Juridische kennisgeving

Bristol-Myers Squibb B.V., Orteliuslaan 1000, 3528 BD, Utrecht 

Acceptatie van overeenkomst. Op uw toegang tot en gebruik van deze website van Bristol Myers Squibb, haar subdomeinen en/of directories, haar applicaties en functies en alle daarmee verband houdende informatie of communicatie inclusief e-mails (de "Site") zijn de volgende voorwaarden, het privacybeleid, de farmacovigilantie-kennisgeving en alle toepasselijke wet- en regelgeving van toepassing. Alle gebruikers dienen deze juridische kennisgeving zorgvuldig door te lezen. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Site niet te bezoeken. Door uw toegang tot en browsen op de Site verklaart u deze voorwaarden evenals eventuele andere kennisgevingen of instructies die u bij het bezoeken van of browsen op de Site door Bristol Myers Squibb zijn verstrekt, zonder beperking of kwalificatie volledig te begrijpen, te accepteren en daarmee in te stemmen. Bovendien erkent u dat van eventuele andere overeenkomsten tussen u en Bristol Myers Squibb wordt afgeweken en dat deze niet van kracht of van toepassing zijn met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Site. Elke verwijzing in deze voorwaarden naar "Bristol Myers Squibb” of “Bristol-Myers Squibb B.V." verwijst collectief naar Bristol-Myers Squibb Company en al haar huidige en toekomstige dochterondernemingen en andere gelieerde ondernemingen.

Omvang van gebruik. Bristol-Myers Squibb B.V. onderhoudt de Site om de gebruiker algemene bedrijfs- of institutionele informatie te verstrekken over Bristol-Myers Squibb Company en/of haar groepsondernemingen. U gaat ermee akkoord om de Site niet te gebruiken voor het aanbieden van uw eigen diensten en/of producten of die van een derde partij, voor het uitvoeren van reclame- of commerciële activiteiten direct of indirect verband houdend met die diensten of producten, of voor een ander doel dat onrechtmatig, immoreel, in strijd met de openbare orde of op welke wijze dan ook in strijd met deze voorwaarden is.

De meningen en aanbevelingen verwoord door gebruikers van de Site zijn die van de desbetreffende personen en zijn niet bedoeld als goedkeuring of aanbeveling door Bristol Myers Squibb van een bepaald product of dienst. Het staat u vrij om op de Site te browsen. U mag het op de Site getoonde materiaal alleen voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik downloaden, op voorwaarde dat u alle op de materialen vermelde of op de Site getoonde auteursrechtelijke- en eigendomsaanduidingen handhaaft. U mag echter de inhoud van de Site inclusief (maar niet beperkt tot) de tekst, foto’s, grafieken, tabellen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, audiovisuele - en audio-inhoud, grafische ontwerpen, bron- en objectcodes, e-mailadressen en links (naar de Site en/of haar subdomeinen en/of directories) niet kopiëren, distribueren, wijzigen, overdragen, hergebruiken, herposten, linken of gebruiken voor publieke en/of commerciële doelen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bristol-Myers Squibb Company, die eenmaal gegeven te allen tijde weer kan worden ingetrokken door Bristol Myers Squibb.
Indien verleend, zijn uw registratiecode of wachtwoord voor de toegang tot of het browsen op deze Site persoonlijk en mogen niet worden overgedragen. Het is absoluut niet toegestaan om uw registratiecodes of wachtwoorden, indien verleend, door te geven aan derden, of om derden de gelegenheid te geven deze te gebruiken.

Beoogde publiek en gebied. Bristol Myers Squibb zal redelijke inspanningen betrachten om te bewerkstelligen dat de Site en de inhoud daarop toegankelijk zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, voorschriften en regelingen, maar verklaart niet dat de informatie op de Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten Nederland/Europese Unie of door natuurlijke personen die niet behoren tot het beoogde publiek volgens de beschrijving van het beoogde publiek vermeld op de homepage van de Site. Gebruik door partijen die niet behoren tot het beoogde publiek en/of toegang tot deze Site vanuit gebieden waar de inhoud van de Site illegaal of onbehoorlijk is, is niet toegestaan. Zij die ervoor kiezen om de Site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

Geen medisch advies. De Site verstrekt geen medisch advies. Bristol Myers Squibb producten of andere farmaceutische producten die (eventueel) op deze Site zijn beschreven, zijn alleen verkrijgbaar volgens recept van een erkende professionele zorgverlener. Bristol Myers Squibb houdt zich niet bezig met het geven van medische of vergelijkbare professionele diensten of adviezen, en de op de Site verstrekte informatie beoogt niet het medisch advies van een professionele zorgverlener te vervangen. Wanneer u dergelijke diensten of adviezen nodig heeft, dient u onverwijld een professionele zorgverlener te raadplegen.
Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u niet uitsluitend af te gaan op de hier vermelde gegevens voor specifieke informatie over een bepaalde pathologie en/of de detectie, diagnose, prognose, toediening en, indien van toepassing, juiste behandeling voor elk specifiek geval.
Hoewel de gegevens regelmatig worden geüpdatet, dienen gebruikers onafhankelijk de officiële volledige voorschrijfinformatie te raadplegen voor de meest recente en volledige informatie over de op deze Site vermelde farmaceutische producten.

Auteursrechtelijke bescherming. U dient ervan uit te gaan dat alles dat u op de Site ziet of leest, tenzij schriftelijk anderszins is vermeld, auteursrechtelijk is beschermd en zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bristol-Myers Squibb Company niet mag worden gebruikt, behoudens zoals voorzien in deze voorwaarden of in de tekst op de Site. Bristol Myers Squibb kan niet garanderen of verklaren dat uw gebruik van de op de Site getoonde materialen geen schending is van de rechten van derde partijen, die niet de eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Bristol Myers Squibb.

Handelsmerken. De op de Site getoonde handelsmerken, handelsnamen, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk de "Handelsmerken") zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Handelsmerken van Bristol Myers Squibb, haar groepsondernemingen wereldwijd of anderen. Niets op de Site kan worden uitgelegd als het verlenen, bij implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een op de Site getoond Handelsmerk te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bristol Myers Squibb of een derde partij, die de eigendom heeft van de op de Site getoonde Handelsmerken. Uw gebruik van de op de Site getoonde Handelsmerken of een andere inhoud op de Site is absoluut niet toegestaan, behoudens zoals voorzien in deze voorwaarden.

U wordt er ook op gewezen dat Bristol Myers Squibb zijn industriële – en/of intellectuele eigendomsrechten agressief zal handhaven en alle rechtsmiddelen zal inzetten, inclusief, indien nodig, het vorderen van strafrechtelijke vervolging.

Uitsluiten van garantie. Hoewel Bristol Myers Squibb redelijke inspanningen betracht om juiste en up-to-date informatie op de Site te plaatsen (door te voldoen aan haar interne processen voor toetsing en goedkeuring van alle inhoud), geeft zij geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid daarvan. Bristol Myers Squibb aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, voor enige fouten of omissies in de inhoud van de Site. Zonder beperking van het voorgaande wordt alles op de Site u aangeboden "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING. U wordt erop geattendeerd dat sommige rechtsgebieden het uitsluiten van impliciete garanties niet toestaan, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn misschien niet op u van toepassing. U dient uw lokale wetgeving te raadplegen voor eventuele restricties of beperkingen betreffende de uitsluiting van impliciete garanties.
Bristol Myers Squibb is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een gebruik van de Site dat in strijd is met deze voorwaarden, het privacybeleid, en alle toepasselijke wetgeving, voorschriften en regels. Uitsluitend de gebruikers zijn aansprakelijk voor het gebruik dat zij van de Site maken.

Beperken van aansprakelijkheid. Ondanks dat Bristol Myers Squibb redelijke inspanningen betracht om hoge technische standaards en efficiënte maatregelen toe te passen en te handhaven, zijn uw toegang tot, het gebruik van en browsen op de Site voor uw eigen risico. Bristol Myers Squibb noch de andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of beschikbaar stellen van de Site zijn aansprakelijk voor de directe, bijkomende, gevolg, indirecte of aanvullende schade die het gevolg is van uw toegang tot of gebruik van de Site. Bristol Myers Squibb aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op de Site of uw downloaden van materialen, gegevens, tekst of afbeeldingen van de Site, of in het geval van technische problemen die de beschikbaarheid en het goed functioneren van de Site volledig of gedeeltelijk beïnvloeden.

Verstrekken of uitwisselen van informatie. Bepaalde gebieden van de Site kunnen u de gelegenheid bieden om on line forums, blogs, chats of sociale netwerken te bezoeken, of om opmerkingen, meningen, materialen of bepaalde informatie te verstrekken of uit te wisselen en om e-mails te versturen of anderszins feedback te verstrekken aan Bristol Myers Squibb. Bristol Myers Squibb geeft geen goedkeuring aan en verwerpt specifiek elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid betreffende de inhoud op deze forums (uitsluitend de gebruikers zijn aansprakelijk voor de door hen verstrekte informatie, gegevens, opmerkingen, meningen en/of materialen). U dient geen opmerkingen, meningen, informatie of materialen te plaatsen of op welke wijze dan ook over te dragen of uit te wisselen die in strijd zijn met gedragsnormen, zedelijkheid of de openbare orde of die onrechtmatig, bedrieglijk, oneerlijk, onevenwichtig, buitensporig, ongepast, onjuist, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, beledigend, aanstootgevend, kleinerend, onbehoorlijk, opruiend, pornografisch, godslasterlijk zijn, of die op een bepaalde manier minachtend zijn of kunnen worden aangemerkt als een gedraging -of een aanmoediging daartoe- die wordt beschouwd als een strafbaar feit, of als het veroorzaken van civielrechtelijke aansprakelijkheid, of die anderszins in strijd is met de wet of de in de farmaceutische industrie toepasselijke wet of regelgeving, of die niet geschikt is voor het beoogde publiek van de functie. Bovendien is het u niet toegestaan om opmerkingen, meningen, informatie of materialen te plaatsen of op welke wijze dan ook over te dragen of uit te wisselen die (a) inbreuk maken op de rechten van anderen of hun privacy of reclamerechten schenden, (b) door een auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht zijn beschermd, tenzij de expliciete schriftelijke toestemming van de eigenaar van dat recht is verkregen, (c) een virus, bug of ander schadelijk onderdeel bevatten, of (d) onrechtmatig samenspannen tegen een andere persoon ter beperking van handel of concurrentie. U bent zelf volledig aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de schending van een auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht, of een ander nadeel dat het gevolg is van uw gebruik van de Site.
Onverminderd het bovenstaande behoudt Bristol Myers Squibb zich het recht voor om de toegang van een gebruiker tot een dienst op te heffen wanneer zij zich bewust wordt van een oneigenlijk gebruik (bijv. verstrekken van inhoud die onrechtmatig, onzedelijk, of in strijd is met de openbare orde of met deze voorwaarden, een gebruik dat schadelijk is of kan zijn voor de reputatie van de onderneming of haar groep, etc.), evenals het recht om bedoelde oneigenlijke inhoud te verwijderen.

Verstrekken persoonsgegevens van de gebruiker. Op de "persoonlijk identificeerbare informatie of persoonsgegevens" in de elektronische communicatie naar de Site is het privacybeleid van de Site van toepassing. Anderzijds wordt en zal de door u per e-mail of anderszins naar de Site verstuurde, geen persoonsgegevens bevattende communicatie of materialen, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, of dergelijken worden behandeld als zijnde niet-vertrouwelijk of in eigendom. Met uitzondering van persoonsgegevens waarop zoals vermeld het privacybeleid van de Site van toepassing is, bent u zich ervan bewust dat alles dat u verstuurt of plaatst door Bristol Myers Squibb of haar groepsondernemingen kan worden gebruikt voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot het reproduceren, onthullen, overdragen, publiceren, verspreiden en plaatsen daarvan. Bovendien staat het Bristol Myers Squibb vrij om de ideeën, concepten, kennis, processen of technieken, vervat in een communicatie die u naar de Site verstuurt, te gebruiken voor elk mogelijk doel, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, marketen en verkopen van producten en diensten, waarbij van die ideeën, concepten, kennis, processen of technieken gebruik wordt gemaakt. Alle door u verstrekte gegevens en informatie moet waarheidsgetrouw zijn (inclusief zonder beperking alle informatie gebruikt voor het invullen van formulieren op de Site). U bent verantwoordelijk voor het voortdurend up-to-date houden van alle verstuurde informatie. In alle gevallen bent u zelf volledig aansprakelijk voor door u verstrekte bedrieglijke of onjuiste gegevens of informatie en voor een nadeel, verlies of schade geleden door Bristol Myers Squibb of derde partijen als gevolg van verstrekte informatie, gegevens, opmerkingen, meningen of materialen.

Links naar andere sites. Het aanbieden van een link naar een andere website die niet door Bristol Myers Squibb wordt beheerd, dient uitsluitend uw gemak en impliceert niet dat Bristol Myers Squibb de website of locatie van die andere derde partij goedkeurt of aanbeveelt. Bristol Myers Squibb heeft geen zeggenschap over de inhoud of het beheer van aan de Site gelinkte websites van derde partijen en is dus ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die inhoud of dat beheer. Doorlinken naar ander pagina´s buiten de Site of naar andere sites gebeurt op uw eigen risico. U dient zich ervan te vergewissen dat de inhoud daarop geschikt is voor u, voor wat betreft het beoogde publiek van de gelinkte websites en de toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer u doorlinkt naar een andere site zorgt u er dan voor dat u kennis neemt van de juridische kennisgeving en het privacybeleid van de nieuwe site. Deze kunnen afwijken van de juridische kennisgeving en het privacybeleid die op de Site van toepassing zijn.

Toepasselijk recht. Op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het collisierecht. U stemt in met en onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter met betrekking tot alle vragen en geschillen voortvloeiend uit uw gebruik van de Site en deze overeenkomst. Voor zover de toepasselijke wetgeving dat toestaat, dient elke claim of rechtsvordering voortvloeiend uit of verband houdend met uw toegang tot of gebruik van de Site te worden ingediend, binnen 6 maanden na de dag waarop die claim of vordering ontstond of tot stand kwam.

Authentieke tekst.

Deze authentieke tekst is in het Engels en de partijen komen overeen dat de Engelse versie zal prevaleren voor zover er sprake is van tegenstrijdigheden met vertalingen van dit document.

Duur van de Site. Voor zover de toepasselijke wetgeving dat toestaat, kan Bristol Myers Squibb te allen tijde een deel van of de volledige Site en de inhoud en functies daarvan of de daarop aangeboden diensten wijzigen en/of tijdelijk of permanent buiten werking stellen of verwijderen.

Wijzigen van de Overeenkomst. Voor zover de toepasselijke wetgeving dat toestaat, kan Bristol Myers Squibb te allen tijde de op het gebruik van de Site van toepassing zijnde voorwaarden van deze overeenkomst wijzigen. Indien bepaalde in deze juridische kennisgeving vermelde voorwaarden zijn gewijzigd, zal de gewijzigde kennisgeving op de Site worden geplaatst. U bent gebonden aan die wijzigingen en dient deze voorwaarden dus periodiek door te lezen."