Juridisk informasjon

Aksept av avtale. Din tilgang til og bruk av dette nettstedet, noen av dets underdomener og/eller kataloger, dets applikasjoner og funksjonaliteter og alle opplysninger eller meddelelser, herunder e-poster ("Nettstedet") er undergitt nedenstående vilkår, retningslinjene for personvern, erklæringen om legemiddelovervåking og alle gjeldende lover og forskrifter. Enhver bruker må lese disse juridiske bestemmelsene nøye. Dersom du ikke godtar noen av vilkårene, må du ikke søke tilgang til Nettstedet.

Ved å gå inn på og bruke Nettstedet erklærer du at du fullt ut forstår, aksepterer og vedtar, uten noen begrensning eller noe forbehold, disse vilkårene samt eventuelle andre meddelelser eller instruksjoner som du måtte ha fått fra Bristol Myers Squibb da du gikk inn på og brukte Nettstedet. Du er videre enig i at alle andre avtaler mellom deg og Bristol Myers Squibb er erstattet av denne avtalen og ikke lenger i kraft når det gjelder din tilgang til og bruk av Nettstedet.

Brukens utstrekning. Bristol-Myers Squibb Norway Ltd drifter Nettstedet for å  gi brukerne personlig informasjon om BMS Study Connect samt å gi brukerne generelle opplysninger av bedriftsmessig eller institusjonell art om Bristol-Myers Squibb Company og/eller dets datterselskaper i Norge. Du forplikter deg til ikke å bruke Nettstedet for å tilby dine egne tjenester eller kommersielle virksomhet knyttet direkte eller indirekte til slike tjenester eller produkter, eller for noen andre formål som er urettmessige, umoralske, i strid med allmennhetens interesser eller uansett i strid med disse vilkårene.

Meninger og anbefalinger som fremkommer fra andre brukere av Nettstedet står for deres egen regning og er ikke ment som noen godkjennelse eller anbefaling fra Bristol-Myers Squibb Companys side av noe bestemt produkt eller noen bestemt tjeneste. Du er velkommen til å bruke Nettstedet. Du kan laste ned materiale som er vist på Nettstedet for utelukkende ikke-kommersielt, eget bruk, forutsatt at du beholder alle forbehold om opphavsrett og andre immaterielle rettigheter som finnes på materialet eller nettstedet. Du må imidlertid ikke kopiere, distribuere, endre, overføre, gjenbruke, overflytte, legge lenke til eller bruke noe av innholdet på Nettstedet for offentlige eller kommersielle formål, herunder, men ikke begrenset til, tekst, fotografier, grafikk, tabeller, bilder, ikoner, teknologi, programvare, audiovisuelt og lydbasert innhold, grafisk design, kilde- og objektkoder, e-postadresser og lenker (til Nettstedet og/eller noen av dets underdomener og/eller kataloger) uten Bristol Myers Squibb forutgående skriftlig tillatelse, som når den er gitt, når som helst kan trekkes tilbake av Bristol Myers Squibb.

Hvis du har en registreringskode eller et passord for tilgang til eller bruk av Nettstedet, er disse personlige og kan ikke overdras. Det er strengt forbudt å dele registreringskode eller passord som du måtte ha med andre eller på noen måte sette andre i stand til å bruke dem.

Målgruppe og territorium. Bristol Myers Squibb gjør sitt beste for å sikre at tilgang til Nettstedet med innhold skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter og annet regelverk, men garanterer ikke at opplysningene på Nettstedet er hensiktsmessig eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor Norge eller for enkeltpersoner som ikke er innenfor målgruppen i henhold til beskrivelsen av den tiltenkte målgruppen som finnes på Nettstedets hjemmeside. Bruk som foretas av noen som ikke ligger innenfor målgruppen, og/eller tilgang til Nettstedet fra territorier der innholdet på Nettstedet kan være ulovlig eller upassende, er ikke tillatt. Den som velger å gå inn på Nettstedet fra andre steder, gjør dette på eget initiativ og er ansvarlig for overholdelse av lokale lover.

Ikke medisinske råd. Nettstedet gir ikke medisinske råd. Bristol Myers Squibbs produkter eller andre farmakologiske produkter som eventuelt kan være beskrevet på dette Nettstedet, kan være tilgjengelig bare med resept fra lege. Bristol Myers Squibb er ikke involvert i å yte medisinske eller lignende fagmessige tjenester eller råd, og opplysningene som gis på Nettstedet er ikke ment å komme isteden for medisinske råd som gis av lege. Hvis du ønsker eller trenger slike tjenester eller råd, bør du straks ta kontakt med lege.

Hvis du er lege, bes du ikke stole utelukkende på opplysninger på Nettstedet for konkret informasjon om en bestemt patologi og/eller påvisning, diagnose, prognose, foreskrivning og der det er aktuelt, hensiktsmessig behandling av hvert enkelt tilfelle. Selv om opplysningene kan bli oppdatert regelmessig, bør brukere selv sette seg inn i de offisielle fulle opplysninger om foreskrivning for alle farmakologiske produkter som er nevnt på dette Nettstedet for å få den nyeste og mest fullstendige informasjon.

Opphavsrettsbeskyttelse. Du må legge til grunn at alt du ser eller leser på dette Nettstedet er undergitt opphavsrett med mindre noe annet er angitt skriftlig, og det kan ikke brukes på annen måte enn angitt i disse vilkårene eller i teksten på Nettstedet uten forutgående skriftlig tillatelse fra Bristol Myers Squibb. Bristol Myers Squibb garanterer ikke at din bruk av materiale vist på Nettstedet ikke vil innebære inngrep i rettighetene til tredjeparter som ikke er eid av eller tilknyttet Bristol Myers Squibb.

Varemerker. Varemerker, varenavn, logoer og tjenestemerker (sammen kalt "varemerkene"), som er vist på Nettstedet, er registrerte og uregistrerte varemerker som tilhører Bristol Myers Squibb, selskapets tilknyttede selskaper over hele verden eller andre. Intet som finnes på dette Nettstedet må fortolkes som at det gir en rett eller lisens, enten underforstått, ved bortfall av andres rettigheter eller på annen måte, til å bruke noe varemerke som er vist på Nettstedet uten forutgående skriftlige godkjennelse fra Bristol Myers Squibb eller tredjepart som måtte eie varemerke som er vist på Nettstedet. Din bruk av varemerker som er vist på Nettstedet eller noe annet innhold på Nettstedet, er strengt forbudt, med mindre noe annet er bestemt i disse vilkårene. Du underrettes også om at Bristol Myers Squibb vil gjøre gjeldende sine immaterielle rettigheter fullt ut så langt det er tillatt etter loven, herunder ved begjæring om straffeforfølgelse i aktuelle tilfeller.

Fraskrivelse av garanti. Selv om Bristol Myers Squibb gjør sitt beste for at Nettstedet skal inneholde nøyaktige og oppdaterte opplysninger (ved anvendelse av sine interne behandlingsrutiner for gjennomgang og godkjennelse av alt innhold), gir selskapet ingen garanti eller tilsikring for innholdets riktighet. Bristol Myers Squibb fraskriver seg, så langt det er tillatt etter loven, ethvert ansvar for feil eller utelatelser i Nettstedets innhold. Uten at det begrenser det foranstående, tilbys alt på Nettstedet til deg "AS IS", UTEN GARANTI AV NOEN ART, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL ELLER FOR AT DET IKKE OPPSTÅR INNGREP I ANDRES RETTIGHETER. Du bør være klar over at noen land ikke tillater fraskrivelse av underforståtte garantier, slik at noe av den ovenstående ansvarsfraskrivelsen kanskje ikke gjelder for deg. Gå gjennom lokal lovgivning for å se etter begrensninger når det gjelder fraskrivelse av underforståtte garantier.

Bristol Myers Squibb er ikke ansvarlig for, og kan ikke holdes ansvarlig for noen bruk av Nettstedet som kan være i strid med disse vilkårene, retningslinjene for personvern og alle gjeldende lover og forskrifter og annet regelverk. Brukeren vil være de eneste ansvarlige for den bruk de gjør av Nettstedet.

Ansvarsbegrensning. Selv om Bristol Myers Squibb gjør sitt beste for å iverksette og opprettholde høye tekniske standarder og effektive tiltak, foregår din bruk av Nettstedet på din egen risiko. Hverken Bristol Myers Squibb eller andre som er engasjert i å skape, produsere eller levere Nettstedet, er ansvarlig for noe direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som følge av din tilgang til eller bruk av Nettstedet. Bristol Myers Squibb påtar seg intet ansvar og er ikke ansvarlig for skade på, eller viruser som kan infisere, ditt datautstyr eller andre eiendeler som følge av din tilgang til, eller bruk av Nettstedet, eller av at du laster ned materiale, data, tekst eller bilder fra Nettstedet, eller dersom tekniske problemer helt eller delvis påvirker Nettstedets tilgjengelighet og funksjonalitet.

Sending eller utveksling av opplysninger. Visse områder på Nettstedet kan sette deg i stand til å komme inn online på fora, blogger, chatter eller sosiale nettverk, sende eller utveksle kommentarer, meninger, materiale eller alle former for informasjon, og sende e-poster, eller på annen måte gi tilbakemeldinger til Bristol Myers Squibb. Bristol Myers Squibb godkjenner ikke, og fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar for noe innhold på disse fora (brukerne er alene ansvarlig for opplysninger, data, kommentarer, meninger og/eller materiale de sender fra seg). Du må ikke legge inn eller på noen måte overføre eller utveksle kommentarer, meninger, opplysninger eller materiale som er i strid med etikk, moral eller den offentlige orden, eller som er ulovlig, falskt, urimelig, ubalansert, overdrevet, upassende, unøyaktig, truende, injurierende, nedsettende, usedelig, fornærmende, krenkende, ringeaktende, uanstendig, opphissende, pornografisk eller bespottende som på noen måte kan være nedverdigende eller som kan innebære eller oppfordre til en handling som vil bli ansett som en straffbar handling, føre til sivilrettslig ansvar, eller på annen måte bryte med lov eller regelverk innen farmakologibransjen eller forskrifter eller som kan være uegnet for målgruppen for funksjonaliteten. Videre er det forbudt for deg å legge ut eller på noen måte overføre eller utveksle kommentarer, meninger, opplysninger eller materiale som (a) gjør inngrep i andres rettigheter eller bryter med deres private eller offentlige rettigheter, (b) er beskyttet av opphavsrett, varemerkerettighet eller andre immaterielle rettigheter, med mindre det skjer med uttrykkelig samtykke fra innehaveren av vedkommende rettighet, (c) inneholder et virus, en programfeil eller andre skadelige ting, eller (d) som kan innebære ulovlig samarbeid med andre med sikte på å begrense handel eller konkurranse. Du er alene ansvarlig for eventuell skade som skyldes inngrep i opphavsrett, varemerke eller annen immaterielle rettigheter eller annen skade som oppstår som følge av din bruk av Nettstedet.

Uten hensyn til det foranstående forbeholder Bristol Myers Squibb seg rett til å trekke tilbake brukeres tilgang til enhver tjeneste dersom selskapet blir kjent med upassende bruk (f eks sending av innhold som er ulovlig, umoralsk, i strid med den offentlige orden, i strid med disse vilkårene, eller bruk som er eller kan være skadelig for selskapets eller konsernets renommé osv), og forbeholder seg også rett til å fjerne slikt upassende innhold.

Sending av brukers personopplysninger. Eventuelle "personlig identifiserbar informasjon eller personopplysninger" i elektronisk kommunikasjon til Nettstedet er undergitt Nettstedets personvernregler. Meddelelser eller materiale du sender til Nettstedet som ikke inneholder personopplysninger med e-post eller på annen måte, herunder data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielle og ikke underlagt eiendomsrett. Med unntak av personopplysninger, som som nevnt vil være underlagt Nettstedet personvernregler, må du være klar over at alt du sender eller legger ut, kan brukes av Bristol Myers Squibb eller dets tilknyttede selskaper for ethvert formål, herunder, men ikke begrenset til, reproduksjon, bekjentgjøring, overføring, offentliggjøring, kringkasting og utleggelse på nettet. Bristol Myers Squibb står også fritt til å bruke alle ideer, konsepter, all know-how, alle prosesser og alle teknikker som finnes i kommunikasjon du sender til Nettstedet for ethvert formål, herunder, men ikke begrenset til, utvikling, fremstilling, markedsføring og salg av produkter og tjenester som gjør bruk av slike ideer, konsepter, slik know-how, slike prosesser og teknikker. Alle data og all informasjon du sender må være sannferdig (herunder, men ikke begrenset til, all informasjon benyttet til å fylle ut skjemaer på Nettstedet). Du er ansvarlig for å holde all informasjon som sendes kontinuerlig oppdatert. I alle tilfeller er du alene ansvarlig for eventuelle uriktige eller upresise data eller opplysninger som du sender og for all skade og alt tap som Bristol Myers Squibb eller tredjeparter lider som følge av opplysningene, dataene, kommentarene, meningene eller materialet som er sendt.

Lenker til andre nettsteder. Lenker vi legger ut til andre nettsteder som ikke kontrolleres av Bristol Myers Squibb er kun for å gjøre ting lettere for deg og innebærer ingen godkjennelse eller anbefaling fra Bristol Myers Squibbs side av slike nettsteder eller adresser. Bristol Myers Squibb har ikke kontroll over innholdet eller administrasjonen av tredjeparts nettsteder lenket til Nettstedet og kan ikke holdes ansvarlig for slikt innhold eller slik administrasjon. Hvis du lenker deg til andre sider utenfor Nettstedet eller andre nettsteder, skjer det på egen risiko. Du bør påse at innholdet der er egnet for deg i henhold til målgruppen for de lenkede nettstedene og gjeldende lover og forskrifter. Dersom du har lenket til et annet nettsted, bør du gjøre deg kjent med vilkårene for bruk og retningslinjene for personvern for vedkommende nettsted. De kan avvike fra dem som gjelder for Nettstedet.

Lovvalg. Denne avtale og dens oppfyllelse skal være undergitt norsk rett, uten hensyn til norsk internasjonal privatretts bestemmelser. Du samtykker i og vedtar norske domstolers eksklusive jurisdiksjon når det gjelder alle spørsmål og tvister som oppstår av din bruk av Nettstedet og denne avtale. I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende rett, må alle krav eller søksmålsgrunnlag som oppstår av eller er knyttet til din tilgang til eller bruk av Nettstedet, fremmes innen 2 år fra den dag da kravet eller søksmålsgrunnlaget oppstod eller påløp.

Autentisk tekst. Denne avtale er skrevet på norsk, og partene er enige om at den norske versjonen skal gå foran dersom det skulle oppstå konflikt med eventuelle oversettelser av dette dokument.

Nettstedets varighet. I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende rett, kan Bristol Myers Squibb til enhver tid endre og/eller midlertidig eller varig suspendere eller fjerne hele eller deler av Nettstedet og innhold, funksjonaliteter eller tjenester som stilles til rådighet på Nettstedet.

Endring av avtalen. I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende rett, kan Bristol Myers Squibb til enhver tid revidere bestemmelsene i denne avtale som gjelder bruken av Nettstedet. Dersom noen av vilkårene i disse vilkårene for bruk endres, vil de endrede bestemmelsene kunngjøres på Nettstedet. Du er bundet av slike revisjoner, og bør derfor regelmessig gå gjennom disse vilkårene.