Partnerskap i kliniska prövningar

     
Klinisk prövning

BMS bedriver cirka 293 prövningar globalt med fler än 66 400 patienter. I Norden pågår cirka 60 prövningar på 792 patienter, varav ca 28 prövningar på 159 patienter i Sverige (december 2022).

Ungefär 50 personer arbetar på Bristol-Myers Squibbs nordiska avdelning för kliniska prövningar. Vår organisation består av projektledare, monitorer, kontraktsspecialister och projektadministratörer.

Vår vision är att vara den självklara partnern för högkvalitativa forskningscentra med målsättningen:

  • Rätt prövning där Sverige kan bidra med patienter
  • Hög datakvalitet
  • Nöjda samarbetspartners

Vi har ett nära samarbete med vår medicinska avdelning och våra vetenskapliga rådgivare som är experter inom sitt sjukdomsområde. Vi samarbetar även med andra partners från olika områden för att i ännu högre grad stödja forskning och utveckling av läkemedel.

Partnerskap inom kliniska prövningar

Partnerskap inom kliniska prövningar

Vi bygger nätverk med utvalda forskningscenter med målet att skapa ett nära partnerskap runt kliniska prövningar för att stödja forskning och utveckling av läkemedel. Detta partnerskap bygger på ömsesidig respekt för respektive partners kompletterande kompetens

För forskningscentren ger partnerskapet en möjlighet att:

  • involveras tidigt i uppstart och planering av prövningen
  • ge input på vilka prövningar som är av intresse i Norden
  • ge input på studiedesign och upplägg om möjligt

För oss innebär partnerskapet en ökad förståelse för patientgruppen, standardbehandling och behovet av medicinsk behandling. Det ger också en bättre inblick i resurser och prövningssituation, vilket bidrar till bättre utvärdering och förståelse för vilka prövningar som bör prioriteras i Norden.

Val av forskningscentra

De forskningscentra som vi samarbetar med utvärderas bland annat utifrån tid för uppstart, patientrekrytering och kvalitet. Detta jämförs sedan med andra forskningscentra och länder. Resultatet påverkar sedan val av forskningscentra för kommande prövningar.

Återkoppling

Under och efter varje prövning ber vi våra partners om återkoppling på vårt samarbete. Det är avgörande för att hela tiden kunna utvecklas och bli bättre kliniska prövningspartners.

Mer information om kliniska prövningar

Bristol Myers Squibb

www.bms.se
www.bms.com/researchers-and-partners/clinical-trials-and-research 
www.bmsstudyconnect.com

Andra webbsidor om kliniska prövningar:

www.fass.se
www.clinicaltrials.gov
www.clinicaltrialsregister.eu
www.kliniskastudier.se
www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/

NOSE1902894-01-01