Patientsäkerhet

Korrekta metoder för produktmärkning, marknadsföring och information.

Säkerheten för de patienter som vi står till tjänst för är av allra största vikt. Våra produkter marknadsförs och distribueras med noggrann märkning och produktinformation. Vi tar fram märkning och informationsmaterial i enlighet med kraven från tillsynsorgan som FDA (US Food and Drug Administration) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Alla terapier som för närvarande marknadsförs måste ha en märkning som är godkänd av tillämpliga tillsynsorgan. Vår avdelning för registrerings- och regelfrågor ansvarar för att genomdriva riktlinjerna för märkningen av de marknadsförda produkterna. Vår policy är att ha en intern portal för produktmärkning som ger åtkomst till aktuell märkning världen över och märkning för produkter på vår externa webbplats.

Den viktigaste delen av vårt märkningsarbete är att förmedla hur viktigt det är att använda våra läkemedel på ett säkert sätt. Här ingår:

 • Godkänd indikation för läkemedlet
 • Beskrivning av och information om läkemedlet
 • Läkemedlets kliniska farmakologi
 • Funktioner och mekanismer
 • Doseringskvantitet
 • Korrekt administrering av läkemedlet
 • Varningar och försiktighetsåtgärder
 • Information om biverkningar
 • Interaktioner med läkemedlet
 • Användning i specifika patientpopulationer
 • Tillhandahållande av läkemedlet och korrekt förvaring

Övervakning av läkemedelssäkerhet

Att förfalska läkemedel är ett allvarligt brott och ett växande hot mot folkhälsan. Förfalskade läkemedel kan vara alltför starka eller svaga, sakna viktiga ingredienser eller till och med vara tillverkade med farliga föroreningar som kan leda till allvarliga hälsoproblem. När patienter äter läkemedel som är falska eller förfalskade förbrukas förtroendet för läkemedlens kvalitet och förhoppningen om en lyckad behandling av sjukdomen undermineras. Bristol Myers Squibb anser att inget kan prioriteras högre än att tillhandahålla äkta, säkra och effektiva läkemedel till patienterna. På grund av det här starka engagemanget för patientsäkerhet vidtar Bristol Myers Squibb avsiktliga, kontinuerliga och proaktiva åtgärder för att strikt genomdriva kvaliteten och säkerheten i våra behandlingar.

Våra experter implementerar kontinuerligt strategier och utforskar ny teknik för att avskräcka varumärkesförfalskning. Vi hanterar problem med produktintegritet genom att använda affärsmetoder som är utformade för att säkerställa att Bristol Myers Squibbs läkemedel distribueras säkert på auktoriserade marknader.

Bristol Myers Squibb samarbetar nära med tillsynsorgan, brottsbekämpande myndigheter, branschkollegor och konsumentskyddsmyndigheter över hela världen för att stärka, anta och genomdriva anti-förfalskningslagar och öka medvetenheten om varumärkesförfalskning. Bristol Myers Squibb stöder också bransch- och rättsväsendeinitiativ för att bekämpa varumärkesförfalskning. 

Riskminskning för säker användning av läkemedelsprodukter

Bristol Myers Squibb är världsledande inom banbrytande riskminskningstekniker för säker användning av läkemedelsprodukter. GRMOC (Global Risk Management Oversight Committee) arbetar för att minimera risker relaterade till våra kommersiella produkter eller utvecklingsprodukter som identifieras, utvärderas och hanteras effektivt. GRMOC ansvarar för att leda företagets riskhanteringsstrategi och godkänna alla riskhanteringsplaner (RMP, Risk Management Plans) för både kommersiellt godkända produkter och utvecklingsprodukter. 

GDSRM-avdelningen är involverad i varje steg i den kliniska utvecklingsprocessen, från första början till marknadsföring, och ser till att Bristol Myers Squibb läkemedel är säkra och att patienterna är välinformerade. GDSRM-personal ingår i teamen för klinisk utveckling och projektteamen för att öka kontinuiteten i säkerhetsbedömningen under varje skede.

Bristol Myers Squibb har för närvarande en unik och omfattande riskhanteringsplan för varje produkt, inklusive en riskminimeringsstrategi. Det övergripande målet med riskhantering är att bekräfta att fördelarna med en viss produkt överväger riskerna med största möjliga marginal för patienten. Riskhanteringsprocessen har tre faser som står i relation till varandra. Först tas säkerhetsprofilen för läkemedelsprodukten fram, inklusive det som är känt och det som inte är känt. Sedan planeras farmakovigilansaktiviteter som en nyckelkomponent i effektiv läkemedelsreglering, klinisk praxis och folkhälsoprogram. De här aktiviteterna används för att karakterisera riskerna, identifiera nya risker och öka kunskapen om läkemedels säkerhetsprofil. Slutligen, när riskminimeringen, planeringen av riskreduceringen och implementeringen inträffar, bedöms aktiviteternas effektivitet.

För riskhanteringsaktiviteter som genomförs i USA via våra REMS-program (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) har Bristol Myers Squibb infört ett antal innovativa funktioner som stöd för förskrivare, apotek och patienter. Uppgraderingar av vår teknik för vår interna kundtjänst minskade den tid det tar att slutföra REMS-registreringar och REMS-undersökningar. 

Teratogenicitet, utveckling av fysiologiska avvikelser eller fostermissbildningar, är en väl identifierad risk för produkterna REVLIMID®, THALIDOMIDE® och IMNOVID®. För att minska och reducera risken finns globala graviditetsförebyggande program med målet att förhindra risken för embryo- och fosterexponering för de här produkterna. De graviditetsförbyggande programmens sekundära mål är att informera förskrivare, patienter och apotekare om de allvarliga riskerna och villkoren för säker användning av produkterna. Programmens standarder för att reducera riskerna implementeras i varje land där produkterna är tillgängliga via kliniska studier eller kommersialisering. Det graviditetsförebyggande programmets utformning anpassas efter lokala regleringar och det lokala sjukvårdssystemet. Bristol Myers Squibb är ledande inom utvecklingen av effektiva riskhanteringsplaner och våra globala program har effektivt reducerat risken för embryo- och fosterexponering

466-SE-2100051

Läs mer om hur vi på BMS jobbar med hållbarhet och människors hälsa i fokus

Värde för patienten

Vi arbetar med visionen att förändra människors liv genom vetenskap. Under de senaste decennierna har våra läkemedel förbättrat behandlingen av allvarliga sjukdomar såsom cancer, hjärt- kärlsjukdomar och reumatism.

Människors hälsa i fokus

Tack vare forskning och innovationer har enorma framsteg skett de senaste decennierna när det gäller nya läkemedelsbehandlingar.

Mångfald och inkludering >

På BMS strävar vi efter en arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering  där alla medarbetare alltid kan vara sig själva.