Seminarium 2 - Almedalen 2023

Hur kan vi öppna dörrar för nya behandlingar för Sveriges patienter?

Under Almedalsveckan i Visby genomförde Bristol Myers Squibb Sverige seminariet ”Hur kan vi öppna dörrar för nya behandlingar för Sveriges patienter? Vilka möjligheter finns och vad innebär det för patienterna?”

Tillgången till nya läkemedel och behandlingar kan betyda skillnaden mellan liv och död. Men ändå kan det ta lång tid innan en godkänd behandling når patienterna. Sverige har ambitionen att vara en ledande life science-nation. Samtidigt är tillgången till nya behandlingar sämre än i flera av våra grannländer. Dessutom ställer utvecklingen mot precisionsmedicin och avancerade behandlingar ytterligare krav på det svenska systemet för introduktion av nya behandlingar.

Seminariet inleddes av Jerker Liljestrand från Hypertrofisk Kardiomyopatis Svenska Sällskap. Han gav patientperspektiv på hur det är att leva med en livshotande sjukdom men utan tillgång till rätt diagnostik och behandling.


Därefter följde en paneldiskussion med Gilbert Tribo (L) regionråd och regionstyrelsens förste vice ordförande i Region Skåne, Anders Viberg, senior analytiker på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Frida Lundmark, policysakkunnig vid Lif, de forskande läkemedelsföretagen. Modererade gjorde Fredrik Hed.

- Vi behöver mod att utmana lagstiftningen för att kunna tillämpa informationsdriven vård på riktigt. Samtidigt behöver vi också dela på risken när det kommer till finansiering, det fordrar nya betalningsmodeller, säger Gilbert Tribo (L).

Tre olika perspektiv diskuterades av deltagarna. Perspektiven, som kallades dörrar under seminariet, utgjordes av: (1) tillgång till nya värdeskapande behandlingar, (2) innovativa betalningsmodeller och (3) informationsdriven vård. 

- Det behövs klinisk data eller att ny data skapas för att kunna introducera nya behandlingar. Vi behöver också vara överens om att fasa ut behandlingar som inte fungerar. Återkoppling från gjorda insatser behöver också förbättras för att skapa motivation, säger Anders Viberg.

Till varje dörr fick panelen beskriva olika framgångsfaktorer, benämnda nycklar. Av nycklarna framkom att det behövs mer samarbete, utveckling av nationella register som på ett effektivare sätt kan möjliggöra insamling, delande och analys av data, samverkan kring att ta fram nya betalningsmodeller samt att ha modet att utmana och utveckla dagens lagstiftning. Värdet av samarbete och att använda data betonade samtliga panellister under seminariet.

- Det är viktigt att vi har en struktur för att data kan tas emot, delas och analyseras. En bred diskussion behövs om vad vi menar med evidens: vad och hur vi följer upp, säger Frida Lundmark.

Avslutningsvis fick Jerker Liljestrand ordet igen. Vikten av att nycklarna användas på rätt sätt för att uppnå en patientnytta värd namnet blev mycket tydligt.

Ämnen tidigare år - egenmonitorering och innovationer

Vi på BMS missar inte tillfället att vara på plats på Almedalen varje år. Med politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar vi utmaningar och genererar idéer för att svensk sjukvård ska vara i världsklass.

BMS i Sverige vill vara en aktiv röst och partner i samhället och också vara med och driva utvecklingen av life science och vårt hälso- och sjukvårdssystem. Att vara på Almedalen är en självklarhet för oss eftersom det är ett unikt tillfälle på året där alla viktiga samhällsaktörer samlas.

BMS i Almedalen 2022

Patienter ska inte behöva vänta. Ändå är det precis vad våra svenska patienter gör när det tar lång tid att införa nya behandlingar och köerna till cancervården är långa. På Almedalen 2023 lyfte vi de mest brännande sjukvårdsfrågorna tillsammans med kunniga gäster. Hur bygger vi en jämlik och effektiv cancervård?

Under Almedalsveckan bjöd BMS tillsammans med All.Can in till frukostseminariet ”Att mäta det vi vill veta och veta vad vi vill mäta – ojämlik cancervård och regionala skillnader”. Ett seminarium med mål att belysa samt diskutera ojämlikheter inom dagens cancervård samt regionala skillnader inom cancervården.