikke anvendes, undtagen som det fremgår af disse betingelser og vilkår eller af tekst på Hjemmesiden, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bristol Myers Squibb. Bristol Myers Squibb garanterer eller indestår ikke for, at Deres brug af materiale vist på Hjemmesiden ikke vil krænke tredjemands rettigheder, som ikke er ejet af eller tilknyttet Bristol Myers Squibb.

Varemærker. Varemærker, navne, logoer og servicemærker (samlet benævnt "Varemærker") vist på Hjemmesiden er registrerede og uregistrerede Varemærker tilhørende Bristol Myers Squibb, dens globalt tilknyttede virksomheder eller andre. Intet indhold på Hjemmesiden bør opfattes som at give, indirekte, ved præklusion eller på anden måde, licens eller anden ret til at bruge Varemærker vist på Hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bristol Myers Squibb eller en tredjemand, som måtte eje varemærkerne vist på Hjemmesiden. Deres brug af Varemærkerne vist på Hjemmesiden eller andet indhold på Hjemmesiden, undtagen som det fremgår af disse betingelser og vilkår, er strengt forbudt. De gøres også opmærksom på, at Bristol Myers Squibb vil håndhæve sine immaterielle rettigheder i videst mulig omfang, herunder om nødvendigt ved retsforfølgning.

Begrænsning af Garanti. Selvom Bristol Myers Squibb i en rimelig grad bestræber sig på at inkludere nøjagtig og opdateret information på Hjemmesiden (ved at overholde sine interne retningslinjer vedrørende gennemgang og godkendelse af alt indhold) gives ingen indeståelse eller garanti for så vidt angår nøjagtighed. Bristol Myers Squibb påtager sig ikke ansvar for fejl eller udeladelser i indholdet på Hjemmesiden, i den udstrækning loven tillader det. Uden at begrænse det førnævnte er alt på Hjemmesiden forsynet med "SOM BESET" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER ANTYDET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGSEGNETHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKEKRÆNKELSE. Bemærk venligst, at nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsning af stiltiende garantier, hvorfor nogle af de ovennævnte begrænsninger ikke vedrører Dem. Undersøg Deres lokale lovgivning for restriktioner eller begrænsninger vedrørende begrænsning af stiltiende garantier.

Bristol Myers Squibb er ikke ansvarlig for og kan ikke ifalde erstatningsansvar for brug af Hjemmesiden i strid med disse betingelser og vilkår, data- og privatlivspolitikken samt alle gældende love, retningslinjer og regler. Brugerne vil udelukkende være ansvarlige for deres brug af Hjemmesiden. 

Ansvarsbegrænsning. Selvom Bristol Myers Squibb i rimelig grad bestræber sig på at implementere og opretholde høje tekniske standarder samt effektive foranstaltninger, er Deres brug af og browsing på Hjemmesiden på eget ansvar. Hverken Bristol Myers Squibb eller enhver anden part, som er involveret i udvikling, produktion eller levering af Hjemmesiden, er ansvarlig for direkte, hændelige, følgeskader, indirekte skader, eller skadeserstatning, som tilfalder skadelidte som følge af Deres adgang til eller brug af Hjemmesiden. Bristol Myers Squibb påtager sig ikke ansvar for og skal ikke ifalde ansvar for skader eller virusoverførsler på Deres computerudstyr eller øvrige ejendele som følge af Deres adgang til og brug af Hjemmesiden eller download af materiale, data, tekst eller billeder fra Hjemmesiden, eller i tilfælde af tekniske problemer, der helt eller delvist påvirker Hjemmesidens tilgængelighed eller korrekte funktion.

Indsendelse og udveksling af information. Visse dele af Hjemmesiden gør det muligt for Dem at få adgang til online fora, blogs, chatrum eller sociale netværk, indsende eller udveksle kommentarer, meninger, materiale eller enhver form for information, og at indsende e-mails eller på anden måde at give Bristol Myers Squibb feedback. Bristol Myers Squibb støtter ikke og fraskriver sig specifikt ansvar for indhold i disse fora (brugerne er udelukkende ansvarlige for information, data, kommentarer, meninger og/eller materiale, som de indsender). De må ikke poste eller på nogen måde transmittere eller udveksle kommentarer, meninger, information eller materiale som er i strid med etik, moral eller offentlig orden, ulovlige, forkerte, urimelige, ensidige, overdrevne, upassende, upræcise, truende, æreskrænkende, injurierende, uanstændige, fornærmende, stødende, nedsættende, uterlige, provokerende, pornografiske, blasfemiske, som på nogen måde kan opfattes som foragtelige, eller som kan udgøre eller opfordre til opførsel, der kan opfattes som en lovovertrædelse, medføre civilretligt erstatningsansvar, eller på anden måde er i strid med lovgivning eller gældende regler eller kodeks for medicinalindustrien, eller som ikke er tilstrækkelige for funktionalitetens påtænkte målgruppe. Derudover er det forbudt at poste eller på anden måde at transmittere eller udveksle kommentarer, meninger eller materiale som (a) krænker andres rettigheder, deres privatliv eller personrettigheder, (b) er beskyttet af ophavsret, varemærkeret eller anden industriel ejendomsret, undtagen med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra rettighedshaver, (c) indeholder en virus, programfejl eller andet skadeligt element, eller (d) ulovligt have indgået en handels- og konkurrencebegrænsende aftale med tredjemand. De er udelukkende erstatningsansvarlig som følge af krænkelse af ophavsret, varemærkeret eller anden industriel ejendomsret, eller anden skade forvoldt som følge af Deres brug af Hjemmesiden. Uanset ovenstående forbeholder Bristol Myers Squibb sig retten til at inddrage brugeres adgang til enhver service, såfremt virksomheden bliver opmærksom på misbrug (f.eks. indsendelse af indhold, som er ulovligt, umoralsk, i strid med offentlig orden, i strid med disse betingelser og vilkår, eller enhver brug, som er eller kan være skadelig for virksomhedens eller koncernens omdømme… mv.), ligesom Bristol Myers Squibb forbeholder sig retten til helt at fjerne det upassende indhold.

Brugeres persondata. "Personidentificérbar data eller persondata" i elektronisk kommunikation til Hjemmesiden er underlagt Hjemmesidens data-og privatlivspolitik. På den anden side, er og vil kommunikation og data, som ikke indeholder persondata, som De overfører til Hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, blive behandlet som ikke-fortrolig og generisk. Undtagen ved persondata, der som nævnt vil være underlagt Hjemmesidens data-og privatlivspolitik, forstår De, at alt hvad De overfører eller poster kan bruges af Bristol Myers Squibb eller dens tilknyttede virksomheder til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, gengivelse, redegørelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse og posting. Endvidere kan Bristol Myers Squibb frit råde over idéer, koncepter, knowhow, processer eller teknikker indeholdt i den kommunikation, som De sender til Hjemmesiden til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling, markedsføring og salg af produkter og tjenesteydelser, der gør brug af sådanne idéer, koncepter, know-how, processer eller teknikker. Alle data og information, som De indsender, skal være sande (herunder uden begrænsning al information brugt i forbindelse med udfyldelse af formularer på Hjemmesiden). De er ansvarlig for permanent at vedligeholde alle indsendte information. I alle tilfælde er De alene ansvarlig for falske eller upræcise data eller information, som De indsender og for enhver overlast, tab eller skade, der forvoldes BMS eller tredjeparter i medfør af indsendt information, data, kommentarer, meninger eller materiale.

Links til andre sider. Tilvejebringelse af et link til enhver anden hjemmeside, som ikke er kontrolleret af Bristol Myers Squibb, er udelukkende for Deres belejlighed og indebærer ikke godkendelse eller anbefaling fra Bristol Myers Squibb af tredjeparters hjemmeside eller placering. Bristol Myers Squibb har ingen kontrol over indholdet eller driften af tredjeparters hjemmesider linket fra Hjemmesiden og kan ikke drages til ansvar eller ifalde erstatningsansvar for sådant indhold eller drift. Deres link til andre eksterne sider eller andre sider sker på eget ansvar. De bedes venligst sikre, at indholdet på disse er passende for dig jfr. de linkede hjemmesiders målgruppe og gældende love og regler. Når De anvender linket til en anden hjemmeside bedes De gennemgå den nye hjemmesides meddelelse om de juridiske vilkår og data- og privatlivspolitik. Det kan forholde sig anderledes end på denne Hjemmeside.

Lovvalg. Denne aftale og dens opfyldelse er underlagt dansk lovgivning, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler. De samtykker og anerkender, at retterne i Danmark er enekompetente i relation til alle spørgsmål og tvister som følge af Deres brug af Hjemmesiden og denne aftale. I den udstrækning gældende lovgivning tillader det, skal ethvert krav eller søgsmålsgrund, som følge af Deres adgang til eller brug af Hjemmesiden, fremsættes indenfor 2 år fra den dag på hvilken sådan et krav opstod eller indtrådte.

Autentisk tekst. Denne aftale er på dansk, og parterne er enige om, at den danske version er gældende i tilfælde af uoverensstemmelser med enhver oversættelse af dette dokument.

Hjemmesidens varighed. I den udstrækning gældende lovgivning tillader det, kan Bristol Myers Squibb til enhver tid ændre og/eller midlertidigt eller permanent suspendere eller fjerne Hjemmesiden eller dele af indholdet, funktionerne eller services herpå. 

Ændring af Aftalen. I den udstrækning gældende lovgivning tillader det, kan Bristol Myers Squibb til enhver tid ændre betingelserne og vilkårene i denne aftale vedrørende brug af Hjemmesiden. Såfremt betingelser og vilkår i denne meddelelse om de juridiske vilkår ændres vil den ændrede meddelelse blive offentliggjort på Hjemmesiden. De er underlagt enhver sådan ændring og bør fra tid til anden gennemgå disse betingelser og vilkår.