På önskelistan 2023

När ett nytt år börjar väcks tankar och förhoppningar inför framtiden. BMS har ställt frågor till personer verksamma inom vård och hälsa – vad vill de se hända 2023?

Utjämnade läkemedelskostnader >

För Anna-Lena Danielsson (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten, är utgifterna för nya och kostsamma läkemedel en angelägen fråga.

En nära cancervård >

Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer, menar att det är hög tid att patienter får tillgång till behandling närmare sitt hem. 

Vård närmare invånarna >

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande sjukhusstyrelsen i Region Uppsala, vill ge regionens invånare möjligheter till mobil cancervård.

Ge precisionsmedicin rätt förutsättningar >

För Jenni Nordborg, chef för internationella relationer på Lif, är kommande utredningsförslag inom kliniska prövningar och hälsodata av avgörande betydelse. 

Nytänk inom cancervården >

En mer effektiv cancervård står på önskelistan för Jessica Lundström, samhällspolitisk chef BMS Sverige. Hon menar att Bristol Myers Squibb bland annat kan bidra med att sprida information om vilka olika lösningar som finns. 

Innovation förbättrar människors liv >

Att innovation baserat på nya vetenskapliga data förbättrar patienters liv. Det står överst på önskelistan för Jörg Schulze, vd BMS Sverige.

Hållbar hälso- och sjukvård >

Tillsammans med hälso – och sjukvården vill BMS bidra med så mycket hälsa som möjligt utifrån samhällets begränsade resurser. Det säger Joseffa Moritz, kommunikationschef BMS Norden.

Ett nytt cancerlöfte >

Att kunna bota alla former av cancer – det är en vision och önskning för Irene Svenonius (M), oppositionsregionråd i Region Stockholm. Hon har konkreta förslag på vad regionen skulle kunna bidra med.


Utjämnade läkemedelskostnader

För Anna-Lena Danielsson (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten, är utgifterna för nya och kostsamma läkemedel en angelägen fråga.

*Vad är nummer ett på din önskelista inför 2023 för att finna en lösning på snabb tillgång till nya effektiva behandlingar?

-På regional nivå önskar jag att finansieringssystemet för de nya, kostsamma läkemedlen uppdateras. Man behöver hitta utjämningsmekanismer. Idag slår kostnaderna för olika mot regionerna. För vår del kan det bli så mycket som en tredjedel av vår läkemedelsbudget som går till dessa läkemedel. 

På nationell nivå bör man sänka trösklarna för införandet av nya läkemedel. Till exempel genom att hitta nya betalningsmodeller med en riskfördelning på regioner, företag och staten. På europeisk nivå gäller det att få till en ändamålsenlig läkemedelslagstiftning.  

*Vad kommer du att bidra med? 

- Region Västerbotten kommer att fortsätta driva på för en mer solidarisk finansieringsmodell. Jag kommer att vara aktiv i den här frågan, även nationellt när det gäller att hitta nya modeller och möjligheter att införa de nya läkemedlen. 

 

Tillbaka till toppen >


En nära cancervård

Margareta Haag

Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer, menar att det är hög tid att patienter får tillgång till behandling närmare sitt hem. 

*Vad är nummer ett på din önskelista inför 2023 - vad vill du se inom området ”Nära vård” för personer med cancer?

- Jag vill se att personer med cancer erbjuds möjligheten att behandlas nära hemmet, eller i hemmet. Det måste ske under 2023 anser vi, för det hjälper både patienter och sjukvården. 

Allt fler patienter behöver cancervård och kapaciteten på sjukhusen räcker inte till. I till exempel Uppsala ökar antalet patienter med fem procent varje år.  Där har man just ett projekt med cancervård nära hemmet, och både patienter och vårdpersonal tycker att det fungerat mycket bra. Möjligheten till nära vård gör att patienterna känner sig tryggare, och även att de närstående inte behöver ta tid för att transportera sig till och från sjukhuset. 

*Vad kommer Nätverket mot cancer och du att bidra med?

- Vi kan hjälpa dem inom sjukvården som vill starta ”Nära vård”-projekt med att se till att patientperspektivet är i fokus. Det måste finnas patientsamverkan hela vägen i projekten - från planering, till genomförande och utvärdering. 

 

Tillbaka till toppen >


Vård närmare invånarna

Malin Sjöberg Högrell

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ordförande sjukhusstyrelsen i Region Uppsala, vill ge regionens invånare möjligheter till mobil cancervård.

*Vad är nummer ett på din önskelista inför 2023 när det gäller mobil och nära cancervård?

-Vi vill flytta vården närmare invånarna. På min önskelista står att vi ska kunna erbjuda mera nära cancervård i hela Region Uppsala. Vårt projekt med mobil cancerbehandling från en buss har varit mycket lyckat. Jag skulle vilja att bussen kunde vara ute och rulla flera dagar i veckan, och till fler ställen, som exempelvis Tierp eller Östhammar. Naturligtvis måste patienten alltid vara i fokus, och en del patienter måste ju åka till sjukhuset. Men att man har möjlighet att ge behandling utanför stora sjukhus, kanske på ett shoppingcentrum, kan underlätta för patienterna – bara att hitta parkeringsplats vid Akademiska sjukhuset kan ofta vara ett problem hos oss.

På längre sikt skulle jag vilja att vi kunde erbjuda vård i hemmet. Att man som patient kan stanna hemma, och att vården kan komma hem och ge behandling. 

*Vad kommer du att bidra med? 

- Jag kommer att säkerställa att detta finns högt upp på den politiska agendan. Specialistvården ska flytta närmare patienten. 

 

Tillbaka till toppen >


Ge precisionsmedicin rätt förutsättningar

För Jenni Nordborg, chef för internationella relationer på Lif, är kommande utredningsförslag inom kliniska prövningar och hälsodata av avgörande betydelse. 

*Vad är nummer ett på din önskelista inför 2023 för att öka möjligheten att dela hälsodata i Sverige?

- Jag önskar verkligen att de viktiga utredningar som handlar om kliniska prövningar och hälsodata kan lägga förslag som vi kan ta om hand. Det är viktigt för hur vi arbetar med precisionsmedicin i Sverige. 

*Vad kommer du att bidra med? 

- Nästa år är Sverige ordförandeland i EU och kommer då att ha en konferens som handlar om framtidens life science. Vi behöver en hållbar struktur inom Europa för hur vi arbetar med precisionsmedicin. Sverige kommer att lyfta upp de svåra frågorna kring data, etik, integritet och marknad - som har stor betydelse för oss som personer och för oss som samhälle.

 

Tillbaka till toppen >


Nytänk inom cancervården

En mer effektiv cancervård står på önskelistan för Jessica Lundström, samhällspolitisk chef BMS Sverige. Hon menar att Bristol Myers Squibb bland annat kan bidra med att sprida information om vilka olika lösningar som finns. 

*Vad är nummer ett på din önskelista inför 2023 för att öka möjligheterna till en effektiv och personcentrerad cancervård?

- Jag önskar att fler vågar börja använda de lösningar som finns för en mer effektiv cancervård. Allt fler drabbas av cancer och samtidigt räddar nya behandlingar fler liv. Det gör att cancervården tar emot allt fler patienter.  Därför gäller det att tänka lite bredare, till exempel att komplettera med behandling utanför sjukhusets väggar. Då kan patienterna få vården de behöver och kanske på ett sätt som passar dem bättre. 

*Vad kommer du att bidra med? 

- Vi kommer att arbeta för att sprida kunskapen om de goda exempel som finns på olika lösningar för patienternas och samhällets bästa.

 

Tillbaka till toppen >


Innovation förbättrar människors liv

Att innovation baserat på nya vetenskapliga data förbättrar patienters liv. Det står överst på önskelistan för Jörg Schulze, vd BMS Sverige.

*Vad är nummer ett på din önskelista inför 2023 när det gäller att välkomna innovation till Sverige? 

- Jag har tre olika önskningar. Första önskningen är att vi kan skapa ny vetenskaplig data som möjliggör innovation som bidrar till att förbättra patienters liv här i Sverige.  Andra önskningen är att vi fortsätter att bygga vår innovationskraft här i Sverige för att skapa denna data. Och tredje önskningen är att Sverige bidrar till EU:s läkemedelslagstiftning på ett sätt som gör att vi kan attrahera innovation till Europa och specifikt till Sverige. 

*Vad kommer du att bidra med? 

- Det jag kan lova är att vi kommer att fortsätter investera. Det gör vi genom att fortsätta driva våra kliniska prövningar här, det hjälper patienter att snabbare få tillgång till innovation och förbättrar därmed deras liv.

 

Tillbaka till toppen >


Hållbar hälso- och sjukvård

Tillsammans med hälso – och sjukvården vill BMS bidra med så mycket hälsa som möjligt utifrån samhällets begränsade resurser. Det säger Joseffa Moritz, kommunikationschef BMS Norden.

*Vad är nummer ett på din önskelista inför 2023 för att vi ska få en mer hållbar hälso-och sjukvård? 

 - Får man önska en sak så är det förstås att människor får vara friska. Om fler människor är friska och får leva ett bra liv med bra livskvalitet, så sparar också samhället resurser. Hälso- och sjukvården blir mer hållbar och kan fokusera på att behandla de svårast sjuka. 

*Vad kommer du att bidra med? 

- Vi har ett brett engagemang internt och för dialog med hälso- och sjukvården för en hållbar utveckling. Tillsammans vill vi bidra med så mycket hälsa som möjligt utifrån samhällets begränsade resurser.

 

Tillbaka till toppen >


Ett nytt cancerlöfte

Att kunna bota alla former av cancer – det är en vision och önskning för Irene Svenonius (M), oppositionsregionråd i Region Stockholm. Hon har konkreta förslag på vad regionen skulle kunna bidra med.

*Vad är nummer ett på din önskelista inför 2023 när det gäller forskning och kliniska prövningar?

-Min önskan i första hand för nästa år är att vi ska kunna komma fram med ett cancerlöfte. Vi har kommit så långt med forskningen att det nu är dags att säga att vi ska utrota cancer – göra all cancer botbar.

*Vad kommer du att bidra med?

-Jag ser att en av de viktiga åtgärder som vi kan vidta är att inrätta en precisionsmedicinsk cancer science-fond. Där forskningen, industrin och vården tillsammans ska ta fram gemensamma lösningar. Jag ser också att vi måste arbeta mycket mera hälsoförebyggande. Vi vet genom forskning vad som kan utlösa cancer, och här ser jag att hälsoobligationer kan vara en väg framåt. 

 

Tillbaka till toppen >