Hållbarhet

Miljöansvar

I avvägningen mellan behovet av läkemedel och hänsyn till miljön väger nyttan med läkemedel tungt. Därför är det viktigt att veta så mycket som möjligt om hur läkemedel påverkar miljön så att vi kan minimera följdverkningarna under läkemedlets hela livscykel. Miljöarbetet på BMS är formulerat i vår EHS-policy, det vill säga policy som rör miljö, hälsa och säkerhet. Att denna efterlevs utvärderas av ansvarig EHS-koordinator vid varje BMS-anläggning. Koordinatorerna följer löpande upp bland annat miljöutsläpp, förvaring och oskadliggörande av avfall, hälso- och säkerhetsrisker för våra medarbetare samt energikonsumtion. Förutom att miljöarbetet vid produktion av läkemedel följer lokala lagar och förordningar har BMS också certifieringar enligt ISO 14001 samt OHSAS 8001.

Vårt miljöansvar

Utmaningarna som vår planet står inför är stora och det är viktigare än någonsin att vi arbetar med miljöfrågor. Klimatförändringar, föroreningar och förlust av biologisk mångfald är bara några av problemen och vi behöver samarbeta för att hitta lösningar. Läkemedel påverkar miljön och det är vårt ansvar att minska konsekvenserna på miljön så mycket som möjligt.

På BMS letar vi hela tiden efter sätt att minska vårt koldioxidavtryck, spara resurser och använda hållbara metoder i vår verksamhet. Från att minska avfall och energiförbrukning till att anskaffa material på ett ansvarsfullt sätt arbetar vi för att göra en positiv inverkan. Hållbarhet berör allt vi gör, från hur vi tillverkar våra produkter, till anläggningar, anställda och sedan hur vi levererar våra läkemedel till patienterna.

Det här gör vi

Förra året siktade vi på BMS med att uppnå en minskning av växthusgasutsläppen med 2 procent, glädjande nog nådde vi istället 6 procent i slutet av 2022. Vi uppnådde också en minskning på 37 procent av avfallet till deponier. Vi fortsätter att driva förbättrad hantering av olika avfall genom program som inkluderar hur vi köper, använder, återvinner och gör oss av med material.

Vi behöver läkemedel för att bota, förebygga och lindra sjukdomar. Nyttan för våra sjuka patienter är mycket stor och måste vägas mot den påverkan som blir på miljön. Därför är det viktigt att veta så mycket som möjligt om läkemedlens miljöeffekter, så att vi kan påverka miljön så lite som möjligt. Det gäller under läkemedels hela livscykel – hela vägen från forskning till tillverkning, transporter, användning i hemmet eller på sjukhus fram till den slutliga hanteringen av avfall och vad som kommer ut i avloppen, och vidare ut i naturen om substanserna inte kan renas av reningsverken.


Våra medarbetare har ett starkt engagemang och internt finns nätverket Go Green som driver miljöengamang och kunskapshöjande aktiviter och kommunikation inom BMS, lokalt och i samverkan med globala organisationen.


Våra miljömål är högt uppsatta och omfattar alltifrån att minska energi och vattenanvändning, att göra produktionsprocessen mer miljövänlig till att säkerställa rätt användning, hantering och återvinning hos konsumenter.


Här kan du se mer om BMS fortsatta miljömål – länk till infografik

Det här kan du hjälpa till med

Som läkemedelsföretag gör vi det vi kan för att minska läkemedels påverkan på miljön, men vi behöver också hjälp av dig som använder våra läkemedel. Tänk på att lämna in läkemedel till apoteket som inte ska användas. Det gäller också läkemedelsförpackningar av ogenomskinligt material som tuber och burkar,  injektionsflaskor och ampuller samt förpackningar som innehållit infusionsvätskor med läkemedelssubstanser. Tomma förpackningar kan sorteras som andra hushållssopor.

Läs mer om hur vi på BMS jobbar med hållbarhet och människors hälsa i fokus

Hållbarhet

För oss på BMS handlar hållbarhet om en hälsosam framtid där vi nyttjar kraften i forskning och innovation.

Människors hälsa i fokus

Tack vare forskning och innovationer har enorma framsteg skett de senaste decennierna när det gäller nya läkemedelsbehandlingar.

Samhällsansvar

Tillgången till vård och behandling är väsentlig för folkhälsan och ger människor möjligheten att leva ett friskare liv.