Educatieve materialen Imnovid - Bristol Myers Squibb

Additionele risicominimalisatie-materialen Imnovid (pomalidomide)

De risico minimalisatie materialen voor Imnovid (pomalidomide) zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen. Het Zwangerschapspreventie Programma vereist dat alle voorschrijvers en verspreiders van pomalidomide ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van dit pakket voordat zij pomalidomide aan een patiënt voorschrijven of verstrekken.

  • Dit pakket bevat de informatie die nodig is om Imnovid (pomalidomide) voor te schrijven en te verstrekken, inclusief informatie over het Zwangerschapspreventie Programma (ZPP).

  • Raadpleeg voor veiligheidsadvies de brochure “Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg”.

  • Pomalidomide is structureel verwant aan thalidomide. Thalidomide is een bekende humaan teratogene stof die ernstige, levensbedreigende aangeboren afwijkingen kan veroorzaken.

Materiaal voor voorschrijvers

Volledig pakket (alle onderstaande materialen in één pdf)
Algoritme ter beoordeling nieuwe patiënt
Informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
Meldformulier zwangerschap
Risicobewustzijnsformulier

Materiaal voor patiënten

Patiënteninformatie voor de behandeling met Imnovid

Aanvullende informatie betreffende deze producten is beschikbaar in de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op
www.cbg-meb.nl
. Ook kunt u contact opnemen met medischeafdeling@bms.com of 030-3002222.

Voor informatie en vragen over risicomanagement inzake producten van Bristol Myers Squibb en de Zwangerschapspreventieprogramma’s of voor een papieren versie of extra kopieën van de materialen kunt u contact opnemen met de afdeling Patient Safety via safety_netherlands@bms.com.