Läkemedel inom hjärt- och kärlsjukdomar

Om Eliquis ®


ELIQUIS ® (APIXABAN) ÄR INDICERAT FÖR:

 • Profylax mot stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), ålder ≥ 75 år, hypertoni, diabetes mellitus, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA-klass ≥ II).
 • Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE), och profylax mot recidiverande DVT och LE hos vuxna (se avsnitt Varningar och försiktighet beträffande hemodynamiskt instabila patienter med lungemboli).
 • Profylax mot venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik.
eliquis

PROFYLAX AV STROKE OCH SYSTEMISK EMBOLISM HOS VUXNA PATIENTER MED ICKE-VALVULÄRT FÖRMAKSFLIMMER  

I den randomiserade, dubbel-blinda, ARISTOTLE-studien jämfördes effekt och säkerhet med Eliquis® 5 mg två gånger dagligen mot warfarin med mål INR 2-3. Genomsnittlig uppföljningstid var 1,8 år.

I ARISTOTLE-studien uppvisade Eliquis® jämfört med warfarin vid icke-valvulärt förmaksflimmer:

 • Signifikant minskad risk för stroke /systemisk embolism med 21% (RRR, p=0,01) , 0.33% ARR/år
 • Signifikant minskad risk för allvarliga blödningar med 31 % RRR (p<0,0001), 0,96 % ARR/år
 • För varje 1000-tal patienter som behandlades i 1,8 år förhindrade Eliquis®, jämfört med warfarin, stroke hos 6 patienter samt allvarlig blödning hos 15 patienter*

BEHANDLING AV DJUP VENTROMBOS (DVT) OCH LUNGEMBOLISM (LE), OCH PROFYLAX AV RECIDIVERANDE DVT OCH LE HOS VUXNA.

I den randomiserade, dubbel-blinda AMPLIFY-studien jämfördes Eliquis® med konventionell terapi med subkutant enoxaparin följt av warfarin.

Eliquis® doserades som 10 mg två gånger dagligen (5 mg x 2 tabletter, två gånger dagligen) under 7 dagar, följt av 5 mg två gånger dagligen i 6 månader.

5395 patienter med akut venös tromboembolism studerades avseende på recidiv av symtomatisk venös tromboembolism eller dödsfall i samband med venös tromboembolism samt förekomst av allvarliga blödningar samt kliniskt relevanta icke-allvarliga blödningar.

I AMPLIFY-studien uppvisade Eliquis jämfört med lågmolekylärt heparin och warfarin:

 • Signifikant minskad risk för allvarliga blödningar med 69% (RRR, p<0,0001) , 1,2% ARR/år
 • Jämförbar reduktion av återkommande venös tromboembolism och VTE-relaterad död (p<0,0001 för non-inferiority)
 • Effekten av Eliquis var jämförbar med warfarin/enoxaparin oavsett om initialdiagnos var djup ventrombos eller lungemboli

PROFYLAX AV VENÖSA TROMBOEMBOLISKA HÄNDELSER (VTE) HOS VUXNA PATIENTER SOM GENOMGÅTT ELEKTIV HÖFT- ELLER KNÄLEDSPLASTIK.

A. Knäledsplastik

Eliquis® har i en randomiserad, dubbel-blind studie, jämförts med konventionell terapi för att utvärdera effekt och säkerhet av Eliquis® som trombosprofylax vid total knäledsplastik (TKR).

Totalt 1 238 patienter randomiserades till olika dubbelblinda doser av Eliquis alternativt enoxaparin 40 mg subkutant. Behandlingen varade 10-14 dagar, med början 12-24 timmar efter operationen.

 • Eliquis® 2,5 mg x 2 reducerade risken jämfört med enoxaparin 40 mg subkutant för total VTE/död oavsett orsak hos vuxna patienter som genomgått elektiv TKR med 38% (RRR, p<0,0001), 9,3 % ARR
 • Risken för allvarliga blödningar eller kliniskt relevanta icke-allvarliga blödningar var jämförbar mellan behandlingsalternativen (p=0.3014)#

B. Höftledsplastik

Eliquis® har studerats i en randomiserad, dubbelblind, studie där 5407 patienter som genomgått total höftplastik fick antingen Eliquis 2,5 mg x 2 dagligen eller enoxaparin vid en dos av 40 mg subkutant var 24:e timme.

Eliquis® initierades 12 till 24 timmar efter operation medan enoxaparin initierades 12 timmar före operation. Profylax fortsatte under 35 dagar efter kirurgi. Patienterna följdes under ytterligare 60 dagar efter den senaste dosen av studieläkemedlet. Det primära effektmåttet utgjordes av asymtomatisk eller symtomatisk djup ventrombos, icke-fatal lungemboli eller död oavsett orsak under behandlingsperioden.

Eliquis® jämfört med lågmolekylärt heparin som trombosprofylax vid elektiv höftplastik visade:

 • Eliquis® 2,5 mg x 2 reducerade risken för total VTE/död oavsett orsak hos vuxna patienter som genomgått elektiv höftplastik med 64% (RRR, p<0,0001), 2,5% ARR jämfört med enoxaparin 40 mg x 1
 • Eliquis® 2,5 mg x 2 uppvisade ingen ökad risk för allvarlig blödning jämfört med enoxaparin 40 mg (p=0,54)¤

HÄR HITTAR DU MER INFORMATION OCH STÖD FÖR DIG OCH DINA PATIENTER:

För mer information, besök www.eliquis.se där du kan hitta produktfakta, patienthjälpmedel, utbildningar, kongressinformation och mycket mer om Eliquis®. Information och stödverktyg för dina patienter som behandlas med Eliquis® kan du finna på www.eliquispatient.se.

FÖRPACKNINGAR:

Eliquis 2,5 mg: Kartonger med 20, 60 och 168 filmdragerade tabletter, Alu PVC/PVdC blister.

Eliquis 5 mg: Kartonger med 14, 28, 56 och 168 filmdragerade tabletter. Alu PVC/PVdC perforerade endosblister med 100x1 filmdragerade tabletter, Alu PVC/PVdC blister.

Eliquis® (apixaban) Rx. F, B01AF02, Filmdragerade tabletter 5 och 2,5 mg. Indikationer hos vuxna: 1. Profylax av venös tromboembolism (VTEp) efter elektiv höft‑ eller knäledsplastik. 2. Profylax av stroke och systemisk embolism vid icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) med en eller flera riskfaktorer. 3. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE), Förebyggande av återkommande DVT och LE. Eliquis är kontraindicerat vid: 1. Pågående kliniskt signifikant blödning. 2. Leversjukdom associerad med koagulationsrubbning och kliniskt relevant blödningsrisk. 3. Händelse eller tillstånd som bedöms som en betydande riskfaktor för större blödning. 4. Samtidig behandling med något annat antikoagulantium såsom ofraktionerat heparin (UFH), lågmolekylärt heparin, heparinderivat, orala antikoagulantia förutom vid särskilda omständigheter under byte av antikoagulationsbehandling, då UFH ges i doser nödvändiga för att bibehålla en central ven- eller artärkateter öppen eller då UFH ges under kateterablation för förmaksflimmer. Eliquis rekommenderas ej vid CrCl <15 ml/min, till patienter i dialys, med hjärtklaffprotes eller till patienter med befintlig eller tidigare trombos som har fått diagnosen antifosfolipidsyndrom. Eliquis rekommenderas ej vid allvarligt nedsatt leverfunktion. Enligt SPC 20 feb 2024.

För fullständig information och pris se fass.se.

Bristol Myers Squibb, Tel. 08-704 71 00, www.bms.com/se, Pfizer AB, Tel. 08-550 52 000, www.pfizer.se.


Referenser:

1) Produktresumé för Eliquis®

* Granger CB et al., N Engl J Med. 2011;365:981-92
# Lassen et al., Journal of Thrombosis and Haemostasis, 5: 2368–2375
¤ Lassen et al., NEJM, 363;26 nejm.org december 23, 2010

432SE1908190