Allmänna Villkor

Godkännande av avtal. Din tillgång till och användning av denna hemsida, Hemsidans subdomäner och/eller kataloger, dess applikationer och funktioner samt all tillhörande information eller kommunikation, inklusive e-post ("Hemsidan") är föremål för Integritetspolicy, biverknings-/reklamationsvillkoren samt tillämpliga lagar och regler samt följande villkor (hädanefter kallade Allmänna Villkor). Alla användare måste noggrant läsa dessa Allmänna Villkor. Vänligen använd inte sidan om du inte godkänner nämnda villkor. Genom att besöka och använda Hemsidan, förstår och accepterar du, utan begränsningar eller förbehåll, dessa Allmänna Villkor samt eventuell annan information eller andra instruktioner som Bristol Myers Squibb kan meddela den som har åtkomst till Hemsidan. Dessutom godkänner du att alla tidigare överenskommelser mellan dig och Bristol Myers Squibb ersätts och är utan verkan avseende åtkomst och användning av Hemsidan. Alla hänvisningar i dessa Allmänna Villkor till "Bristol Myers Squibb" avser kollektivt Bristol Myers Squibb Company och alla dess nuvarande och framtida dotterbolag och andra anknutna bolag.

Användningens omfattning. Bristol Myers Squibb AB tillhandahåller Hemsidan för att ge användaren personlig information om Study Connect och Bristol Myers Squibb AB och/eller dess dotterbolag i Sverige. Du godkänner att inte använda Hemsidan för att utbjuda egna eller tredje parts tjänster och/eller produkter till försäljning, för marknadsföringsåtgärder eller annan kommersiell verksamhet som är direkt eller indirekt hänförlig till sådana produkter, eller för något annat syfte som är olagligt, oetiskt, strider mot allmän ordning eller på annat sätt strider mot dessa villkor.

De åsikter och rekommendationer som uttrycks av Hemsidans användare är deras egna åsikter och ska inte anses som godkännande eller rekommendationer från Bristol Myers Squibb avseende någon särskild produkt eller tjänst. Du får surfa runt fritt på Hemsidan. Du får endast ladda ner Hemsidans material för personligt, icke-kommersiellt bruk, och under förutsättning att du behåller all information rörande upphovsrätt och annan äganderätt som anges på materialet eller som i övrigt framkommer på Hemsidan. Du får dock inte kopiera, distribuera, modifiera, överföra, återanvända, länka till eller använda något material på Hemsidan för offentliga och/eller kommersiella ändamål, inkluderat (men inte begränsat till) text, fotografier, grafik, tabeller, bilder, ikoner, teknik, mjukvara, audiovisuella verk och ljudmaterial, grafiska design, källkod och ämneskoder, e-postadresser och länkar (till Hemsidan och/eller någon av dess underdomäner och/eller kataloger) utan föregående skriftligt godkännande från Bristol Myers Squibb Company. Ett sådant godkännande kan när som helst återkallas av Bristol Myers Squibb. Om du har erhållit registreringskod eller lösenord för åtkomst av Hemsidan är dessa personliga och kan inte överlåtas. Det är strängt förbjudet att dela med sig av eventuell registreringskod eller eventuellt lösenord, eller på annat sätt möjliggöra att andra personer använder sig av dem.

Avsedd målgrupp och territorium. Bristol Myers Squibb vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att Hemsidan och dess innehåll tillhandahålls i enlighet med tillämpliga lagar, författningar och andra regler, men garanterar inte att informationen på Hemsidan är lämplig eller tillgänglig för användning på platser utanför Sverige eller av personer som inte ingår i den avsedda målgruppen enligt den definierade målgruppen på Hemsidans förstasida. Användning av Hemsidan av personer som inte utgör avsedd målgrupp och/eller tillgång till denna hemsida från områden där Hemsidans innehåll kan vara olagligt eller olämpligt är förbjuden. De som väljer att gå in på Hemsidan från andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar själva för att följa lokala lagar.

Ingen medicinsk rådgivning. Hemsidan syftar inte till att ge medicinsk rådgivning. Beskrivningar av Bristol Myers Squibbs produkter eller andra produktbeskrivningar som eventuellt återfinns på denna hemsida är endast tillgängliga genom recept från legitimerad läkare. Bristol Myers Squibb ger inte medicinska råd eller annan professionell vägledning på området, och den information som tillhandahålls på Hemsidan är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning. Om du är i behov av sådan hjälp eller rådgivning bör du omedelbart kontakta läkare. Om du är hälso- eller sjukvårdspersonal bör du inte enbart lita på informationen på denna hemsida vid diagnostisering, prognoser, administrering eller annan lämplig behandling som kan vara aktuell i varje enskilt fall. Trots att informationen på Hemsidan uppdateras kontinuerligt, bör användaren ändå själv konsultera bipacksedeln och all annan förskrivningsinformation rörande samtliga läkemedel som nämns på denna hemsida för de senaste uppdateringarna och fullständig information.

Upphovsrättsligt skydd. Du bör utgå från att allt du ser eller läser på Hemsidan är upphovsrättsskyddat material om inte annat skriftligen anges. Materialet får inte användas i annan utsträckning än vad som anges i dessa Allmänna Villkor, skriftligen framgår på Hemsidan eller medges genom föregående skriftligt samtycke från Bristol Myers Squibb Company. Bristol Myers Squibb vare sig garanterar eller föreger att din användning av Hemsidans material inte gör intrång i tredje mans rättigheter och som inte ägs eller på annat sätt är kopplade till Bristol Myers Squibb.

Varumärken. De varumärken, firmanamn, logotyper och tjänstemärken (gemensamt benämnda "Varumärkena") som visas på Hemsidan är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Bristol Myers Squibb, dess globala dotterbolag eller andra. Ingenting på Hemsidan skall tolkas som beviljande, underförstått, eller på annat sätt, av licensiering eller annan rättighet att nyttja något varumärke som visas på Hemsidan utan ett föregående skriftligt medgivande från Bristol Myers Squibb eller sådan tredje part som kan äga de Varumärken som visas på Hemsidan. Din användning av varumärken eller annat innehåll som visas på Hemsidan, är, utöver vad som anges i dessa Allmänna Villkor, strängt förbjuden. Du är också införstådd med att Bristol Myers Squibb kommer att övervaka och upprätthålla sina företagshemligheter och/eller immateriella rättigheter i enlighet med lag, vilket innefattar rättsliga åtgärder om nödvändigt.

Undantag. Trots att Bristol Myers Squibb vidtar rimliga åtgärder för att ge korrekt och aktuell information på Hemsidan (genom att följa de interna processerna för granskning och godkännande av allt innehåll), ger företaget inga garantier eller utfästelser rörande innehållets riktighet. Bristol Myers Squibb tar inget ansvar, utöver vad som följer av tvingande lag, för eventuella fel eller brister i innehållet på Hemsidan. Utan begränsning av vad som angetts i det föregående, är allt som tillhandahålls på Hemsidan I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNINGSGARANTIER, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Observera att vissa jurisdiktioner inte tillåter friskrivning från underförstådda garantier, varför några av ovan nämnda undantag eventuellt inte tillämpas i ditt fall. Vänligen kontrollera nationell lagstiftning rörande restriktioner eller begränsningar avseende friskrivning från underförstådda garantier. Bristol Myers Squibb kan inte heller hållas ansvarig för eventuell användning av Hemsidan som skulle stå i strid med dessa regler och villkor, Integritetspolicy och andra tillämpliga lagar, föreskrifter och bestämmelser. Användarna ansvarar själva för sin användning av Hemsidan.

Ansvarsbegränsning: Trots Bristol Myers Squibb vidtar rimliga åtgärder för att skapa och upprätthålla en hög teknisk standard och effektiva hjälpmedel, sker din användning av, och surfandet på, Hemsidan på egen risk. Varken Bristol Myers Squibb eller någon annan part som medverkar till att skapa, producera eller leverera Hemsidan är ansvarig för eventuell skada, vare sig direkt eller indirekt, följdskada eller skadestånd till följd av din tillgång till eller användning av Hemsidan. Bristol Myers Squibb ska inte heller hållas ansvarig för eventuella skador, genom virus eller annat, på din datorutrustning eller annan egendom som är en följd av din tillgång till, användning av eller surfande på Hemsidan, eller som genom nedladdning av material, data, text eller bilder från Hemsidan, eller i händelse av tekniska problem helt eller delvis påverkar Hemsidans tillgänglighet och funktionalitet.

Informationsutbyte. Vissa delar av Hemsidan kan ge dig tillgång till online-forum, bloggar, chattar eller sociala nätverk, möjlighet att kommentera eller ta del av andras kommentarer, åsikter, material eller annan typ av information, samt möjlighet att skicka e-post eller på annat sätt ge feedback till Bristol Myers Squibb. Bristol Myers Squibb stödjer inte utan avsäger sig allt ansvar för innehållet i dessa forum (användarna är själva ansvariga för den information, data, synpunkter, åsikter och/eller material de bidrar med). Du får inte posta eller på annat sätt överföra eller utbyta sådana kommentarer, åsikter eller sådan information eller material som strider mot etik, moral eller allmän ordning, är olaglig, falsk, orättvis, obalanserad, överdriven, olämplig, felaktig, hotfull, kränkande, nedsättande, obscen, stötande, nedsättande, oanständig, provocerande, pornografisk, vanhelgande eller som på annat sätt kan anses nedsättande, eller som kan utgöra eller uppmana till beteende som kan betraktas som brottsligt, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lag, branschpraxis eller annan reglering eller beteende som inte kan anses godtagbart för den avsedda målgruppen. Dessutom är det förbjudet att publicera eller på annat sätt överföra eller utbyta kommentarer, åsikter, information eller material som (a) kränker andras rättigheter, privatliv eller integritet, (b) är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd eller annan immaterialrätt, om det saknas skriftligt godkännande från rättighetsinnehavaren för sådan användning, (c) innehåller virus, buggar eller andra skadliga objekt eller (d) kan utgöra olagligt samarbete för begränsning av handeln eller den sunda konkurrensen. Du är själv ansvarig för eventuella skador som uppstår till följd av en överträdelse av upphovsrätt, varumärken eller annan immateriell rättighet, eller någon annan skada som uppstår till följd av din tillgång till och/eller din användning av Hemsidan. Oaktat vad som stadgas i det föregående förbehåller sig Bristol Myers Squibb rätten att återkalla användarnas tillgång till någon tjänst om företaget får kännedom om otillbörlig användning (t.ex. tillhandahållande av material som är olagligt, omoraliskt, strider mot allmän ordning, står i strid med dessa villkor, all användning som skadar eller kan skada företagets eller koncernens renommé ... osv) företaget förbehåller sig även rätten att ta bort sådant olämpligt innehåll.

Personuppgiftsbehandling All "personligt identifierbar information eller personuppgifter" genom elektronisk kommunikation till Hemsidan styrs av Hemsidans Integritetspolicy. Däremot kommer kommunikation eller material som överförs till Hemsidan via e-post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande och som inte innehåller personuppgifter anses vara, och behandlas som, icke-konfidentiell information utan äganderätt. Med undantag för personuppgifter vars hantering, som nämnts, regleras av Hemsidans Integritetspolicy, är du införstådd med att allt du överför eller skickar kan användas av Bristol Myers Squibb för vilket syfte som helst, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, offentliggörande, överföring, publicering, utsändning och andra inlägg. Dessutom står det Bristol Myers Squibb fritt att använda idéer, koncept, know-how, processer eller tekniker som finns i all kommunikation som skickas till Hemsidan för vilka ändamål som helst inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och/eller tjänster med hjälp av sådana idéer, koncept, know-how, processer eller tekniker. Alla data och information du skickar måste vara sanningsenlig (inklusive, men utan begränsning till all information som används för att fylla i några formulär på Hemsidan). Du är ansvarig för att upprätthålla och kontinuerligt uppdatera all information som lämnats. I samtliga fall är du ensamt ansvarig för falsk eller felaktig data eller information som du tillhandahåller och för eventuella skador eller förluster som åsamkas Bristol Myers Squibb eller tredje part på grund av den information, data, synpunkter, åsikter eller material som du tillhandahåller.

Länkar till andra hemsidor. Tillhandahållande av en länk till en annan hemsida som inte kontrolleras av Bristol Myers Squibb sker endast för din egen bekvämlighet och innebär inte ett stöd eller en rekommendation från Bristol-Myers Squibb rörande sådan plats eller hemsida som tillhandahålls av tredje man. Bristol Myers Squibb har ingen kontroll över innehåll eller hantering av tredje parts hemsidor som är länkade till från Hemsidan och kan inte heller hållas ansvarig för sådana sidors innehåll eller hantering. Din länkning till andra platser eller sidor sker på egen risk. Se till att innehållet däri är lämpligt för dig samt den avsedda målgruppen för de länkade hemsidorna och att innehållet är i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. När du länkats till en annan hemsida, var noga med att se över allmänna villkor och integritetspolicyn på den nya webbplatsen. De kan skilja sig från vad som gäller för den här Hemsidan.

Tillämplig lag. Detta avtal och dess fullgörande regleras av svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler. Du medger och samtycker till att svensk domstol har exklusiv behörighet i alla frågor och tvister som kan uppstå vid din tillgång till och/eller din användning av Hemsidan och dessa Allmänna Villkor. I den mån tillämplig lag tillåter måste varje krav eller åtgärd som härrör från eller som rör din åtkomst eller användning av Hemsidan framställas inom två (2) år från den dag då sagda krav uppstod eller tillkom.

Språk. Avtalet är på svenska och parterna är överens om att den svenska versionen har företräde i händelse av bristande överensstämmelse mellan olika översättningar av dokumentet.

Hemsidans varaktighet. I den utsträckning tillämpliga lagar tillåter får Bristol-Myers Squibb när som helst ändra och/eller tillfälligt eller permanent upphäva eller ta bort hela eller delar av Webbsidan och dess innehåll, funktioner eller tjänster som erbjuds där.

Ändring av avtalet. I den utsträckning tillämpliga lagar tillåter får Bristol Myers Squibb när som helst ändra dessa Allmänna Villkor i detta avtal som reglerar tillgången till och användningen av Hemsidan. Alla ändringar av dessa Allmänna Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet granska dessa Allmänna Villkor.