Stroke och strokeprevention

Stroke är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Den leder till syrebrist i hjärnan och gör att funktioner som syn, tal, känsel och rörelser kan bli påverkade eller gå förlorade.

Primär strokeprevention

 

Primär strokeprevention innebär en behandling som ska förhindra eller fördröja en stroke hos en person som tidigare varit frisk. Om man har identifierat riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom kan en preventiv behandling vara aktuell. Risken för en stroke ökar om du har högt blodtryck, förmaksflimmer, diabetes eller höga halter av blodfetter. Ålder är också en riskfaktor.

En stor och viktig del av primärprevention av stroke är därför att hålla koll på blodtrycket, men också att införa hälsosamma levnadsvanor. Det handlar till exempel om att sluta röka, se över sina alkoholvanor och sin kost, motionera mer och se till att du etablerar vanor som motverkar stress och sömnbrist.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och hur du kan anpassa dina levnadsvanor för att få ett långt och bra liv!

Hos Hjärt-Lungfonden hittar du mer information om din sjukdom och om framstegen som görs inom området varje dag.

Sekundär strokeprevention

 

Sekundär strokeprevention innebär insatserna som görs efter en stroke, för att förhindra att du får en till. Vanligtvis är den sekundära strokepreventionen en livslång behandling som omfattar såväl medicinering som förändringar i livsstil. Precis som vid primär strokeprevention är det viktigt att äta och sova bra, motionera, stressa mindre och inte konsumera för mycket alkohol. Hos de patienter som röker är det av stor betydelse att detta upphör och det är även viktigt att ha koll på blodsockernivåerna efter en stroke.

Vilken behandling och vilka förändringar i vardagen som fungerar bäst för dig, beror på orsaken bakom din stroke.

Prata med din behandlande läkare om vilken behandlingsform som passar just dig – och hur du kan anpassa dina levnadsvanor för att få ett långt och bra liv!

Hos Hjärt-Lungfonden hittar du mer information om din sjukdom och om framstegen som görs inom området varje dag.