ELIQUIS Risk Minimization Plan materiell

Det er utarbeidet opplæringsverktøy til lege og pasient, såkalt «Risikominimeringsmateriell» som skal støtte forskrivning og riktig bruk av ELIQUIS® innenfor godkjente indikasjoner (se ELIQUIS® preparatomtale for fullstendig informasjon). Materiellet omfatter en forskrivningsveileder samt pasientkort.

Forskrivningsveileder

Forskriverveilederen gir anbefalinger vedrørende bruk av ELIQUIS® (apixaban) til følgende indikasjoner:

 • Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II).
 • Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter).
 • Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.

Anbefalingene omfatter:

 • Dosering av ELIQUIS®
 • Dosereduksjon til risikopasienter
 • Veiledning ved bytte fra eller til ELIQUIS® -behandling
 • Anbefalinger for behandling av pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon
 • Detaljer om populasjoner med potensielt høyere risiko for blødning
 • Kirurgi og invasive prosedyrer
 • Midlertidig seponering
 • Spinal/epidural anestesi eller punksjon
 • Håndtering av overdose og blødning
 • Bruk av antikoagulasjonstester

 

Forskrivningsveilederen er ikke en erstatning for ELIQUIS® preparatomtale. Det henvises til preparatomtalen for fullstendig informasjon.


Pasientkort

Alle pasienter som behandles med ELIQUIS® 5 mg eller 2,5 mg skal få utlevert et pasientkort og informeres om viktigheten av riktig behandling med en antikoagulant og betydningen av å ta legemidlet som forskrevet. Det er særlig viktig at forskriver informerer pasienten om viktigheten av å ta legemidlet til fast tid daglig, om tegn på blødning og når man bør oppsøke helsepersonell.

Pasientkortet inneholder informasjon til leger, tannleger og apotek om behandling med en antikoagulant og viktig kontaktinformasjon dersom det skulle oppstå en nødssituasjon.

Pasientene skal rådes til å ha dette pasientkortet med seg til enhver tid, og til å fremvise det til alt helsepersonell inkludert apotekpersonell når deres medisinering diskuteres.