Dermatologi

Behandling av patienter med plackpsoriasis

Bristol Myers Squibb tillhandahåller läkemedel inom det dermatologiska fältet i form av tablettbehandling mot plackpsoriasis. Här kan du som förskriver läkemedel hitta mer information och praktiska tips och råd.

Bristol Myers Squibb erbjuder tablettbehandlingen SOTYKTU® - den första selektiva allosteriska TYK2-hämmaren - som innehåller den aktiva substansen deukravacitinib. TYK2 förmedlar signalering av interleukin 23 (IL 23), interleukin 12 (IL 12) och typ I-interferoner (IFN), vilka är naturligt förekommande cytokiner som är inblandade i det inflammatoriska svaret och immunsvaret. Deukravacitinib hämmar frisättningen av proinflammatoriska cytokiner och kemokiner.


Hos Psoriasisförbundet hittar du mer information om sjukdomen och om framstegen som görs inom området.


Information till dig som förskriver SOTYKTU®

Om du arbetar inom vården och har patienter som står under behandling eller ska förskrivas SOTYKTU® kan du hitta användbar information här.

 


Bli en del av vår SOTYKTU-community

Vill du ta del av nyheter inom psoriasisområdet? Då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få tillgång till:

· Nyheter om SOTYKTU

· Kunskap och inspiration

· Inbjudningar till webbinarier och utbildningstillfällen
 


▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
SOTYKTU® (deukravacitinib), Rx (F), 6 mg filmdragerade tabletter. Immunsuppressivt medel, ATC-kod: L04AA56
Villkor: Subventioneras endast för patienter som fått otillräcklig effekt av konventionell och biologisk systemisk behandling, eller där detta inte är lämpligt.
Indikation: SOTYKTU är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.
Kontraindikationer: Kliniska relevanta aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos)
Varningar och försiktighet: Infektioner: Deukravacitinib kan öka risken för infektioner. Behandling med deukravacitinib ska inte inledas hos patienter med klinisk relevant aktiv infektion förrän infektionen har läkt ut eller behandlats. Tuberkulos: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas ska patienterna utvärderas med avseende på tuberkulosinfektion. Behandling mot tuberkulos ska övervägas hos patienter med latent eller aktiv tuberkulos i anamnesen för vilka adekvat behandling inte kan bekräftas. Maligniteter: Maligniteter, inklusive lymfom och icke-melanom hudcancer, har observerats i kliniska studier. Kardiovaskulära biverkningar: Tillgängliga data från kliniska studier visar inte på någon ökad risk för MACE, DVT och LE vid behand-ling med deucravacitinib. För maligniteter och kardiovaskulära biverkningar: Det är inte känt huruvida hämning av tyrosinkinas 2 (TYK2) kan vara kopplad till biverkningarna av januskinas (JAK)-hämning med avseende på maligniteter och allvarliga kardiovaskulära biverkningar. Långsiktiga säkerhetsutvärderingar pågår. Riskerna och fördelarna med behandling med deukravacitinib ska övervägas innan behandling startas på patienter. Vacciner: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas bör alla för åldern lämpliga vaccinationer ges enligt gällande vaccinationsriktlinjer. Levande vacciner ska undvikas till patienter som behandlas med deukravacitinib. Svaret på levande eller icke-levande vacciner har inte utvärderats.
Graviditet: Det finns begränsad mängd data från användningen av deukravacitinib hos gravida kvinnor. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av deukravacitinib under graviditet.
Förpackningar: Kartonger med 28 filmdragerade tabletter. Blisterkartor med 14 tabletter (kalenderblister).
Övrig information: För pris och ytterligare information, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé 20 december 2023.
Bristol Myers Squibb, tel. 08 704 71 00, www.bms.com/se