Jessica Lundström

Kraftsamla för framtidens hälso- och sjukvård

2023/06/08     

I den gröna omställningen kraftsamlar politik och näringsliv kring omfattande investeringar i ny teknik och nya lösningar. Bristol Myers Squibb (BMS) anser att ett liknande anslag behövs inom hälso- och sjukvården. Investeringar i nya innovationer bidrar till att möta framtidens vårdutmaningar och möjliggör att patienter får tillgång till de senaste behandlingarna.

Life science-industrin levererar lösningar som bidrar till mätbara värden i form av att avlasta vården, rädda liv och hjälpa människor att kunna arbeta trots att man drabbats av sjukdom. Vägen framåt måste vara att dra nytta av nya lösningar för att utveckla och finansiera sjukvården.

– Vi vill att Sverige ska prioritera investeringar i mätbar förbättring med fokus på behandlingarnas påverkan i alla delar av samhället – värden som skapas i form av forskning, bättre vårdresultat och förbättrad hälsa hos patienterna, säger Jessica Lundström, chef för policy- och samhällsfrågor på Bristol Myers Squibb.

Patienter får vänta

Sverige har en stolt historia som en ledande life science-nation med en offentligfinansierad sjukvård som levererar vårdresultat i världsklass. Men på senare tid syns en oroväckande utveckling. Vårdköerna är långa samtidigt som Sverige introducerar färre nya godkända läkemedel jämfört med flera av våra europeiska grannländer.

Det innebär att patienter får vänta längre på vård och nya behandlingar, och att Sverige därmed går miste om de vård- och samhällsvinster som nya innovationer för med sig.

Ett nytt system för nya innovationer

En utmaning är att Sveriges system för introduktion av nya läkemedel är utformat för en tidigare generation läkemedel.

– Ofta innebär det att nya läkemedel och innovationer som egentligen kan vara mer kostnadseffektiva, väljs bort till förmån för andra typer av behandlingar, säger Jessica Lundström.

Den nya generationen läkemedel behöver både utvärderas och mätas på ett nytt sätt för att snabbare komma patienter och samhället till del. BMS vill bidra i processen och är även öppna för nya betalningsmodeller baserat på den patient- och samhällsnytta som skapas.

Sverige kan gå före

Sverige har utmärkta möjligheter att mäta utfallet och följa vilka värden som skapas tack vare vår digitala mognadsgrad och våra personnummer. Genom att satsa på att pröva, introducera och mäta effekten av nya läkemedel kan Sverige gå före i omställningen till framtidens hälso- och sjukvård.

– Vi vill öppna dörrarna för ett sjukvårdssystem där man har ett långsiktigt värdeperspektiv på behandlingar och där introduktionen av nya läkemedel ses som en del av helheten. Alla patienter bör ges tillgång till de senaste mest samhällsnyttiga behandlingarna, säger Jessica Lundström.

Sveriges status som life science-nation är avhängig vår förmåga att attrahera forskningsinvesteringar, genomföra kliniska prövningar och att förbättra infrastrukturen för och användandet av hälsodata. Ett viktigt led i detta är att ge svenska patienter snabb tillgång till nya kostnadseffektiva behandlingar. Det förutsätter att vi har ett smart system för att introducera nya läkemedel - det är BMS förhoppning att Sverige kan ta på sig ledartröjan.

 

Källa: Texten publicerade första gången i Dagens Industri, 7 juni 2023

fler artiklar