Så fungerar ORENCIA®

T-cellsaktivering är centralt i den inflammatoriska kaskaden vid reumatoid artrit och psoriasisartit, med påverkan både på inflammationen och den bennedbrytande processen. ORENCIA® är den enda biologiska behandlingen vid RA och PsA som verkar tidigt i den inflammatoriska kaskaden genom att hämma aktiveringen av T-celler. (1,2,3)

orencia

ORENCIA® hindrar selektivt den kostimulatoriska signalen mellan CD80/86 på den antigenpresenterande cellen och CD28 på T-cellen, som krävs för full aktivering av T-celler. Den aktiva substansen hos ORENCIA® heter abatacept. Hämning av T-cellsaktivering uppstår genom att CTLA-4-domänen hos abatacept binder till CD80/86 på den antigenpresenterande cellens yta. Därmed hindras CD28 på T-cellens yta från att binda till den antigenpresenterande cellen, som krävs för full aktivering av T-cellen. Detta medför en minskad frisättning av proinflammatoriska cytokiner såsom interleukiner, TNF och CRP. (1,4)

Att ORENCIA® hämmar aktivering och vidare profilering av T-celler påverkar även aktiveringen av B-celler och makrofager och minskar deras produktion av autoantikroppar respektive cytokiner, vid reumatoid artrit. (4)


References: 

  1. Orencia produktresumé, www.fass.se.
  2. Cope AP, Schulze-Koops H, Aringer M. The central role of T cells in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2007;(5 Suppl 46):S4-11.
  3. FitzGerald O, Winchester R. Psoriatic arthritis: from pathogenesis to therapy. Arthritis Res Ther. 2009; 11(1): 214.
  4. Choy EH. Selective modulation of T-cell co-stimulation: a novel mode of action for the treatment of rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2009 May-Jun;27(3):510-8.

ORENCIA® (abatacept) 50 mg, 87,5 mg och 125 mg injektionsvätska för subkutan injektion (förfylld spruta), 125 mg injektionsvätska för subkutan injektion (förfylld penna) och 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska för intravenös infusion. Immunosuppressivt medel, ATC-kod: L04AA24.

Indikation:
Subkutan och intravenös beredningsform:
Reumatoid artrit - ORENCIA® i kombination med metotrexat är indicerad för:

  • behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på tidigare behandling med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), inklusive metotrexat (MTX) eller en TNF-hämmare.
  • behandling av högaktiv och progressiv sjukdom hos vuxna patienter med reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.

Vid kombinationsbehandling med abatacept och metotrexat har reduktion av progressiv leddestruktion och förbättring av fysisk funktion påvisats.
Psoriasisartrit- ORENCIA®, ensamt eller i kombination med metotrexat (MTX) är indicerad för:

  • behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter när svaret på tidigare DMARD-behandling inklusive MTX har varit otillräckligt och för vilka ytterligare systemisk behandling för psoriatiska hudskador inte krävs.

Subkutan beredningsform, endast förfylld spruta:
Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit- ORENCIA® injektionsvätska, lösning i förfylld spruta i kombination med metotrexat är indicerad för behandling av måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA) hos pediatriska patienter från 2 års ålder och uppåt som svarat otillräckligt på tidigare DMARD behandling. ORENCIA® kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller när behandling med metotrexat är olämplig.
ORENCIA® injektionsvätska, lösning i förfylld spruta har inte studerats hos barn och ungdomar under 2 års ålder.

Intravenös beredningsform:
Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit - ORENCIA® pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning i kombination med metotrexat är indicerad för behandling av måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA) hos pediatriska patienter från 6 års ålder och uppåt som svarat otillräckligt på tidigare DMARD-behandling. ORENCIA® kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller när behandling med metotrexat är olämplig.
ORENCIA® pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning har inte studerats hos barn under 6 år.

Kontraindikationer: Allvarliga okontrollerade infektioner, som sepsis och opportunistiska infektioner. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Förpackningar: Fyra förfyllda sprutor med 125 mg abatacept i en ml lösning. Fyra förfyllda pennor med 125 mg abatacept i en ml lösning. En injektionsflaska med 250 mg pulver och en silikonfri spruta.

Ytterligare information: ORENCIA® är receptbelagt och förmånsberättigat. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Baserad på produktresumé: 26 juni 2023.

Bristol-Myers Squibb AB
Tel: 08-7047100

www.bms.com/se 
www.orenciapatient.se

427-SE-2100020